نورستان کې د اساسي قانون د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه

نورستان کې د اساسي قانون د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه
د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د نافذه قانون څخه د ځوانانو او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو د عامه پوهاوي په غونډه کې د اساسي قانون د ارزښت د بیانولو سربېره،وویل: قانون په ټولو یوشان پلی کیږي هیڅوک د قانون له مخې امتیاز نه لري، چې قانون دې پرې پلی نه شي، هغه زیاته کړه هغه ټولنې او هېوادونه، چې په وګړو یی قانون یو ډول پلي کیږي د نېکمرغۍ په لور درومې.