قوانین

برای دانلود قانون اساسی افغانستان کلیک کنید: 
برای دانلود قانون شوراهای ولایتی کلیک کنید: 
برای دانلود تعدیل ضمیمه شماره ۲ قانون محصول خدمات شهری (محصول تهجایی) کلیک کنید: 
برای دانلود تعدیل ضمیمه شماره ۴ قانون محصول خدمات شهری کلیک کنید: 
برای دانلود قانون شاروالیها کلیک کنید: