د وړتیا لوړولو ریاست

 

وظایف ریاست:

۱. طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده.
۲. ارایه مشوره های مسلکی در طرح و تطبیق خط مشی، پالیسی ها، پروسیجر ها و پلانگذاری منابع بشری با درنظرداشت اهداف، برنامه و پلان استراتیژیک اداره مستقل ارگانهای محلی.
۳. تطبیق پالیسی تشکیلاتی اداره جهت ادایه آن به کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اخذ منظوری آن از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
۴. مراقبت و چگونگی از تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراآت کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف عمومی اداره.
۵. رعایت قوانین، فرامین، مصوبات و احکام ریاست جمهوری در اجراآت کاری بخش مربوطه.
۶. تطبیق سیستم جدید رتب معاش به همکاری کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی و سایر اسناد تقنینی در بخش های که تحت ریفورم قرار گرفته اند.
۷. مراقبت از پروسه طرح و ترتیب ساختار تشکیلاتی اداره بادرنظرداشت اسناد تقنینی ،معیار ها و نیازمندی بخش های مرکزی و ولایتی اداره جهت طی مراحل و اجراآت بعدی.
۸. جلب همکاریو تامین روابط دوامدار با کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر بخش های دولتی، غیردولتی و دونر ها جهت تنظیم امور برنامه های آموزشی، بورسیه خارج از کشور.
۹. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های ذیربط ولایات به منظور تنظیم امور ارتقا ظرفیت، انکشاف اداره ، رفاه، صحت، مصئونیت و رسیدگی به شکایات کارکنان.
۱۹. نظارت از پروسه نیازسنجی، برنامه ریزی، تدویر و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقاءظرفیت کارکنان و رعایت رهنمود های تربیوی، آموزشی و پالیسی های مربوط به آن.