بودیجه

• د ۱۳۹۹ مالي کال له پېل څخه تر ۱۲/۷/۱۳۹۹ نیټې پورې د عادي بودیجې په برخه کې ( ۴٫۶۶۰٫۰۴۵٫۴۲۶ ) افغانۍ تخصیص وو، چې ( ۲٫۹۸۶٫۷۷۴٫۵۶۹) افغانۍ یې مصرف شوي او ( ۱٫۶۷۳٫۲۷۰٫۸۵۷) افغانۍ یې پاتي دي.
• د ۱۳۹۹ مالي کال د مرکزي عادي بودیجې په برخه کې، (۸۹۰۶۵۰۸۵۰ ) افغانی تخصیص وو، چې له هغو له ډلې (۳۰۲۲۶۲۴۱۸ ) افغانۍ مصرف او ( ۵۸۸۳۸۸۸۲۶ ) افغانۍ یې پاتي دي.
• د ۱۳۹۹ مالي کال د ولایتي بودیجې په برخه کې ( ۳۳۷۲۲۵۶۰۸۴) بودیجه تخصیص وو، چې ( ۲۴۲۷۸۳۵۲۵۸ ) افغانۍ یې مصرف او (۹۴۴۴۲۰۰۷۷) افغانۍ يې پاتې دي.
• د ۱۳۹۹ مالي کال د سیمه ییزو شوراګانو د عادي بودیجې په برخه کې، ( ۳۹۷۱۳۸۴۹۲ ) افغانۍ تخصیص چې ( ۲۵۳۶۷۶۹۶۱ ) افغانۍ مصرف شوي او ( ۱۴۳۴۶۱۵۳۱ ) افغانۍ یې پاتي دي.