برنامه شهر

معلومات خلاصه در مورد برنامۀ ملی میثاق شهروندی

شماره برنامۀ ملی میثاق شهروندی
۱٫  دربارۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی برنامۀ ملی میثاق شهروندی بنیاد دورنمای تحقق خود کفایی برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. این برنامه، تعهد همکاری بین دولت افغانستان وشهروندان آن میباشد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی یکی از تعهدات حکومت بوده تا خدمات اولیه را مطابق به اولویت بندی مردم در تمامی قریه ها و شهرهای افغانستان ارائه نماید. این برنامه به منظور بهبود و انکشاف در محلات بر اساس پلانگذاری و گزارش دهی مالی به سطح هرقریه (محل) ، طرح گردیده  است، مردم قریه (محل) اهداف انکشافی خویش را نظارت کرده، کیفیت خدمات ارایه شده را تحت نظارت داشته و شکایات خویش را به مقامات و جامعۀ مدنی گزارش می دهند. برنامۀ ملی میثاق شهروندی انکشاف همه شمول و حسابدهی را در تمامی سطوح حکومتداری بهبود می بخشد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی صدای گروه های آسیب پذیر چون زنان، عودت کننده گان و فقرا می باشد و این نشان دهندۀ حضور مثبت حکومت افغانستان در مناطقی است که قبلا در آنجا عدم قانونیت و فقر حکم فرما بوده است.

برنامۀ ملی میثاق شهروندی برای اولین بار در سند پالیسی دولت افغانستان بنام «تحقق خود کفایی» معرفی گردیده است. افغانستان بیش از ۱۵ سال تجربۀ موفقانۀ تطبیق برنامه های انکشافی قریه ها (محلات) را دارا بوده که برنامۀ همبستگی ملی از بارز ترین نمونه های آن است. علاوتاً برنامه های دولتی و غیر دولتی دیگری که با قریه ها (محلات) همکاری داشته اند، نیزشامل این تجربه میشوند. این تجارب و همکاری موفقانه، برنامۀ ملی میثاق شهروندی را تقویت مینماید تا پروژه های انفرادی را به یک برنامۀ پایدار در سراسر کشور، مبدل نماید.

۲٫       اهداف انکشافی پروژه اهداف انکشافی: بهبود عرضه خدمات اساسی، کمک های عاجل و خدمات اجتماعی به محلات تحت پوشش از طریق تقویت شورا های انکشافی محل.

هدف برنامه کاهش فقر و بهبود عرضه خدمات ابتدایی در کشور میباشد.

میثاق شهروندی بر تعامل و مشارکت شهروندان در برنامه های انکشافی محلی تمرکز مینماید.

۳٫        نتایج اولیه و نهایی پروژه
۴٫       ذینفعان ذینفعان مورد هدف: تمام جوامع (محلات)

 

۵٫       ساحۀ تمرکز ساحۀ تمرکز: کاهش فقر و مشارکت اجتماعی: بهبود عرضه خدمات و تقویت محلات (شورا ها)

 

ایجاد و تقویت نهاد های (شورا های) محلی باعث مشارکت اجتماعی و کاهش فقر میگردد.

۶٫       روش تطبیق انکشاف به رهبری جامعه که هدف آن تقویت شهروندان برای رهبری از انکشاف محلی همه شمول میباشد.
۷٫       خدمات حد اقل پروژه خدمات حد اقل در بخش شهری:

a)      تهیه آب آشامیدني پاک: پروژه های فرعی شامل توسعه شبکه موجوده آب رسانی  در شهر، طرح تهیه آب به سطح کوچک یا حفر چاه با نصب بمبه دستی و تهیه آب آشامیدنی برای مکاتب و کلینیک ها در ساحات تحت پوشش محل میباشد.

b)      تنویر/ برق: پروژه های فرعی شامل توسعه شبکه های برق  مشمول نصب ترانسفارمرها، نصب چراغ ها در کوچه و بیرون از خانۀ شان و زیربنا های عامه میباشد.

c)      بهبود سرک ها و آب روها: شامل کانکریت ریزی سرک ها، کوچه ها (که عرض آن از ۷ میتر بیشتر نباشد)، پیاده رو ها و آب روها میباشد.

d)      پارک/مناطق تفریحی/میدان بازی برای همه  (مخصوصا برای خانم ها و اطفال) و ساحات تفریحی در مکاتب عامه و دیوارهای احاطه کلینیک ها و همچنان نهال شانی در کنار سرک ها.

e)      مدیریت کثافات جامد (زباله ها): مدیریت کثافات درسطح خانواده ها به شمول بلند بردن آگاهی مردم به میکانیزم های موجود جمع آوری کثافات ، انتقال زباله ها از محل تجمع زباله به محل  تخلیه و دفن زباله ها به همکاری شاروالی.

f)         دیواری های احاطه مکاتب و  اعمار صالون های اضافی در مکاتب و کلینیک های عامه در ساحۀ تحت پوشش محل.

g)      اعمار تشناب های عامه (نه صرفا اما مخصوصا  برای دختران و خانمها) در مکاتب ، مراکز صحی و اماکن عامه.

h)      اعمار صالون های  اجتماعی

 

۸٫       بودجه بودجه برنامه ۱۲۳ میلیون دالر برای مدت ۴ سال میباشد.
۹٫        تاریخ آغاز و مدت زمان آن آغاز برنامه از جنوری سال ۲۰۱۷ الی اکتوبر ۲۰۲۱
۱۰٫   ساحات تحت پوشش چهار شهر: کندهار، هرات، جلال آباد و مزار شریف