د ولسمشر دفتر

خلص سوانح 

راحت الله

اسم

محمد نعیم

ولد

نعیم

تخلص

افغان

ملیت

ولایت کندز

محل تولد

۲۷ حمل ۱۳۵۳

تاریخ  تولد
راحت الله نعیم، سرپرست ریاست منابع بشری و مسوول بخش حمایوی برنامه ها، اداره مستقل ارگانهای محلی ( IDLG ) آدرس ارتباتی

۰۰۹۳-۷۹۹-۲۰۲-۱۳۷

نمبر تلیفون سیار

rahatullah.naeem@idlg.gov.af

rahatn@gmail.com

پست الکترونیکی

تحصیلات

اقتصاد زراعت، پوهنتون زراعت فیصل آباد، پاکستان  ۱۳۷۶ ( ۱۹۹۸)

لیسانس

اقتصاد و انکشاف دهات، پوهنتون زراعت- پشاور پاکستان ۱۳۷۹ (۲۰۰۱ )

ماستری

مهارت ها:

Windows, MS – word, MS – Excel, MS – Power Point, MS-Access, Internet, MS – Access XP Package & Programming Course

خلص تجارب کاری:

ده سال تجربه در انکشاف و اداره پروگرام ها، منابع بشری، استخدام، تربیه، نظارت و ارزیابی، تطبیق برنامه ها، تهیه و انکشاف پروپوزل، مرور تخنیکی بر نوشتن پروپوزل ها ، تنظیم و اداره پروژه های انکشافی، تهیه قرارداد ها، نظارت و تنظیم از مسایل مالی تهیه بودجه ، ایجاد هماهنگی بین سکتور ها و دفاتر ملی و بین المللی، ایجاد هماهنگی بین وزارت ها، مشوره دهی در پلان گذاری، ساختن پالیسی و استراتیژی به سطح ملی.

تجارب و مسوولیت های عمده کاری.

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی( IDLG  )

وظایف عمده:

 • طرح و تطبیق پالیسی های معاونیت ها و ولسوالیهای ولایات.
 • تأمین ارتباط کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر ادارات  در زمینه پالیسی های اداره عامه.
 •    ارایه مشوره های سودمند در جهت غنامندی اهداف و پروگرامهای اداره.
 • تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملی وسایراسناد تقنینی.
 •     مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرام های ریاست مربوطه با درنظر داشت اهداف وپروگرام های اداره مستقل ارگانهای محلی .
 •     تشخیص وپیشنهاد نیازهای بودجوی براساس پلان کار سالانه ریاست مربوطه.
 • تنظیم حجم کاروماهیت وظیفوی تحت اثر و استفاده مؤثر از منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی .
 • حمایت و انکشاف کارکنان  ریاست عمومی منابع بشری و هماهنگ ساختن کار آنها به منظور اجراآت مؤثر و مفید برای نائل آمدن به اهداف اداره.
 • ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، عزل، تقاعد، ترفع، توزیع، سجل، فوتی، مستعفی و انفکاک کارکنان اداری وخدماتی غرض اتخاز تصمیم مقام عالی.
 • طرح  وتطبیق پالیسی تشکیلاتی اداره مربوط وشریک ساختن آن باکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.

        نظارت ازتدویروتطبیق پروگرام ها، ورکشاپ ها وسمینارها به منظورارتقأ ظرفیت کارکنان به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی درمرکزوولایات.

 • کنترول ومراقبت ازصحت، رفاه، مصؤنیت، نظم و دسپلین اداره و حاضری یومیه کارکنان.
 • تطبیق اوامر وهدایات مقامات صالحه اداره مستقل ارگانهای محلی  درمرکزوولایات.
 • همکاری با کمیته استخدام داخلی کارکنان اداری اداره مستقل ارگانهای محلی  براساس رقابت آزاد.
 • طرح رهنمود ها برای ترتیب و تطبیق پالیسی های منابع بشری در اداره مستقل ارگانهای محلی .
 • تآمین ارتباط وهم آهنگی میان ادارات مرکزی ومحلی اداره مستقل ارگانهای محلی  درجهت تطبیق پالیسی های منابع بشری.
 • تطبیق پالیسی، اهداف وپروگرام های اصلاح اداره عامه درسطح اداره اداره مستقل ارگانهای محلی .
 • اجرای سایر وظایف که مرتبط با منابع بشری بوده و برای دستیابی به اهداف کلی اداره مستقل ارگانهای محلی  ضروری باشد.
 • مطالعه، تحلیل، و تأیید پلان های کاری که توسط کارکنان ریاست عمومی منابع بشری تهیه شده است.
 • ترتیب پلان کاری وارائیه گزارش ازاجراآت انجام شده بطورماهوار، ربعوار وسالانه به مقام اداره مستقل ارگانهای محلی  مربوط.

از تاریخ   ۱۸ دلوا ۱۳۸۹ الی اکنون

سرپرست ریاست منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی( IDLG  )

وظایف عمده:

 • رهبری، هدایت وکنترول کار پرسونل کارمندان ریاست منابع بشری غرض اطمینان از اجراات موثر ومفید، بخش منابع بشری بمنظور نیل به اهداف و مقاصد منابع بشری اداره
 • اتخاذ تصمیم در مورد استراتیژی مناسب در رابطه به حل مسایل ومشکلات مربوط وظایف ومسولیت های منابع بشری
 • هدایت و رهنمایی جهت ترتیب پلان استراتیژیک بخش منابع بشری و مقتضیات بودجوی سالانهو ارایه آن به ریس مالی اداری و معین برای اجراات بعدی
 • تامین و تحکیم ارتباط کاری با کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و سایر ادارات پیرامون پالیسی های منابع بشری و رهنمود های اداره
 • حصول اطمینان از استفاده و مدیرت موثر منابع بشری در اداره
 • مطالعه، تحلیل و منظوری پلان های کاری ترتیب شده  توسط بخش های منابع بشری
 • نظارت و ارزیابی از اجراات تمام بخش های منابع بشری و گزارش دهی در مورد به آمرین دیصلاح
 • نظارت از تطبیق درست وبموقع پروسه استخدام مبتنی بر اصل شایستگی
 • طرح  رهنمود ها غرض ترتیب و تطبیق پالیسی های منابع بشری به سطح اداره
 • هماهنگی و تنظیم مسایل ونگرانی  های مربوط منابع بشری در سطح اداره
 • راه انده مجالس هفته وار کمیته رهبری  ومجالس ماهوار مامورین غرض اطمینان از پیشرفت امور، رعایت پاسخگویی  مناسب و رسیدگی به مسایل و مشکلات
 • اجرای سایر وظایف محوله  توسط آمرین ذیصلاح غرض نیل به اهداف و ماموریت کلی اداره
 • اجرای سایر وظایف در مطابقت به قانون جهت نیل به اهداف عمومی اداره

از تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ الی ۱۷/۱۱/۱۳۸۹

مسوول بخش حمایت برنامه ها اداره مستقل ارگانهای محلی( IDLG  )

وظایف عمده : مشوره های تخنیکی غرض تطبیق برنامه های منابع بشری، استخدام و همچنان مسوول هماهنگ سازی و تطبیق برنامه ها در ساحه اداری، مالی و تدارکات برای برنامه های تمویل کننده به (IDLG)

از تاریخ اول جولای ۲۰۰۹ تا الحال

مسوول بخش تطبیق برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی ( IDLG  )

مسوولیت ها: تطبیق و نتظیم کننده پروگرام های (IDLG)

۱۱ ماه اکتوبر ۲۰۰۸ الی جولای ۲۰۰۹

مسوول و هماهنگ کننده سکتورها در بخش ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان ( ANDS )

مسوولیت ها: مسوول هماهنگ کننده پروگرام

۱۵ سپتمبر ۲۰۰۵ الی ۳۰ سپتمبر ۲۰۰۸

مسوول پروژه صندوق وجهی ساز مان ملل متحد برای اطفال (UNICEF)

مسوولیت ها: مسوول حفاظت اجتماعی و حفاظۀ اطفال

۲۰ سپتمبر ۲۰۰۴ الی ۱۳ سپمبر ۲۰۰۸

هماهنگ کننده کمک های کشور کانادا ( در سفارت کانادا )

مسوولیت ها: هماهنگ کننده و نظارت بر کمک ها

۴ دسمبر ۲۰۰۳ الی ۸ دسمبر ۲۰۰۴

مسوول پروژه (PUI) در موسسۀ پاملرنه ( CARE )

مسوولیت ها: تطبیق پروژه های مختلف در سطح کشور.

۱۶ اکست ۲۰۰۲ الی ۱۰ نومبر ۲۰۰۳

معاون هماهنگ کننده و بسیج اجتماعی در دفتر (AREA)

مسوولیت ها: بسیج اجتماعی

۱ جنوری الی ۶ اکست ۲۰۰۲

اشتراک در سمینار ها، برنامه ها آموزشی، کارگاه ها آموزشی بین المللی:

 • بازدید از کنفدراسیون کشور سویس مقیم آنکشور.
 • شرکت در کورس سه هفته یی( ثبات و امنیت و اعمار مجدد در مرکز مارشال جرمنی)
 • شرکت در کورس دو هفته یی( تسهیل کننده آموزش مدیریت مبتنی بر نتایج و دیزائن پروژه ها در کشور تایلند)
 • شرکت در کورس دو هفته یی ایجاد همکاری منطقوی در دهلی جدید کشور هندوستان
 • اشتراک در سمینار پین المللی دو هفته یی (HIV )  درکشور تایلند
 • اشتراک در کار گاه آموزشی ۱۰ روزه پروپوزل نویسی در کشور پاکستان

اشتراک در سیمنار های ملی :

 • انکشاف منابع بشری
 • بسیج اجتماعی
 • اداره و همکاری
 • اعمار صلح و حل منازعات
 • پلان گذاری استراتیژیک
 • چوکات منطقی پروژه ها
 • اداره فشار های روانی
 • تهیه پروگرام و پالیسی

کورس های خود آموز (Self Study)

 (AMA) از طریق انجمن اداری ایالات متحده امریکا

کورس مکمل تریننگ برای مدیران

اداره و حصول اهداف اداره

حل منازعات

اداره موفقانه پروژه ها

تقدیر نامه ها:

 • تقدیر نامه از دفتر اداره استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ( ANDS )  در رابطه به تکمیل و تهیه موفقانه استراتیژی انکشافی ملی افغانستان
 • تقدیر از پوهنتون نبراساکا اماها با اسکالرشپ
 • دو تقدیر از دفتر ( UNHCR/DAFI ) در جریان دوره تحصیلی ماستری و دوره مکتب با اسکالرشپ
 • تقدیر از طرف بانک انکشافی اسلامی در جریان دوره تحصیلی لسانس با اسکالرشپ

آشنایی با لسانهاا:

 • لسان مادری پشتو
 • بلدیت کامل با لسان های دری، انگلیسی و اردو

متن نمونه
متن نمونه