موږ سره اړیکه

آدرس: چهارراهی آریانا پهلوی سفارت ایتالیا ـ کابل

تیلفون: ۰۲۰۲۱۰۴۷۰۸

ایمیل آدرس: info@idlg.gov.af

شما همچنان میتوانید برای معلومات بیشتر با ما از طریق فورم ذیل بتماس شوید: