ریاست پلان و پالیسی

زندگینامه سیف الله سائس، سرپرست ریاست پلان و پالیسی

سیف الله سائس در سال ۱۹۹۲ میلادی در ولایت غزنی چشم به جهان کشوره است، وی تعلمیمات ابتدایی و ثانوی را در لیسه عالی سلطان محمود غزنوی به اتمام رسانیده، و بعد نسبت به علاقه اش شامل انستیتیوت ملی اداره و مدیریت گردیده و درسال ۲۰۱۳ میلادی به سویه ۱۴ پاس فارغ گردید در سال ۲۰۱۵ میلادی لیسانس خودرا در رشته اداره و تجارت از پوهنتون طلوع افتاب، در سال ۲۰۱۹ ماستری خودرا در رشته اداره و تجارت از پوهنتون کابل به دست اورد، وی برعلاوه تحصیلات عالی اش دیپلوم را در بخش رهبری از انستیتوت انکشاف رهبری نیز بدست اورده است.
سائس در پست های مختلف با نهادی ملی و بین المللی کار کرده است، که از اول الی اخیر سال ۲۰۱۵ بحیث مدیر عمومی عدالت خواهی و روابط با افغان فوندیشن، از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۷ بحیث آمر ارشد ارتقاع ظرفیت و پالیسی با معینیت امور جوانان، از سال ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ بحیث هماهنگ کننده برنامه ها و معاون پروژه حکومتی داری محلی با برنامه انکشافی سازمان ملل متحد کار کرده است.
وی بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای های محلی و حکم شماره ۱۳۴۱ مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان بحیث ریس پلان و پالیسی اداره مستقل ار گانهای محلی تعیین گردیده است.

شماره تماس:۰۲۰۲۱۰۴۷۰۳

آدرس ایمیل: saifullah.sais@idlg.gov.af

تشکیل:

معرفی و هدف ریاست  پالیسی و پلان:

ریاست پالیسی و پلان، بحیث یکی از ریاست های کلیدی اداره توام با ایجاد ادراه ارگان های محلی ایجاد گریده است.

هدف: طرح، تطبیق و پیگیری پالیسی ها، استراتیژی ها، پلان ها و اسناد تقنینی برای حکومتداری محلی و ارایه حمایت تخنیکی در مورارد ذکر شده.

پروفایل وظایف مکلفیت های ریاست و وظایف کلی:

 1. اشتراک دوامدار و فعالانه در جلسات رهبری مقام اداره و ارائه نظریات، پیشنهاد و مشوره های لازم در طرح، تطبیق و انکشاف خط مشی، پالیسی ها، پروسیجر ها و پلان های استراتیژیک اداره ارگان های محلی
 2. انجام سفر های ولایتی جهت زمینه سازی لازم بخاطر مطالعه، تحلیل و جمع آوری معلومات، دیدگاه نظریات، پیشنهادات و مشوره های سودمند و سازنده از طریق برگزاری نشست هاو مجالس مشورتی با مسئولین ولایتی، اعضای شوراهای ولایتی و دیگر اقشار مختلف جامعه جهت تدوین پالیسی ها، استراتیژی، قانون ادارات محلی و سایر اسناد تقنینی اداره ارگان های محلی
 3. ایجاد زمینه ها و راه کارهای موثر به منظور طرح، تدوین و انکشاف پالیسی، استراتیژی، خط مشی، قوانین، لوایح، مقرره ها و سایر اسناد تقنینی در بخش حکومت داری محلی
 4. تأمین ارتباط نظامند و همیشگی با ادارات مرکزی و سایر ادارات ذیربط پیرامون طرح، تدوین، تایید و تصویب پالیسی ها و سایر اسناد تقنینی
 5. رهبری، مدیریت و نظارت از پروسه های طرح، تطبیق و انکشاف خط مشی، پالیسی ها، پروسیجر ها و پلان استراتیژیک ادارات محلی
 6. فراهم آوری معلومات لازم و راه اندازی مطالعات و تحقیقات علمی و تخنیکی به ارتباط ایجاد یک سیستم منظم و موثر تحقیقاتی به منظور جمع آوری، تحلیل و ثبت معلومات و آمار احصائیوی مرتبط به حکومت داری محلی
 7. طرح، مدیریت و رهبری پلان های استراتیژیک اداره، ایجاد هماهنگی میان ادارات مرکزی، محلی و دونران مطابق پالیسی واستراتیژی عمومی اداره.

دستآورد های کاری سال ۱۳۹۹:

 • مدیریت از تطبیق نقشه راه شهروند محور ( پالیسی حکومتداری محلی).
 • مطالعه و ترتیب چارچوب برای ایجاد زون های انکشافی.
 • فراهم سازی زمینه تطبیق دسته بندی ولسوالی ها کشور به اساس هدایت پالیسی حکومتداری محلی.
 • تهیه مسودهای نهایی فوانین ادارات محلی و قانون جمع آوری عواید شاروالیها.
 • تهیه و ترتیب ۴ مقرره.
 • تهیه و ترتیب ۱۹ طرزالعمل.
 • تهیه و ترتیب ۷ رهنمود.
 • ترتیب طرح ایجاد اکادمی حکومتداری محلی.
 • انجام مطالعه در مورد چالش های پروسه پلانگذاری و بودجه سازی ولایتی.
 • بازنگری و ترتیب پلان های استراتیژیک ولایت های هرات و فراه.
 • برگزاری ۸ سیمنار علمی و گفتمان های حکومتداری محلی جهت تبادل تجارب در ۸ زون کشور و جمع آوری بیشتر از ۲۰۰۰ طرح در مورد بهبود حکومتداری درسطح محلات.
 • همکاری در تدویر لویه جرگه مشورتی صلح.
 • ایجاد کتاب خانه برای تقویت و بهبود حکومتداری محلی.

پلان کاری سال جاری:

 • برگزاری جلسات کمیته حکومتداری محلی و گروهای کاری ۵ گانه.
 • طرح و تطبیق میکانیزم هماهنگی و مدیریتی برای نقشه راه اصلاحات برای اصلاحات ادارات محلی.
 • تدویر سیمنار ملی برای جمع اوری و طرح ها مردم، اهل خبره بمنظور بهبود وضعیت حکومتداری محلی.
 • انجام دادن دو تحقیق در زمینه حکومتداری محلی.
 • ترتیب و پیکیری از تطبیق پلان های، ستراتیژیک، سالانه، و مبارزه علیه فساد اداری برای اداره و ولایات.
 • ترتیب پلان ستراتیژیک برای اداره ارگان های محلی.
 • پیگیری تطبیق تعهدات مرتبط به حکومتداری محلی.
 • تدوین و انفاذ طرزالعمل های تفاهم نامه ها.
 • انعقاد تفاهنامه های با ادارات دولتی و نهادی های تحقیقاتی.
 • جلب همکاری های بین المللی و ملی.
 • تدویر گفتمان ملی حکومتداری محلی بمنظور تبادل تجارب با پوهنتون ها.
 • طی مراحل یک قانون و تسوید ۳ مقرره و طرزالعمل های جدید بمنظور نظام مند شدن و تقویت حکومتداری محلی.
 • و سایر وظایف که محول میگردد.