د مالی او بودیجې ریاست

بیو گرافی خواجه شفیع محمد «صدیقی» – رئیس مالی و بودجه اداره مستقل ارگانهای محلی:

خواجه شفیع محمد صدیقی در سال ۱۳۵۸ در کابل متولد گردیده است تحصیلات عالی خویش از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۲ در پوهنتون کابل به سویه لیسانس به پایان رسانیده است موصوف از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ بحیث استاد در پوهنحی علوم وترنری در پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده اند. از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸ بحیث مدیر عمومی روابط و مدیر عمومی بودجه توظیف و از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ بحیث آمر بودجه و از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ بحیث سر پرست ریاست مالی و بودجه اداره مستقل ارگانهای محلی انجام وظیفه کرده است . همچنان از سال ۱۳۹۲ الی اکنون بحیث رئیس مالی و بودجه ایفای وظیفه مینماید . اقای صدیقی به لسان های ملی (دری – پشتو) و انگلیسی تسلط کا مل د ارند. موصوف در بخشهای بودجه سازی به اساس برنامه و ترتیب پلان مالی از تجربه کافی و مهارت خاصی بر خوردار است.

وظایف عمده اداره:

الف – آمریت محاسبه نقدی :
اجرای حواله های سفریه کارمندان حواله های محسوبی حواله های پیشکی و حواله های معا شاتی کارکنان مرکز را به عهده داشته که بعد از انتر نمودن حواله ها توسط سیستم افمیس و طی مراحل آن در وزارت محترم مالیه اجرا میگردد.

ب :آمریت بودجه.
مطالبه تخصیصات مر کز ،ولایات و شوراهای محلی و میثاق شهروندی بطور ربعوار از وزارت محترم مالیه و بعد از تقسیمات توسط فورم به ولایات و شورا های محلی اصدار میگردد. همچنان تعدیل وجوه از فصل به فصل و از کود به کود بادر نظرداشت ضرورت مبرم ولایات . شورا های محلی .

ج : آمریت دفترداری.
مراقبت و پیگیری از تخصیصات ،مصارف ،باقیمانده وجوه در سطح مرکز ولایات و شوراهای محلی وثبت تخصیصات در فورم م-۲۰ تخصیصات همچنان ارایه راپور از تخصیصات دست داشته بمقام محترم ریاست.. پیگری و کنترول و تحصیل باقیات گذشته ذمت اشخاص و افراد. . واخذ راپور های ماهوار مصارفات از ولایات و شورا های محلی.

متن نمونه

پلان های آینده:
پلان کاری و فعالیت های عمده برای سال مالی ۱۳۹۷ ریاست مالی و بودجه
۱ -بعد از ختم سال مالی ترتیب قطیعه بودجه عادی سال مالی ۱۳۹۶ . ترتیب قطعیه بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۶ .
۲ -ترتیب ققطعیه عواید سال مالی تطبیقات فورم های به۲۷ . ب۲۳ و ب۲۰ با ریاست خزائین وزارت محترم مالیه. تطبیقات فورم م۲۷ و فورم م۲۹ عواید و قطعیه عواید سال مالی ۱۳۹۶
۳ – ترتیب پلان مالی سال ۱۳۹۷
-مطالبه تخصیصات ربعوار از جانب وزارت محترم مالیه۴
– ارسال تخصیصات ذریعه فورم های ب ۲۰ ولایات۵
۶ – ارسال تخصیصات امتیازی معاش استثنائی سوپر اسکیل بولایات ومرجع مربوطه طی مراحل فورم های تعدیل تخصیصات ولایات درشعبات وزارت محترم مالیه
– مطالبه تخصیصات از وزارت مالیه وارسال آن بولایات ۷
– اخذ نیاز مندی های بودجوی ولایا ت۸
– ترتیب طرح بودجه عادی وانکشافی سال مالی ۱۳۹۸ بادرنظر داشت نیاز مندی اداره۹
۱۰ – اجرای معاشات ، اضافه کاری کارکنان مر کز اداره در سال مالی ۱۳۹۷ .
۱۱ – اجرا و طی مراحل حواله های م-۱۶ مصارفاتی ، معاشاتی و حواله م۱۳ سفریه حواله م۱۲ محسوبی حواله م۱۰ پیشکی در سال مال ۱۳۹۷
پلان کاری ریاست مالی و بودجه برای سال مالی ۱۳۹۶

۱ – اجرای حواله های مصارفاتی (م ۱۶)محاسبه نقدی.
۲- ترتیب فورم های محسوبی (م۱۲).
۳- ترتیب و سنجش فورم های (م۱۳) سفریه داخلی.
۴-سنجش سفریه های خارجی مطابق لایحه کرایه و سفریه.
۵- ترتیب فورم های (م۱۰) پیشکی.
۶-ترتیب جدول مقایسه فورم های (م۱۲)محسوبی با بخش تادیات پیشکی ریاست محترم خزائین وزارت مالیه.
۷ -درحدود مبلغ (۴۵۰۰۰۰) افغانی عواید غیرثابت درنظرگرفته مشده اما عواید ثابت این اداره ندارد .
۸ -کنترول وبررسی ازدفتر م۲۰ وثبت فورم های ب ۲۰ ب ۲۷ تخصیصات وب ۲۳ تعدیل وجودفترمرکزی ولایات وشوراهای ولایتی که بتعداد (۳۳۵) قطعه فورم های فوق الذکر اجراات درنظر گرفته شده .
۱۰ -تیب نمودن قطیعه سال تمام مالی بودجه عادی مرکزولایات وشوراهای ولایتی وقطعیه عواید وقطعیه بودجه انگشافی وارسال آن به وزارت محترم مالیه.
۱۱ -ترتیب قطیعه سال تمام مالی وارسال آن به وزارت محترم مالیه درختم سال مالی اجراات صورت میگیرد .
۱۲ –فورم م ۲۷ باآویزهای بانکی تطبیق وبه رویت آن راپور م۲۹ عواید ماهوارترتیب وبه ریاست محترم خزائین وریاستعوایدوزارت محترم مالیه ارسال میگرددکه بتعداد (۱۲) قطعه در نظر گرفته شده
۱۳ -ترتیب مبلغ (۳،۴۰۹،۹۲۵،۶۸۰) افغانی پلان مالی بودجه عادی و مبلغ (۱،۹۰۱،۴۳۶،۶۱۷) افغانی بودجه انکشافی و همچنان ترتیب فورم ب ۳ پلان بودجوی انکشافی سال مالی ۱۳۹۶ بمنظور شفافیت در مطالبه تخصیصات ربعوار.
۱۴ -ترتیب فورمهای ب ۲۰ توحید تخصیصات و ب ۲۷ جهت مطالبه مبلغ (۸۲۵،۴۸۱،۴۲۰) افغانی تخصیص بمنظور مصارفات اداره مرکزی ، ولایات و شوراهای ولایتی کشور برای هر ربع سال جاری از شعبات وزارت محترم مالیه و تعقیب آن غرض ثبت تخصیصات در سیستم خزائین وزارت و مستوفیت های ولایت و حصول اطمینان از آن.
۱۵ -ترتیب فورم های ب ۲۰ تخصیصات برای آمریت دفتر داری اداره مرکزی ، ولایات و شوراهای ولایتی طور ربعوار و ارسال آن به ادارات ولایات و شوراهای ولایتی .
۱۶ -ترتیب فورمهای ب ۲۳ غرض تعدیل تخصیصات از یک کود به کود دیگر براساس تقاضای ولایات و شوراهای ولایتی و همچنان مطالبه تخصیصات فوق العاده براساس احکام فوق العاده مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
۱۷ -رسیدگی به مشکلات مالی ولایات و شوراهای ولایتی با امکانات مالی دست داشته و رهنمائی به آنها.
۱۸ -ترتیب فورم های (pcs) مطالبه تخصیص طور اقساط، ویندر فورم کود گزاری ، فورم ب ۲۰ تقسیمات تخصیصات به سطح ولایات ، فورم ب۲۷ مطالبه تخصیص جهت تقاضای تخصیص بودجه انکشافی بعد از پیشرفت فیصدی کار پروژه از شعبات وزارت محترم مالیه .
۱۹ -تحلیل و ترتیب مکاتیب و پیشنهادات تعدیلات بودجوی ولایات ، شوراهای ولایتی و دفاتر مرکزی و تعقیب و طی مراحل.