کټګوري: مقالې

یک ولایت و هزار حکایت

با معرفی رسمیِ والی جدیدِ ولایت بلخ و حضور توأم با رضایت آقای نور والی پیشین در این مراسم، اختلاف چندماهه میان آقای نور...