ریاست تخنیکی و مسلکی

بیوگرافی رئیس تخنیکی و مسلکی

محترم سید محرم “سادات” در ماه جدی سال ۱۳۵۹هجری شمسیدر ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود، موصوف دوره ابتداییه را در ابتداییه عزیز افغان و ثانوی و لیسه را در لیسه های عبدالهادی داوی و لیسه ننگرهار به اتمام رسانید، بعد از دوره لیسه و سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهار رشته سیول کامیاب ودر سال ۱۳۸۴از پوهنځی متذکره به درجه لیسانس فارغ گردید.
USADI –IRD, EU-WSP Int.,UNFAOسید محرم سادات بعد از فراغت منحیث انجنیر سیولومشاور تخنیکی درادارات ایفای وظیفه نموده است،موصوف در سال ۱۳۹۱ منحیث مشاور تخنیکی در ریاست عمومی امور شاروالی های آنوقت تقرر یافته که از دست آورد های موصوف میتوان از طرزالعمل تخنیکی ایمنی و صحت کارگران، رهنمود دیزاین محل دفن زباله های شهر، طرح انکشاف شهرهای افغانستان نام برد، موصوف منحیث یک کدر تخنیکی در جلسات و گرد همآیی های مهم که جهت تدوین و بازنگری قوانین و پالیس های سکتور شهری منجمله طرح جدید قانون شاروالی ها،طرح جدید قانون استملاک، طرح جدید قانون تنظیم امور زمینداری، قانون شهر سازی و مسکن، قانون آب، و پالیس به سازی ساحات غیر پلانی رول عمده و کلیدی داشته است. موصوف در سال ۱۳۹۵ بعد از سپری نمودن امتحان در پروسه سی بی آر، طی حکم شماره ۳۹۲۱ موْرخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ منحیث رییس تخنیکی و مسلکی معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر گردیده و الی اکنون در بست متذکره ایفای وظیفه مینماید.

شماره تماس ۰۷۸۶۳۲۸۴۵۸

ایمیل آدرس sdmoharam@gmail.com

تشکیل:

معرفی و هدف از تشکیل ریاست:

ریاست تخنیکی و مسلکی از جمله ۲۱ ریاست مرکزی در چارچوب اداره مستقل ارگان های محلی است که تحت نظر و رهبری معینت شاروالی ها- اداره ارگان های محلی فعالیت می نماید. این ریاست در واقع تمرکز روی موضوعات انکشاف شهری، خدمات و محیط زیست شهری دارد که عدف این ریاست رهبری ، تنظیم امور و نظارت از روند خدمت رسانی و انکشافی شهرها، جهت نیل به اهداف انکشاف و توسعه پایدار و پویای شهری میباشد.

پروفایل وظایف مکلفیت های ریاست و وظایف کلی:

طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده
طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلاناسترتیژیک شاروالیها جهت تنظیم کلیه امور و عرضه خدمات مؤثر به اتباع کشور
نظارت و مراقبت از چگونگی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراأت کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف عمومی اداره
انکشاف پالیسیها، مقررات و ستندرد های با کیفیت جهترشد و انکشاف اقتصادی، انکشاف و توسعه شهری، و خدمات شهری
حصول اطمینان از تطبیق پلانهای شهری و عرضه خدمات بهتر به شهروندان توسط شاروالیها
طرح وترتیب پالیسی ها و پلان های مشخص جهت توسعه ساحات مسکونی از طریق شاروالی های ولایات
طرح پالیسی و طرزالعمل های مشخص بمنظور تنظیم و تطبیق پروژه های عایدزا جهت انکشاف اقتصادی شهرها
طرح، تطبیق و انکشاف پالیسیها و طرزالعمل ها جهت ایجادهم اهنگی بین ادارات و شاروالی ها در تطبیق پلانهای شهری
طرح و ترتیب پیشنهادات غرض غنامندی، انکشاف و تعدیل اسناد تقنینی شاروالیها در اوقات معین آن نظر به ضرورت
ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر در ولایات و ولسوالیه
جلب همکاری و معاونت مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرض بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان شاروالیها
تأمین روابط حسنه با وزارت ها ادارات دولتی به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور سکتوری
جلب حمایتسکتور خصوصی به شاروالیها جهت ایجاد و اعمار تسهیلات در شهرها
رهنمایی ، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراآت شاروالی ها جهت منظم شدن هرچه بیشتر امور تخنیکی و سکتوریشاروالیها
ایجاد زمینه و میکانیزم ها برای شاروالی ها جهت بوجود آوردن زمینه شفافیتکاری شاروالیهادر تطبیق پروژه ها
اجرای سایر وظایف که از طرف مقاماتمطابق قوانین،مقررات واهداف اداره سپرده میشود

دستآورد های کاری سال ۱۳۹۹:

 • طرح پروژه های اشتغالزایی شهری ترتیب گردیده و به مقام اداره جهت طی مراحل بعدی تسلیم داده شده است.
 • طرح مساعدت و توزیع زمین به ورثه شهدا و معلولین سکتور امنیت و دفاعی کشور ترتیب گردیده و به مقام عالی ریاست جمهوری و ادارات ذیربط رسما ارسال گردیده است.
 • راپور های پنج شهر بزرگ در خصوص چالش ها و پیشنهادات در خصوص ترتیب طرح های چارچوب توسعه استراتیژیک(SDF) ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری رسما ارسال گردیده است.
 • تحلیل مصارف سرانه اشتغال زایی و انکشاف اقتصادی ترتیب گردیده و به مقام اداره پیشکش گردیده است.
 • طی مراحل و رفع مشکلات ۴۳ دوسیه استملاکی شهر های مختلف، و ارسال آن به کابینه ج.ا.ا جهت اخذ منظوری.
 • پروپوزل ایجاد واحد های مرکزی و ولایتی جهت استخدام متخصصین شهری سازی در مرکز و و لایات ترتیب گردیده، و به مقام عالی ریاست جمهوری جهت منظوری ارسال گردیده است.
 • ترتیب و نهایی سازی پریزنتیشن های شاروالیها در خصوص تطبیق چارچوب انکشاف استراتیژیک
 • نهایی سازی و اخذ منظوری بالای انتقال زمین ۹ پروژه شهری
 • پیگیری از تطبیق ۳۸ پروژه های حمایوی و تشویقی.
 • تدویر ورکشاب (strategic municipalities action plan) و تطبیق آن با پلان های LEDP(Local economic development plan
 • تدویر ورکشاپ تخنبکی جلسات دوم و سوم شبکه انجینری به اشتراک روسای تخنیکی و سکتوری ولایات و شاروالی ها
 • کنترول کیفیت و کمیت پروژه های شهری
 • طی مراحل ۴۳دوسیه استملاک و انتقال زمین
 • اعزام تیم تخنیکی جهت تعین حدودات شهری شهر جلال آباد
 • نهایی سازی مقرره و طرزالعل اجاز ساختمان در شهر ها.
 • طرزالعمل مدیریت زباله های شهری ترتیب و نهایی گردیده ؛ منظوری مقام اداره بالای آن اخذ، و به شاروالیهای مربوطه ارسال گردیده است..
 • رهنمود انکشاف حفاظت و نظارت از جاده های شهری ترتیب، و به شاروالیها مربوطه ارسال گردیده است

بلان کاری سال جاری: 

 • نهایی سازی مقرره صدور مجوز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی؛
 • ترتیب و نهایی سازی طرزالعمل کاهش آلوده گی محیط زیست شهری؛
 • رهنمود پلان عمل سروی طرح و دیزاین محل دفن زباله های شهری به تیم تخنیکی شاروالیها؛
 • ترتیب رهنمود نظارت کمیت و کیفیت پروژه های شهری؛
 • ترتیب رهنمود مدیریت دستفروشان به سطح شهر ها؛
 • نهایی سازی طرح بدیل توزیع زمین برای ورثه شهدا و معلولین سکتور دفاعی و امنیتی کشور؛
 • ترتیب و نهایی سازی طرح پلان عمل تطبیق چارچوب انکشاف استراتژیک شهری (SDF)؛
 • همکاری در پروسه انتقال زمین نظر به درخواست برای شاروالی ها؛
 • نظارت و کنترول از کمیت و کیفیت پروژه های شهری به سطح شاروالی ها؛
 • انسجام امور سرسبزی و غرص نهال در شهر ها؛
 • براه اندازی برنامه های ظرفیت سازی برای انجنیران ۳۳ شاروالی مرکز ولایات (۳۳ تن انجنیران ) جهت ارتقای ظرفیت تیم تخنیکی شاروالیها در خصوص طرح و دیزاین محل دفن زباله های جامد شهری، کنترول کمیت و کیفیت پروژه های شهری و تطبیق چارچوب انکشاف استراتژیک SDF (این برنامه مجموعاً سه مبحث اساسی متذکره را احتوا مینماید؛
 • باز نگری حدودات شهری ۷ شهر در همآهنگی با ادارات ذیربط؛