تشکیلات

این اداره، به صورت مجموع (۶۸۲۱) تن کارمند در تشکیل خود دارد. شمار کارمندان موجود اداره به (۵۸۶۶) تن میرسد، که (۴۹۵) تن آن‌ها شامل تشکیل مرکزی و (۶۳۲۶) تن شان شامل تشکیل ولایتی و محلی می‌باشند.

اداره مستقل ارگانهای محلی دارای (۱۷) ریاست مرکزی و (۱۲۱) ریاست ولایتی میباشد.

براساس تقسیمات اداری محلات، افغانستان دارای (۳۶۴) ولسوالی رسمی و (۱۱) ولسوالی غیر رسمی میباشد.

جدا از شاروالی کابل، افغانستان دارای (۱۵۶) شاروالی ولایتی و محلی میباشد.