زابل والي د اومکي د باوړیو، سېخاک او تورې کلیو څخه لیدنه وکړه

حمیدالله توخي وایي د امنیتي ساحو د پراخېدو لپاره به په ټولو هغو سیمو کې چې دښمن پرې تګ راتګ کوي، نوې امنیتي بېزونه جوړ کړي