د تخنیکی او مسلکی ریاست

محترم سید محرم “سادات” در ماه جدی سال ۱۳۵۹هجری شمسیدر ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود، موصوف دوره ابتداییه را در ابتداییه عزیز افغان و ثانوی و لیسه را در لیسه های عبدالهادی داوی و لیسه ننگرهار به اتمام رسانید، بعد از دوره لیسه و سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهار رشته سیول کامیاب ودر سال ۱۳۸۴از پوهنځی متذکره به درجه لیسانس فارغ گردید.
USADI –IRD, EU-WSP Int.,UNFAOسید محرم سادات بعد از فراغت منحیث انجنیر سیولومشاور تخنیکی درادارات ایفای وظیفه نموده است،موصوف در سال ۱۳۹۱ منحیث مشاور تخنیکی در ریاست عمومی امور شاروالی های آنوقت تقرر یافته که از دست آورد های موصوف میتوان از طرزالعمل تخنیکی ایمنی و صحت کارگران، رهنمود دیزاین محل دفن زباله های شهر، طرح انکشاف شهرهای افغانستان نام برد، موصوف منحیث یک کدر تخنیکی در جلسات و گرد همآیی های مهم که جهت تدوین و بازنگری قوانین و پالیس های سکتور شهری منجمله طرح جدید قانون شاروالی ها،طرح جدید قانون استملاک، طرح جدید قانون تنظیم امور زمینداری، قانون شهر سازی و مسکن، قانون آب، و پالیس به سازی ساحات غیر پلانی رول عمده و کلیدی داشته است. موصوف در سال ۱۳۹۵ بعد از سپری نمودن امتحان در پروسه سی بی آر، طی حکم شماره ۳۹۲۱ موْرخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ منحیث رییس تخنیکی و مسلکی معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر گردیده و الی اکنون در بست متذکره ایفای وظیفه مینماید

وظایف ریاست تخنیکی و مسکلی:

عنوان وظیفه: رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری
وزارت / اداره: اداره مستقل ارگان های محلی
موقعیت: کابل
بخش: معینیت شاروالیها
بست: ۲
گزارشدهی به: معین امور شاروالیها
گزارشگیری از: آمرین ( انکشاف اقتصادی، پلانهای ستراتیژیک و انکشاف شهری، عرضه خدمات شهری)
کود: – – ۹۰-۵۹

هدف وظیفه: اداره، رهبری و تنظیم امور تخنیکی و سکتوری شاروالیها ، انسجام سکتور خصوصی ، برنامه های انکشاف شهری، بهبود عرضۀ خدمات بهترشاروالیها به شهروندان.

مسؤلیت های وظیفوی:
۱٫ طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده.
۲٫ طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلاناسترتیژیک شاروالیها جهت تنظیم کلیه امور و عرضه خدمات مؤثر به اتباع کشور.
۳٫ نظارت و مراقبت از چگونگی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراأت کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف عمومی اداره.
۴٫ انکشاف پالیسیها، مقررات و ستندرد های با کیفیت جهترشد و انکشاف اقتصادی، انکشاف و توسعه شهری، و خدمات شهری
۵٫ حصول اطمینان از تطبیق پلانهای شهری و عرضه خدمات بهتر به شهروندانتوسط شاروالیها.
۶٫ طرح وترتیب پالیسی ها و پلان های مشخص جهت توسعه ساحات مسکونی از طریق شاروالی های ولایات.
۷٫ طرح پالیسی و طرزالعمل های مشخص بمنظور تنظیم و تطبیق پروژه های عایدزا جهت انکشاف اقتصادی شهرها .
۸٫ طرح، تطبیق و انکشاف پالیسیها و طرزالعمل ها جهت ایجادهم اهنگی بین ادارات و شاروالی ها در تطبیق پلانهای شهری.
۹٫ طرح و ترتیب پیشنهادات غرض غنامندی، انکشاف و تعدیل اسناد تقنینی شاروالیها در اوقات معین آن نظر به ضرورت.
۱۰٫ ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر در ولایات و ولسوالیها.
۱۱٫ جلب همکاری و معاونت مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرض بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان شاروالیها.
۱۲٫ تأمین روابط حسنه با وزارت ها ادارات دولتی به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور سکتوری.
۱۳٫ جلب حمایتسکتور خصوصی به شاروالیها جهت ایجاد و اعمار تسهیلات در شهرها
۱۴٫ رهنمایی ، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراآت شاروالی ها جهت منظم شدن هرچه بیشتر امور تخنیکی و سکتوریشاروالیها
۱۵٫ ایجاد زمینه و میکانیزم ها برای شاروالی ها جهت بوجود آوردن زمینه شفافیتکاری شاروالیهادر تطبیق پروژه ها
۱۶٫ اجرای سایر وظایف که از طرف مقاماتمطابق قوانین،مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

فعالیت های انجام شده در سال مالی ۱۳۹۶
۱٫ سفر به ولایات هرات، کنر، پروان ، کاپیسا و پنجشیر جهت پیگیری و تسریع روند پروژه سازی شاروالی ها از بودجه کمکی و تشویقی سال ۱۳۹۶،
۲٫ اشتراک و همکاری در پروسه ارزیابی پروپوزل های تخنیکی برنامه میثاق شهروندی
۳٫ اشتراک درجلسات کاری جهت نهایی سازی قوانین سکتور شهری (قانون شاروالی، قانون شهر سازی و مسکن، قانون استملاک و قانون تنظیم امور زمینداری.
۴٫ رهنمایی تخنیکی در قسمت ایجاد مرکز خدمات مشتریان در شهر ها؛
۵٫ همکاری با ادارات حمایوی در قسمت اجرای پروژه های خدماتی و اشتغالزایی شاروالی ها؛
۶٫ اشتراک در جلسات همآهنگی سکتور شهری و ادارات بین المللی همکار؛
۷٫ سفر به ولایات لوگر، جلال آباد، بغلان، بامیان، بادغیس و هرات جهت پیگیری و تسریع روند پروژه سازی شاروالی ها از بودجه انکشافی شاروالی ها و بودجه کمکی و تشویقی سال ۱۳۹۶؛
۸٫ اشتراک درجلسات کاری جهت نهایی سازی قوانین سکتور شهری (قانون شاروالی، قانون شهر سازی و مسکن، قانون استملاک و قانون تنظیم امور زمینداری.
۹٫ ارزیابی تخنیکی قرار داد های ساختمان و استملاک زمین از شاروالی های ولایات.
۱۰٫ همکاری با ادارات حمایوی در قسمت اجرای پروژه های خدماتی و اشتغالزایی شاروالی ها؛
۱۱٫ همآهنگی با وزارت اقتصاد و مالیه در خصوص عملی شدن پروژه ها از کمکهای ۱۰۰ میلیون دالری کشور هندوستان.
۱۲٫ سفر به شارولیهای هرات، جلال آباد چاریکار، پلخمری،ایبک ،مزار شریف، شبرغان (شاروالیهای ولسوالیهای خلم، اقچه، سروبی، میربچه کوت.

۱۳٫ اراییه طرح توزیع مسکن بجای توزیع زمین به ورثه شهدا و معلولین در جلسه وزارت داخله دفاع و امنیت ملی در حضور نمایند گان سکتور شهری. طرح متذکره ۱۰۰% نهایی و تاییدی شفاهی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان را اخذ نموده است.
۱۴٫ ارزیابی تخنیکی قرار داد های ساختمان و استملاک زمین از شاروالی های مختلف.
۱۵٫ همکاری با ادارات حمایوی در قسمت اجرای پروژه های خدماتی و اشتغالزایی شاروالی ها؛
۱۶٫ تهیه پرزنتیشن ۱۷شاروالی ولایات برای کمیسون عالی توسعه شهری که به ریاست جلالتماب رییس جمهور ج.ا.ا هر دو هفته تدویر میگردد
۱۷٫ پی گیری هدایات و احکام ریاست جمهوری در شورای عالی توسعه شهری، و ایجاد میکانیزم جهت پیگیری،
۱۸٫ تهیه پرزنتیشن فعالیت ها و ساحات تمرکز معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی برای سفر کوریای جنوبی؛
۱۹٫ سفر ۴ روزه به کشور کوریای جنوبی جهت مطالعه و تدقیق مودل های انکشاف شهری کشور متذکره؛
۲۰٫ بررسی تخنیکی و نهایی سازی ۵۵ قرار داد واصله از شاروالی های مختلف؛
۲۱٫ اشتراک در کمیته های تخنیکی جهت بازنگری مقرره استملاک پروژه های امتدادی؛
۲۲٫ سفر به ولایت کندهار و بررسی پروژه های انکشافی شاروالی متذکره؛ براه اندازی جلسات تخنیکی با تیم شاروالی و شورای مشورتی شاروالی متذکره؛
۲۳٫ اشتراک در جلسات تخنیکی وزارت شهر سازی و مسکن در خصوص کمپلکس اداری و سپورتی در ولسوالی ها نظر به هدایت مقام عالی ریاست جمهوری
۲۴٫ پیگیری پیشرفت پروژه های شاروالی ها از بودجه انکشافی و بودجه کمکی و تشویقی؛
۲۵٫ براه اندازی سروی های تخنیکی و ترتیب اسناد جهت ساخت و ساز مساجد در ولسوالی ها و مراکز ولایات در همآهنگی با وزارت شهر سازی و مسکن،
۲۶٫ جمع آوری راپور پیشرفت پروژه های ساختمانی شاروالی های ولایات و تحلیل مصارفات پروژه های فزیکی در مقایسه به بودجه درخواست شده در این خصوص،
۲۷٫ نهایی سازی رهنمود مجوز ساختمانهای رهایشی و تجارتی در شهر ها؛
۲۸٫ نهایی سازی طرح توزیع زمین شهرک شاه مشرب شهر شبرغان؛
۲۹٫ نهایی سازی دیزاین و برآورد تخنیکی مرکز خدمات مشتریان معینیت شاروالی؛
۳۰٫ نهایی سازی طرح اشتغالزایی در شهر های افغانستان،
۳۱٫ نهایی سازی طرح انکشاف شهر های افغانستان،
۳۲٫ نهایی سازی طرح مسکن برای ورثه شهدا و معلولین در همآهنگی با ادارات ذیربط؛
۳۳٫ نهایی سازی دیزاین مارکیت تجارتی شاروالی آقچه،
۳۴٫ نهایی سازی دیزاین پارک تفریحی شهر پارون،
۳۵٫ کار بالای تفاهمنامه اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره زون پایتخت (در حال جریان)
۳۶٫ کار بالای رهنمود اثرات زیست محیطی پروژه های فزیکی شاروالی ها،(در حال جریان)
۳۷٫ جمع آوری راپور پیشرفت پروژه های ساختمانی شاروالی های ولایات و تحلیل مصارفات پروژه های فزیکی در مقایسه به بودجه درخواست شده در این خصوص (در حال جریان)
۳۸٫ براه اندازی برنامه ۳ روزه ظرفیت سازی انجنیران شاروالی های ولایات در خصوص دیزاین و برآورد پروژه های فزیکی (طرح برنامه در حال جریان)
۳۹٫ آماده سازی پرزنتیشن پروژه های بلقوه ۵ شهر بزرگ برای برنامه سرمایه گذاری شهر های افغانستان که از طرف بانک جهانی تمویل میگردد.