د مالی او اداری معینیت

د سیمه‌ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مالي او اداري معین …………….لنډ ژوندلیک