د عوایدو ریاست، محاسبې او د ښاروالیو اداری چارې

بیوگرافی محمدامین توخی
محمدامین « توخی » فرزند محمدحفیظ بتاریخ ۶ جدی سال ۱۳۶۱ دریک خانواده متدین درولایت تخار شهرتالقان دیده به جهان گشوده تعلیمات ابتدائی را نزد امام مسجدمحل فراگرفته دوره ابتدائی را درمکتب سید عبدالرحمن شهید ودوره نهائی را درلیسه ابوعثمان تالقانی فراگرفته درسال ۱۳۷۹ ازمکتب فارغ گردیده . درسال ۱۳۸۰ ازطریق امتحان کانکور درپوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ کامیاب ودرسال ۱۳۸۴ ازرشته اداری ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتو بلخ فارغ التحصیل گردیده , هنچنان به شکل غیرحضوری ماستری خویش را از رشته MBA با دوتخصص دربخش اداره عامه وتجارت بین المللی بدست آورده. نامبرده بعدازفراغت ازپوهنتون درسال ۱۳۸۵ ازطریق رقابت آزاد دربست ۴ به صفت مدیراداری ومالی ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایت تخار تقررحاصل نموده علاوه برآن به صفت استاد قراردادی ازسال ۱۳۸۵ الی سال ۱۳۸۸ باپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار همکاری داشت . درسال ۱۳۸۸ به صفت کارشناس پلانگذاری ستراتژیک ولایتی ازطریق برنامه ASGP/UNDP کاررا با اداره مستقل ارگانهای محلی درولایات تخار , بلخ وبامیان درقسمت تهیه پلان های استراتژیک ولایتی این ولایات همکاری داشت درسال ۱۳۹۰ ازطریق رقابت آزاد به صفت معاون ولایت کنرها ازاثرحکم مقام عالی ریاست جمهوری مقررشد ودرسال ۱۲۹۲ نظربه لزوم دید اداره مستقل ارگانهای محلی وحکم مقام ریاست جمهوری به صفت معاون ولایت غور تبدیل شد درسال ۱۳۹۴ به صفت معاون ولایت هرات تبدیل گردید اما بنابربعضی ملحوضات محیطی به آنجا معرفی نشد ودوباره به ولایت غور معرفی شد سرانجام بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ توسط برنامه CBR ازطریق رقابت آزاد به صفت ریست عواید , محاسبه واموراداری شاروالیهای معینیت شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی ازاثرحکم مقام عالی ریاست جمهوری مقررگردید وبرحال انجام وظیفه مینماید . نامبرده بازبان های دری , پشتو تسلط کامل دارد وبه زبان انگلسی ومهارت های کمپیوتر بلدیت دارد وازتجارب کافی دربخش های حکومتداری محلی , اداره ومدیریت برخوردار است . همچنان درد ه هابرنامه های آموزشی در داخل وخارج کشور اشتراک داشته ودهاتقدیرنامه وتحسین نامه ازفعالیت های کاری اش بدست آورده وثبت سوانح کاری اش شده است.