طاهر زهیر با نیکولاج هجبرگ پیترسن ملاقات کرد

طی دیدار که میان طاهر زهیر والی بامیان و نیکولاج هجبرگ پیترسن سفیر دولت شاهی دنمارک صورت گرفت، دو طرف روی گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور، بحث و گفتگو نمودند.
سفیر دولت شاهی دنمارک با تمجید از فضای امن و صلح آمیز بامیان، این دستآوردها را قابل قدر دانست و بامیان را الگویی موفق برای فعالیت‌های جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زن و انتخابات عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد که کشورش در یک سال گذشته، مبلغ هشت میلیون یورو برای افغانستان کمک کرده است که از طریق پروگرام ملی میثاق شهروندی، صندوق بازسازی افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات، موسسه ماین پاکی و … به مصرف رسیده است.
والی بامیان، ضمن خوش آمدگویی، دولت شاهی دنمارک را از همکاران مهم افغانستان خوانده از بابت کمک و همکاری‌های این کشور تشکر و قدردانی کرد.
زهیر، حضور دولت دنمارک پس از سال ۲۰۰۱ در افغانستان در عرصه‌های حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زن، انتخابات، پروژه‌های زیر بنایی و انکشافی، مؤثر دانست و خواهان ادامه‌ی این همکاری‌ها شد.