سومین دور از کنفرانس ملی شاروالان – کابل – افغانستان