د بشری سرچینو لوی ریاست

متن نمونه

• تطبیق %۸۵ پروسه رتب و معاش یا به عباره دیگر تقرر به تعداد (۵۷۹۷) کارمند در بخش مرکز و ولایات بدون شاروالی ها.
• استخدام ۳۲ معاونین ولایات کشور از طریق پروسه رقابت آزاد.
• استخدام ۱۸۶ ولسوال از طریق پروسه رقابت آزاد.
• تکمیل ارزیابی اجراات سالانه بست های عالی رتبه در ۲۸ ولایت.
• ریفورم ۱۱ شاروالی کشور به سیستم جدید رتب و معاش.
• ایجاد آرشیف استندرد برای جابجا سازی دفاتر سوانح ۱۰۰۰۰ کارمند اداره.
• مرور تمام لوایح وظایف، و از بین بردن ۱۵۰۰ عناوین مختلف، تنظیم ۴۰۰ عناوین معیاری و ارتباط هر پست با لایحه وظایف آن.
• ایجاد دیتابیس منابع بشری جهت ارائه سریع تمام معلومات مرتبط به تشکیل و کارکنان اداره.
• تدویر جرگه های استخدام پیرامون استخدام کارکنان خدمات ملکی به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایات (زابل، کندهار، ارزگان، غزنی، نیمروز و خوست و غیره.
• استخدام بیشتر از ۱۸۰ تن کارشناس قراردادی در ۳۴ ولایت کشور و استخدام بتعداد ۸۷ تن کارمند قراردادی در بخش های مرکزی و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی.
• طرح و ترتیب ساختار تشکیلاتی اداره مستقل ارگانهای محلی و نهایی سازی آن از طریق کمیسون مستقل اصلاحات اداری و اخذ حکم مقام عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
• تطبیق پروسه سیستم جدید رتب و معاش بر اساس نیازهای اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات.
• اجرا نیاز سنجی ۲۰ ولایت و ۵۰ ولسوالی.
• نظارت از تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت در ۲۰ ولایت.
• به تعداد ۴۰ تن از کارمندان مرکزی این اداره تحت آموزش برنامه‌های لسان انگلسی و کمپیوتر قرار گرفتند .
• تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت برای اعضای شاروالی و شوراهای ولایتی ولایات.
• تدویر برنامهء آموزشی برای آمرین منابع بشری و مدیران ارتقای ظرفیت ۳۴ ولایت در مورد مدیریت منابع بشری .
• ترتیب برنامه‌های آگاهی‌دهی برای تمام کارمندان جدیدالتقرر در مرکز اداره.
• نظارت از تدویر برنامهء آموزشی برای کامندان ریاست تفتیش داخلی.
• آموزش برای آماده ساختن مربیان ۲۲ ولایت بخاطر تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت در ولایات.
• نظارت از تدویر برنامهء آموزشی برای کارمندان مرکزی این اداره جهت مبارزه با حوادث غیر مترقبه در دفاتر و طرق استفاده از بالون‌های ضد حریق.

وظایف ریاست مربوطه:

• طرح وترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به اهداف و پلان های ستراتیژیک اداره.
• ارائه مشوره در طرح پالیسی های منابع بشری به مقام اداره.
• تطبیق پالیسی های منابع بشری در مطابقت استراتیژی ها و پالیسی ها اداره.
• اداره ، رهبری، نظارت و تنظیم نمودن وظایف مربوط به استخدام وسوانح و ارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره.
• تآمین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک.م.ا.خ.م.
• مشاوره، همکاری و حل مشکلات و معضلات ریاست های تحت اثر.
• طرح و ترتیب طرزالعمل ها (پروسیجر ها) به منظور موثریت ،مفیدیت و شفافیت و عرضه خدمات بهتر .
• تطبیق اصلاحات اداری بر اساس نیازمندی ها و ضرورت های اداره ارگانهای محلی به طور دوامدار.
• تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و رهنمودها به ارتباط کارکنان خدمات ملکی در تمام امور به وقت و زمان معینه.
• رهبری پروسه استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب کدرهای ورزیده از طریق سیستم رقابتی و رعایت اصل شایستگی و بی طرفی در سطح تمام ولایات و مرکز اداره.
• نظارت از ترتیب و تنظیم جریان ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی و اتخاذ تصامیم در امر تطبیق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها در چوکات سیستم جدید رتب و معاشات.
• کنترول و نظارت از تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی اداره ارگانهای محلی و درج تمام معلومات در دیتابیس منابع بشری.
• رهبری و تنظیم امور ارتقای ظرفیت، انکشاف اداره و تطبیق پالیسی های منابع بشری در اداره مستقل ارگانهای محلی.
• طرح و تهیه برنامه کاری ریاست با در نظر داشت برنامهء اولویت بندی شده حکومتداری محلی (NPPLG) ، ستراتیژی، اهداف و دیدگاه‌ های اداره مستقل ارگانهای محلی.
• ارایه مشوره‌ های سودمند در ایجاد پالیسی‌های منابع بشری به مقامات اداره جهت حصول اهداف اداره .
• رهبری و نظارت از تمام فعالیت ‌ها در امور ریاست ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره.
• تأمین روابط مؤثر با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در قسمت برنامه های آموزشی و طی مراحل اسناد تشکیلاتی مرکز و ولایات.
• تأمین روابط مؤثر با نهاد های تمویل کننده و همکاری در بخش برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت در خارج از کشور.
مسئولیت های وظیفوی:
• ترتیب پلان کاری مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
• تامین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک. م ا.ا.خ.م غرض حصول و تطبیق رهنمود ها و پالیسیهای مربوط بخش استخدام.
• تهیه و ترتیب پلان استخدام ازطریق رقابت آزاد به همکاری ک. م ا.ا.خ.م جهت شناسائی و تعین افراد شایسته و کارفهم.
• تطبیق عملی سیستم جدید رتب ومعاشات به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی وسایراسناد تقنینی.
• نظارت از پروسه ترتیب اعلانات بست های خالی و اقدامات برای نشر گسترده آن از طریق رسانه های مختلف.
• نظارت و کنترول از درجه بندی کاندیدان و همکاری با کمیته استخدام داخلی وبورد تعیینات خدمات ملکی ک. م ا.ا.خ.م در پروسه ترتیب لست مختصر کاندیدان.
• اشتراک در پروسه امتحانات و مصاحبه های استخدام مامورین عالیرتبه در بورد تعیینات خدمات ملکی و نظارت از امور مصاحبه های کارکنان پائین رتبه که از طریق کمیته داخلی اداره استخدام میگردد.
• ترتیب پیشنهاد تقررکارکنان مرکزوولایات جهت اخذ منظوری از طریق ریاست عمومی منابع بشری.
• مراقبت از پروسه استخدام کارکنان و تنظیم امورکارکنان قراردادی مطابق طرزالعمل های مربوطه.
• مراقبت و کنترول از اجراات بخش های تحت اثر در موارد تقرر، تبدل،انفکاک، عزل ، و ترتیب سوانح و دیتابس کارکنان اداره.
• ارائه مشوره های مسلکی در رابطه به امور بخش خویش به مقامات اداره جهت تنظیم و انسجام بهتر امور.
• نظارت از ترتیب سوانح کارکنان اداره مستقل ارگانهای محلی طبق قوانین ومقررات و طرزالعملها.
• مراقبت از تنظیم امور ذاتی کارکنان اداره و ترتیب پیشنهادات تقاعد، تمدید خدمت شان جهت اخذ نظر کمیسیون، توزیع سجل در رابطه به اجرای ارتقأقدم کارکنان.
• تنظیم و نظارت از امور ترتیب پلان های ارزیابی اجراآت کارکنان مرکزوولایات اداره مستقل ارگانهای محلی به کمک وهمکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.
• طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده.
• ارائه مشوره ها مسلکی در طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلانگذاری منابع بشری با در نظر داشت اهداف و برنامهء اولویت بندی شده حکومتداری محلی (NPPLG).
• طرح، تدوین و تطبیق پالیسی تشکیلاتی اداره جهت ارائه آن به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اخذ منظوری آن از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
• مراقبت از چگونگی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراأت کاری ریاست های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف عمومی اداره.
• رعایت قوانین، فرامین، مصوبات واحکام ریاست جمهوری در اجراأت کاری ریاست مربوطه.
• تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی وسایر اسناد تقنینی در بخش هایکه تحت ریفرم قرار نگرفته اند.
• مراقبت از پروسه طرح و ترتیب ساختار تشکیلاتی اداره با در نظرداشت اسناد تقنینی، معیار ها و نیازمندی بخش های مرکزی و ولایتی اداره جهت طی مراحل و اجراأت بعدی.
• جلب همکاری و تامین روابط دوامدار با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر بخش های دولتی، غیر دولتی و تمویل کنندگان جهت تنظیم امور برنامه های آموزشی و بورسیه های خارج از کشور.
• تأمین ارتباط و ایجاد هم آهنگی با بخش های ذیربط ولایات به منظور تنظیم امور ارتقای ظرفیت، انکشاف اداره، رفاه، صحت، مصؤنیت ورسیدگی به شکایات کارکنان.
• نظارت از پروسه نیازسنجی، برنامه ریزی، تدویر و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارکنان و رعایت رهنمود های تربیوی، اموزشی و پالیسی های مربوط آن.
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.
• نظارت از تدویر برنامهء آموزشی برای اراکین عالیرتبه به سطح مرکز و ولایات کشور.
• همکاری مستقیم و همه جانبه در طرح، تدویل و نهایی‌سازی و تطبیق رهنمود نفی هر نوع تبعیض در اداره مستقل ارگانهای محلی.

متن نمونه