کړنلارې

برای دانلود طرزالعمل تقرر شاروالان بست های رتبه سوم الی پنجم در سطح ولسوالی ها کلیک کنید:
برای دانلود طرزالعمل استخدام و ارزیابی اجراات معاونین والی و ولسوالان کلیک کنید: 
برای دانلود طرزالعمل تقرر شاروالان مراکز ولایات و شاروالان بست ۲ ولسوالی ها کلیک کنید: