د څارنې او ارزونې ریاست

 

 

 • د څارنې او ارزونې ریاست پېژندنه

د څارنې او ارزونې ریاست د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې په اداري چوګات کې په ۱۳۹۱ کال کې منظور شوی دی؛ یو مستقل ریاست دی او مرکزي ادارې عمومی رییس ته ګزارش ورکوي.

د څارنې او ارزونې ریاست  په سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې کی د موجودیت اصلی موخه دا دی چی په اداره کې دا ډاد ترلاسه شي چې، د د ادارې ټول فعالیتونو او اجراآتو د پلان، پالیسی ګانې او د ادارې ځانګړې شوې موخې سره سم عملي کيږي او همداسې دغه ریاست د موثرې اجراآتو او فعالیتونو د  ترسره کولو لپاره دوامداره هلې ځلې کوي.

 • د څارنې او ارزونې ریاست وظایف او مکلفیتونه:
 • د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې د مرتبطو فعالیتونه او پروګرامونه؛ اداره، همغږۍ او د څارنې او ارزونې اجرا‌کول دي کوم چی؛ په ملی او یا هم په محلی سطحه کې د چارچوب سره سم پراختیا موندلي دي.
 • د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې د مرکزي مختلفو ریاستونو او برنامې څخه او همداسې د ولایاتو او ولسوالیو مقاماتو د اجراآت او فعالیتونو په اړه معلومات راټولول، د معلوماتو طی مراحل او پروسس او په منظمه توګه یی تحلیل او تجزیه کول.
 • د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې د پروګرمونو او فعالیتونو له وضعیت څخه د څارنې اواو ارزونې لپاره معلومات راټول او همداسې په ولایاتو او حوزو کې د ټول شوی معلوماتو د بررسۍ په موخه، ساحوی څارنې او کتنې اجراکول.
 • د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې کوم هغه معلومات چې له پروګرامونو څخه د څارنې او اروزنې ټیمونو په واسطه په مستقیمه او یاهم په غیرمستقیمه توګه ټول شوي دي او یا هم راټوليږي، په یوه منظمه او مرکزي دیتابس کې ثبت کول او خوندي ساتل دي او همداسې کله چې رهبری پلاوې، مالی ملاتړ کوونکي او شرکاوو د معلومات غوښتنه کوي، غوښتل شوي معلومات تامین او وړاندي کول.
 • د سیمه ییزو ارګانونو رهبري پلاوې او نورو شرکاووته د پروګرامونو، فعالیتونو او لاسته راوړنې په اړه د فعالیتونو منظم پرمختک او تحلیلی ګزارشونه جوړول او همداسې د ادارې د اقدامات د ښه والې او د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه واقع بینانه وړاندیزونه، وړاندي کول.
 • د ملی شاخصونو او د څارنې او ارزونې چارچوب د پیاوړتیا لپاره، معلومات ټولول او همداسی د څارنې او ارزونې تحلیلی او تخنیکې ګزارشات جوړول.
 • د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې د دوره یی ارزونې، سروې ګانې او نورې ارزونې لپاره لازمې همغږي رامنځته کول او همداسې د څارنې او ارزونې-عمومی چارچوب د شاخصونو سره د اړیکي تامینول.
 • د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې کارکوونکو ته د څارڼې او ارزونې په عرصه کې تخنیکی حمایت او همکاري برابرول او همداسې، چې د پرسونل ټول شرکاوو د څارنې او ارزونې د اجراآت او فعالیتونو په اړه آګاهي ولري، مختلف معلوماتي پروګرامونو جوړول.
 • مدیریت، همغږی او تامین د دې لپاره، چې مرکزي ریاستونو/ د نورو پروګرامونو په واسطه د څارنې او ارزونې برخې/ او ټول فعالیتونه، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې-د څارنې او ارزونې-عمومی چارچوب او شاخصونو سره مطابقت ولري.
 • د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې او د محلی ادارو ترمنځ د معیاری ګزارشونه او د معلوماتو د جریان لپاره پیاوړي اړیکي تامینول او همداسې د مرکزي او ولایتي کارکوونکو لپاره د څارنې او ارزونې په اړه لازمې تسهیلات او معلوماتي ورکشاپونه برابرول.

د لا زیاتو معلومات لپاره مهرباني وکړئ مونږ سره په اړیکه شئ:

د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې
د څارنې او ارزونې ریاست