د تجهیزاتو او خدماتو ریاست

د خدماتو  ریاست د سرپرست، عبدالولی حمیدی لنډ ژوندلیک

محترم عبدالولی حمیدی فرزند عبدالغنی که در سال ۱۹۷۰ در ولایت فراه چشم به جهان گشود. نامبرده دوران دانشجویی خود را از سال های ۱۹۷۶ الی ۱۹۹۸ در پاکستان به اتمام رسانید و بعداز آن در رشته ی دارالمعالمین از سال به تحصیل خویش ادامه داد و بعداز یک سال تحصیل خویش را موفقانه به پایان رسانید و منحیث رئیس موسسه Swaarr در قندهار تا سال ۲۰۰۲ ایفای وظیفه نمود. سپس تصمیم بر ادامه ی تحصیل در رشته ی مدیریت منابع بشری در کشور دوست هندوستان گرفت و موفقانه از مقطع لیسانس فارغ التحصیل گردید.

متن نمونه