تشکیلات

تشکيلات
د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره، په عمومي توګه(۶۸۲۱) تنه کارکوونکي په خپل تشکيل کې لري.

د دې ادارې د اوسنيو کارکوونکو شمېر (۵۸۶۶) تنو ته رسيږي، چې(۴۹۵)تنه يې په مرکزي او( ۶۳۲۶)تنه يې په ولايتي او سيمه ييز تشکيل کې شامل دي.

د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره( ۲۱) مرکزي او( ۱۲۱)ولايتي رياستونه لري.

د سيمه ييزو ادارو د ويش له مخې، افغانستان( ۳۶۴) رسمي او(۱۱) غير رسمي ولسوالۍ لري.

د کابل ښاروالۍ سربېره، افغانستان( ۱۵۶) ولايتي او سيمه ييزې ښاروالۍ ګانې لري.