لارښودونه

د کابینه د پښتو مصوبات ۱۳۹۹:

د کابینه ۱۴۰۰ مصوبات :