د ښاروالانو د ملي کنفرانس دریېمه دوره، کابل، افغانستان د ۱۳۹۷ لمریز کال تله