قوانین

په وزارت خونو او اداراتو کې یو شمېر نور قوانین:

د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون

تعدیلات او مقررې

قوانین مطبوعات:

وزارت معادن:

د عدلیې وزارت: