دو ذخیره گاه کشمش و پیاز به ارزش یک میلیون افغانی در ولایت سرپل افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

دو ذخیره گاه کشمش و پیاز به ارزش یک میلیون افغانی در ولایت سرپل افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
این ذخیره گاه توسط صلاح الدین “چریک ” معاون امور اجتماعی و اقتصادی مقام ولایت، با حضور وکلا شورای ولایتی. روسا ، دهاقین ، باشنده گان آن منطقه افتتاح گردید.