د کاپیسا والي عبدالطیف مراد نجراب ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د بېرته نیولو له امله د امنیتی او دفاعي ځواکونو له اتلولیو او مېړانې څخه هرکلی وکړ

د کاپیسا والي عبدالطیف مراد نجراب ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د بېرته نیولو له امله د امنیتی او دفاعي ځواکونو له اتلولیو او مېړانې څخه هرکلی وکړ