زمریالی احدي د نيمروز نوی والي وټاکل شو

سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې په وړانديز او د جمهوري ریاست عالي مقام ۱۳۹۹/۸/۱۴ نېټې د ۲۰۵۷ ګڼې حکم په منظورۍ، زمریالی احدي د سيد ولي سلطان پر ځای د نېمروز نوي والي په توګه وګمارل شو.