د هرات ښار مرکز کې د هرات د والي او امنیتي ځواکونو حضور

د هرات ښار مرکز کې د هرات د والي او امنیتي ځواکونو حضور