معینیت شاروالی ها

 

بیوگرافی مختصر معین شاروالی های اداره مستقل ارکانهای محلی!

 

داکتر صبغت غزنوی فرزند عبدالرزاق که در سال ۱۳۵۲ در شهر غزنی دیده به جهان گشود، وی  توانست در سال ۲۰۰۱ سند لیسانس خود را از بخش طب پوهنتون پنجاب پاکستان به دست آورد.

آقای غزنویی؛ ماستری خود را در بخش حکومتداری از پوهنتون جورج تون امریکا در سال ۲۰۱۶ موفقانه به پایان برساند.

وی قبل این بحیث ریسانسجام امور ولایات، مشاور پالیسی، ریس برنامه عرضه خدمات به ولسوالی ها و رییس برنامه میثاقشهروندی اداره مستقل ارگانهای محلی و رییس خدمات کمیته سویدن ایفای وظیفه نموده است.

بلاخره؛ داکتر صبغت غزنوی به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهایمحلی و حکم مقام عالی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۹ بحیث معین شاروالی های  اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نمود