د پلان او پالیسۍ ریاست

بیوگرافی رئیس پالیسی وپلان اداره مستقل ارگانهای محلی

زنده گی نامه:
عبدالمقتدر ناصری در سال ۱۳۵۹ در ولایت ننگرهار، ولسوالی چپرهار در یک فامیل متدین وعلم دوست به دنیا آمده.

تعلیمات متوسط شانرا در دیار هجرت در پاکستان شهر پشاور در لیسه سید جماالدین افغان به پایان رسانده و در سال ۱۳۷۷ از لیسه عالی چپرهار فارغ گردیده به سویه معادل لسانس در رشته معاون داکتر (فلشر معالجوی)، به سویه لسانس در رشته اداری و دیپلوماسی پوهنخی حقوق و علوم سیاسی و به سویه ماستری در رشته مدیریت عمومی (General Management) تحصیل نموده است تقریبا شانزده سال در ساحات مختلف ایفای وظیفه نموده است.
هفت سال در انستیتوت علوم صحی ننگرهار به صفت استاد کدری و مسلکی ایفای وظیفه نموده.
مسول جریده ژوند او روغتیا- معاون مسول مجله روغتیایی مشال که نشریه سه ماه ریاست صحت عامه ننگرهار است، و مسولیت هماهنگی تطبیق کریکولم با موسسه انکشافی اغاخان، نیز مسئولیت داشت (۲۰۰۲ – ۲۰۰۹)
با موسسه فنکا افغانستان در بست های مدیر اداری، مسئول تفتیش داخلی زون شرق، ریس دفتر ساحوی زون شرق، ریس پالیسی سازی و بازار یابی به سطح افغانستان وظیفه اجرا نموده است (۲۰۰۶ – ۲۰۰۸)
در همین مدت زمان در پهلوی تلاش های فرهنگی دیگر، مسئول مدیر مجله غوټۍ نیز بوده که اکنون عضو تحریر مجله نامبرده می باشد
در برنامه حکومتداری محلی و انکشاف USAID با موسسه DAI به صفت معاون بخش حکومتداری زون شرق و بعدا به صفت مسول همان بخش اجرای وظیفه نموده. (۲۰۰۸ – ۲۰۰۹)
از سال ۲۰۰۹ بدینسو در اداره مستقل ارگانهای محلی در پست کارشناس پلانگذاری استراتیژیک ولایتی وبعدا به صفت آمر پالیسی ولایات، ولسوالیها و قریه جات انجام وظیفه نموده
در این مابین به یک مدت کم با موسسه اکسفام جی بی Oxfam-GB به حیث مسول بخش حکومتداری و هماهنګی وظیفه اجرا نموده که بعدا پس به اداره مستقل ارگانهای محلی به حیث آمر پالیسی پیوست.
فعلاً به حیث ریس پالیسی و پلان این اداره ایفای وظیفه مینماید.
تا به حال به ۱۴ کشورهای جهان جهت اشتراک در کنفرانسها، سیمینارها، و برنامه های آموزشی سفر نموده است.

متن نمونه
متن نمونه