د ادارې پالیسۍ

د افغانستان د سیمه ییزه ادارو پالیسی د ټولو وزارتونو، خپلواکه ادارو او کمیسیونونو په ګډون، د پالیسۍ د تدوین کمېټې غونډو، کاری ګروپونو او د پالیسۍ د تدقیق کمېټې، په مرسته په دوو کلونو کې، جوړه شوه. دغه پالیسی د ۱۳۹۷ ل.ز. د غوایی په مېاشت کې د وزیرانو شورا له لوری تصویب شوې ده. د کابینې له لوری د افغانستان د سیمه ییزه ادارو منظور شوې پالیسی.