د معلوماتی تکنالوژۍ ریاست

متن نمونه

فعالیت های روزمره :

۱٫ – ایجاد و نگهداری سیستم وشبکه مرکزی اداره
۲٫ – ایجاد سیستم مرکزی برای ذخیره نمودن اسناد کارمندان به شکل مصئون
۳٫ – ارایه خدمات شریک نمودن معلومات با در نظر داشت حقوق داده شده
۴٫ – آدرس ایمیل رسمی اداره
۵٫ – شریک نمودن پرنتر و دیگر وسایل تکنا لوژی معلوماتی با در نظر داشت موقعیت کارمند
۶٫ – تیلیفونPAB-X برای تماس های داخلی
۷٫ – دسترسی به فولدر محفوظ جهت ارسال فایل مورد ضرورت به کارمندان
۸٫ – ارایه خدمات سیکیورتی جهت مصئونیت اسناد و کمپیوتر های کارمندان از قبیل (انتی ویروس ، گروپ پالیسی و فایروال)
۹٫ ارایه خدمات انترنت به شکل استاندرد
۱۰٫ سیستم (CMS) برای استفاده از برنامه های مختلف کمپیوتر به شکل گروپی جهت بهبود سیستم کاری کارمندان
۱۱٫ سیستم (Project Management System) برای کاربرد مدیریت پروژه به شکل گروپی جهت موثریت
۱۲٫ ترتیب و تنظیم برنامه های کمپیوتر
۱۳٫ ترمیم و شکل بندی وسایل تکنالوژی معلوماتی
۱۴٫ ترتیب و تنظیم مسایل تخنیکی (سیستم ترجمه ، مکسر و سیستم صدا ) جهت برگزاری کنفرانس ها و ورکشاپ
۱۵٫ جمع آوری معلومات ( سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی ) از ۳۴ ولایت روزانه به طور مفصل و دقیق.

پلان های آینده:
فعالیت های انجام شده
• ایجاد سیستم استاندرد تکنالوژی معلوماتی (Client /Server based system, Domain) در دفتر مرکزی
• ایجاد سیستم امنیتی برای نګهداری معلومات و دیتا
• فراهم سازی و ارایه خدمات تکنالوژی معلوماتی به اداره در سطح مرکز و ولایات
• تهیه رهنمود ها، برنامه های کاری کوتاه و دراز مدت تکنالوژی معلوماتی به اداره
• جمع آوری و تنظیم معلومات از وضیعت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ولایات
• جمع آوری و تنظیم معلومات از وضیعت و پیشرفت کار بخش های مختلف اداره در مرکز و ولایات
• شبکه داخلی (Domain system)در دفتر مرکزی اداره
• ارایه خدمات به اساس سیستم کنترول مرکزی (Client/Server domain environment )
• ارایه خدمات تیلفونی داخلی از طریق سیستم مرکزی PABX
• رهنمود استفاده از سهولت ها و خدمات تکنالوژی معلوماتی
• ایجاد سیستم حاضری برقی (به اساس نشان انگشت)در دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی
• ایجاد برنامه های مدیریت معلومات یا دیتابیس ها برای بخش های مختلف اداره
• ارایه نمودن خدمات کمپیوتری که شامل (پرینتر ها ، کاپیر ها، درایوهای شریک شده توسط سیستم نیتورک که کارمند ها میتوانند جهت ارسال نمودن معلومات و شریک ساختن معلومات استفاده نمایند ،انتی وایروس

فعالیت های کلیدی :
۱٫ ارایه خدمات استندارد تکنالوژی معلوماتی به ۲۵۰ تن از کارمندان مرکزی اداره و همچنان ارایه مشوره های مفید و کمک در بخش های تخنیکی به ۳۴ ولایات
۲٫ ایجاد و نگهداری سیستم وشبکه مرکزی اداره
۳٫ ایجاد سیستم مرکزی برای ذخیره نمودن اسناد کارمندان به شکل مصئون
۴٫ ارایه خدمات شریک نمودن معلومات با در نظر داشت حقوق داده شده
۵٫ تهیه و ترتیب آدرس ایمیل رسمی اداره به کارمندان مرکزی و ولایتی
۶٫ شریک نمودن پرنتر و دیگر وسایل تکنا لوژی معلوماتی با در نظر داشت موقعیت کارمند
۷٫ تیلیفونPAB-X برای تماس های داخلی
۸٫ دسترسی به فولدر محفوظ جهت ارسال فایل مورد ضرورت به کارمندان