د استخدام ریاست

د سیمه‌ییزو ارګانونو ادارې د استخدام رییس، محمد نسیم واجد لنډ ژوندلیک

محمد نسیم واجد په ۱۳۶۵ کال د پکتیکا په جاني‌خیلو ولسوالۍ کې زېږېدلی دی.
نوموړي لومړنۍ زده‌کړې د پکتیکا د جاني‌خیلو ولسوالۍ په مرکزي لېسه او ثانوي زده‌کړې یې د خوشحال خان په عالي لېسه کې پای ته رسولې دي.
ښاغلي واجد د ادارې او تشبثاتو په څانګه کې د لېسانس سند له غزني پوهنتون څخه په ۱۳۹۲ کال کې ترلاسه کړی دی.
نوموړي له ۱۳۹۳ کال څخه تر ۱۳۹۹ کال پورې د پکتیکا د پوهنې رياست تدریسي مرستیال، له ۱۳۹۵ کال څخه تر ۱۳۹۶ پورې د یاد ولایت د پوهنې رییس، له ۱۳۹۰ کال څخه تر ۱۳۹۲ پورې د جاني‌خیلو د پوهنې آمر او له ۱۳۸۹ کال څخه تر ۱۳۹۰ پورې د سواد د زده‌کړې مدیر په توګه دندې ترسره کړې دي.

وظایف و مسئولیت های ریاست:

• طرح وترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به اهداف و پلان های استراتیژیک اداره
• ارائه مشوره در طرح پالیسی های منابع بشری به رئیس عمومی منابع بشری.
• تطبیق پالیسی های منابع بشری در مطابقت استراتیژی ها و پالیسی ها اداره.
• اداره ، رهبری، نظارت و تنظیم نمودن وظایف مربوط به استخدام وسوانح.
• تآمین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک.م.ا.خ.م
• مشاوره، همکاری و حل مشکلات و معضلات تمام دیپارتمنت های تحت اثر
• طرح و ترتیب طرزالعمل ها (پروسیجر ها) به منظور موثریت ،مفیدیت و شفافیت و عرضه خدمات بهتر .
• تطبیق اصلاحات اداری بر اساس نیازمندی ها و ضرورت های اداره ارگانهای محلی به طور دوامدار.
• تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و رهنمودها به ارتباط کارکنان خدمات ملکی در تمام امور به وقت و زمان معینه.
• استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب کدرهای ورزیده از طریق سیستم رقابتی و رعایت اصل شایستگی و بی طرفی در سطح تمام ولایات و مرکز اداره.
• ترتیب و تنظیم جریان ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی و اتخاذ تصامیم در امر تطبیق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها در چوکات سیستم جدید رتب و معاشات
• تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی اداره ارگانهای محلی و درج تمام معلومات در دیتابیس منابع بشری.
مسئولیت های وظیفوی:
• ترتیب پلان کاری مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
• تامین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک. م ا.ا.خ.م غرض حصول و تطبیق رهنمود ها و پالیسیهای مربوط بخش استخدام.
• همکاری در ترتیب پلان استخدام ازطریق رقابت آزاد به همکاری ک. م ا.ا.خ.م جهت شناسائی و تعین افراد شایسته و کارفهم.
• تطبیق عملی سیستم جدید رتب ومعاشات به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی وسایراسناد تقنینی.
• نظارت از پروسه ترتیب اعلانات بست های خالی و اقدامات برای نشر گسترده آن از طریق رسانه های مختلف.
• نظارت و کنترول از درجه بندی کاندیدان و همکاری با کمیته استخدام داخلی وبورد تعیینات خدمات ملکی ک. م ا.ا.خ.م در پروسه ترتیب لست مختصر کاندیدان.
• اشتراک در پروسه امتحانات و مصاحبه های استخدام مامورین عالیرتبه در بورد تعیینات خدمات ملکی و نظارت از امور مصاحبه های کارکنان پائین رتبه که از طریق کمیته داخلی اداره استخدام میگردد.
• ترتیب پیشنهاد تقررکارکنان مرکزوولایات جهت اخذ منظوری از طریق ریاست عمومی منابع بشری.
• مراقبت از پروسه استخدام کارکنان و تنظیم امورکارکنان قراردادی مطابق طرزالعمل های مربوطه.
• مراقبت و کنترول از اجراات بخش های تحت اثردر موارد تقرر، تبدل،انفکاک، عزل ، وترتیب سوانح و دیتابس کارکنان اداره.
• ارائه مشوره های مسلکی در رابطه به امور بخش خویش به رئیس منابع بشری جهت تنظیم و انسجام بهتر امور.
• مراقبت ازترتیب سوانح کارکنان اداره مستقل ارگانهای محلی طبق قوانین ومقررات و طرزالعملها.
• مراقبت از تنظیم امور ذاتی کارکنان اداره و ترتیب پیشنهادات تقاعد، تمدید خدمت شان جهت اخذ نظر کمیسیون، توزیع سجل در رابطه به اجرای ارتقأقدم کارکنان.
• تنظیم و نظارت از امور ترتیب پلان های ارزیابی اجراآت کارکنان مرکزوولایات اداره مستقل ارگانهای محلی به کمک وهمکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

• تطبیق %۸۵ پروسه رتب و معاش یا به عباره دیگر تقرر به تعداد (۵۷۹۷) کارمند در بخش مرکز و ولایات بدون شاروالی ها
• استخدام ۳۲ معاونین ولایات کشور از طریق پروسه رقابت آزاد
• استخدام ۱۸۶ ولسوال از طریق پروسه رقابت آزاد
• تکمیل ارزیابی اجراات سالانه بست های عالی رتبه در ۲۸ ولایت
• ریفورم ۱۱ شاروالی کشور به سیستم جدید رتب و معاش
• ایجاد آرشیف استندرد برای جابجا سازی دفاتر سوانح ۱۰۰۰۰ کارمند اداره
• مرور تمام لوایح وظایف، و از بین بردن ۱۵۰۰ عناوین مختلف، تنظیم ۴۰۰ عناوین معیاری و ارتباط هر پست با لایحه وظایف آن
• ایجاد دیتابیس منابع بشری جهت ارائه سریع تمام معلومات مرتبط به تشکیل و کارکنان اداره
• تدویر جرگه های استخدام پیرامون استخدام کارکنان خدمات ملکی به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایات (زابل، کندهار، ارزگان، غزنی، نیمروز و خوست)
• استخدام بیشتر از ۱۸۰ تن کارشناس قراردادی در ۳۴ ولایت کشور و استخدام بتعداد ۸۷ تن کارمند قراردادی در بخش های مرکزی و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی

متن نمونه