گزارش های سالانه

گزارش سالانه اداره مستقل ارگانهای محلی سال ۱۳۹۶…….  دانلود فایل

گزارش سالانه اداره مستقل ارگانهای محلی سال ۱۳۹۵ …….. دانلود فایل

گزارش تفصیلی فعالیت ها و دست آوردهای ولایات طی سال مالی ۱۳۹۵ …….. دانلود فایل

دستاورد های کلیدی دوساله، مشکلات موجود و راهکارهای آینده………دانلود فایل

گزارش کاری ششه ماهه اداره مستقل ارگانهای محلی از بابت سال ۱۳۹۴……… دانلود فایل

گزارش پلان صد روزه اداره مستقل ارگانهای محلی ۲۱ سنبله الی ۳۰ قوس سال ۱۳۹۴ ……….دانلود فایل

گزارش سالانه اداره مستقل ارگانهای محلی سال ۱۳۹۳ ………دانلود فایل

گزارش سالانه اداره مستقل ارگانهای محلی سال ۱۳۹۲ ……..دانلود فایل

گزارش سالانه اداره مستقل ارگانهای محلی سال ۱۳۹۱……  دانلود فایل