د سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې د HRMIS نوی سیسټم پرانېستل شو