معینیت امور شاروالی ها

آقای عبدالباقی پوپل طی حکم ۲۲۳۴ مؤرخ ۱۴-۱۱-۱۳۹۴ بحیث معین شاروالی های افغانستان توسط رئیس جمهور تعیین بست گردید. آقای پوپل قبل از احراز این پست، برای مدت ۱۰ سال بحیث مدیر و هماهنگ کننده ارشد برنامه در اداره هبیتات ملل متحد ایفای وظیفه می نمود. آقای پوپل در اداره هبیتات در ایجاد حکومت داری خوب در شاروالی ها بصورت کل، و بهبود مسکن غیر رسمی بصورت خاص، کار نموده است. موصوف در سمت مدیر ساحوی برنامه در جنوب افغانستان، تمام برنامه های چند بعدی هبیتات بشمول برنامه همبستگی ملی ۹ ولسوالی را تنظیم و اداره می نمود. آقای پوپل همچنان برای سال های متعدد در مرکز اسکان بشری ملل متحد، و نیز در ادارات یونیسف و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در کندهار ایفای وظیفه نموده است.

نامبرده حامل دیپلوم تحصیلات فوق لسانس در مدیریت اراضی و تنظیم مسکن غیر رسمی از انستیتیوت مطالعات توسعه شهری و مسکن هالند بوده و ماستری خود را در مدیریت تجارت از پوهنتون پریستون (شاخۀ پاکستان) بدست آورده و نیز دارای درجه تحصیلی در امور مخابرات از پوهنتون کابل می باشد. آقای پوپل اخیراً  دکتورای خود را از پوهنتون بین المللی اتلانتیک بدست آورده است.