د پالیسۍ او مسکلی معینیت

بیوگرافی محترم داکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی
داکتر تیمور شاران متولد سال (۱۹۸۴) در ولایت بامیان میباشد. داکتر شاران، سند دکترای خویش را از پوهنتون اکستر کشور بریتانیا، در بخش حکومتداری و سیاست ‍ در سال ۲۰۱۳ بدست آورده است. داکتر شاران در مطالعات توسعه از پوهنتون کمبریج ماستری دارد.
تجارب کاری:
داکتر تیمور شاران، با به میان آمدن ادارۀ مؤقت، در سمت های مختلف با سازمان های کمک کنندۀ بین المللی مانند اداره انکشافی ایالات متحده امریکاو وزارت توسعه بین المللی بریتانیا و سایر نهادها در زمینۀ طرح پالیسی، مدیریت و ارزیابی فعالیت داشته است.
تیمور شاران در سال ۲۰۱۶ به مدت یک سال رهبری گروه بین المللی بحران (International Crisis Group) را در افغانستان به عهده داشت. گروه بین المللی بحران به تهیه گزارش های عمیق و تحلیلی از عوامل بحران در کشورهای مختلف می پردازد و بر اساس یافته های کار تحقیقی نهاد، در طرح پالیسی و دادخواهی نیز سهم می گیرد.
داکتر شاران از ماه جون سال ۲۰۱۵ به مدت یکسال، در موسسۀ بنیاد آسیا(Asia Foundation) ریاست بخش مدیریت برنامه ها را برعهده داشت. این موسسه در آن زمان با بودجۀ بیش از ۲۰ میلیون دالر، بیش از ۱۵ پروژۀ عظیم در بخش های حکومتداری، حاکمیت قانون، آموزش، سیاست، همکاری های منطقوی و توانمند سازی زنان را در افغانستان تطبیق و نظارت می کرد.
داکتر تیمور شاران تجربه گسترده و چندین ساله در زمینه مدیریت، طرح و ارزیابی پالیسی و برنامه و پژوهش در عرصه های حکومتداری و توسعه اقتصادی دارد.
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی داکتر تیمور شاران:
داکتر تیمور شاران در کنار فعالیتهای سیاسی و وظایف رسمی، پیوسته به پژوهش و نوشتن پرداخته است و بیش از ده مقاله علمی در مجلات معتبر جهان منتشر کرده است. نخستین کتاب او در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان «دولت شبکه ای: رابطه قدرت و ثروت در افغانستان» به زبان دری ترجمه و منتشر شد. این اثر در این اواخر بر اساس تقاضای مخاطبان علم سیاست در افغانستان تجدید چاپ شده است.
داکتر شاران در سال ۲۰۱۵ موسسه آموزشی خدمت را تاسیس نمود، که این سازمان خیریه، جوانان با استعداد را شناسایی و زمینۀ آموزش علوم و مهارت های رهبری را برای شان مساعد می سازد.
که خوشبختانه به اساس حکم (۴۳۶) مورخ (۵ ثور ۱۳۹۶) مقام عالی ریاست جمهوری، به حیث معین مسلکی و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی، تقرر حاصل نمودند.