اعلان ۵۲ بست رتبه سوم و چهارم دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی

اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، تامین بهتر مدیریت، استحکام شفافیت، عرضه خدمات بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به تعداد ۵۲ بست کمبود رتبه سوم و چهارم دفتر مرکزی این اداره را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم را از طریق پروسه رقابت آزاد طبق طرزالعمل به رقابت بسپارند.

بناً به اطلاع آنعده اشخاص و افراد واجد شرایط اعم از زن و مرد رسانیده میشود تا خود را در بست های متذکره کاندید نمایند.

شرایط تسلیم دهی اسناد و اوراق:

اشخاص واجد شرایط میتوانند از تاریخ نشر الی ختم اعلان، فورمه ‌های درخواستی بست های متذکره را از ساعت ۹ صبح الی ختم ساعات کاری از ریاست عمومی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی و همچنان از طریق سایت این اداره اخذ و بعد از خانه‌ پری دوباره به بخش مربوطه بسپارند.

باید یادآور شد که تاریخ امتحان تحریری و تقریری بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود، لذا آدرس مشخص خویش را توام با شماره‌ های تماس در فورم درخواستی طور دقیق بنویسند. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی‌ شود.

قابل توجه کاندیدان محترم: به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلام افغانستان (هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست های نظامی و غیرخدمات ملکی،درجریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه درتقررشان اقدام نمایند، ازاشتراک درپروسه رقابتی همان بست،محروم میگردند).

درصورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد مسوولیت آن بدوش متقاضی می باشد.

نوت: بخاطر معلومات بیشتر به شماره تلیفون ۰۷۷۸۸۷۷۲۰۲ درتماس شوید.

برای دریافت لیست مکمل بست های اعلان شده و فورم درخواستی به لینک های ذیل مراجعه نماید:

لیست بست های اعلان شده
فورم درخواستی