د مالی او بودیجې ریاست

بیو گرافی خواجه شفیع محمد «صدیقی» – رئیس مالی و بودجه اداره مستقل ارگانهای محلی: