ریاست نظارت و ارزیابی

بیوگرافی محمد حامد سروری سرپرست ریاست نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی

محمد حامد سروری در سال ۱۳۶۳ در ناحیه ششم ولایت کابل متولد شده است. آقای سروری یکی از جوانان با استعداد، فعال و مبتکر کشور ما می باشد که تحصیلات ابتدایی و متوسطه خویش را در افغانستان و کشور همسایه پاکستان به اتمام رسانیده است. وی تحصیلات عالی خویشرا به درجه لیسانس در بخش اداره و تجارت (اقتصاد) تکمیل نموده است. ایشان بر علاوه لسان های ملی کشور (دری و پشتو) به لسان انگلیسی نیز تسلط کامل داشته و کار با کمپیوتر و سایر تکنالوژی های مدرن امروز، جزء زندگی روزمره وی میباشد.

محمد حامد سروری از مدت دوازده (۱۲) سال بدینسو با ادارات مختلف دولتی، غیردولتی (ملل متحد و موسسات بین المللی) در بخش های مختلف وظیفه انجام داده است. ایشان مدت چهار سال با سازمان خوراکه ملل متحد (UNFAO) در بخش مالی و اداری و بخش نظارت و ارزیابی ایفای وظیفه نموده است. همچنان یک سال و شش ماه با برنامه همبستگی ملی (NSP)  در وزارت احیا و انکشاف دهات منحیث مشاور و مسؤول واحد نظارت آن برنامه وظیفه انجام داده است. سپس سروری مینحیث مسؤول بخش نظارت وارزیابی برنامه حمایت از روند انتخابات در سازمان بین المللی حمایت از انتخابات یا (IFES)  و نیز  برای مدت یکسال در دفتر بنیاد آسیا (The Asia Foundation)  مینحیث مسؤول بخش نظارت و ارزیابی برنامه بودجۀ اضافی مبتنی برنتایج برای دفاتر والیان وظیفه اجراء نموده است.

آقای سروری در اواخر سال ۲۰۱۰ با اداره مستقل ارگانهای محلی در کابل وظیفه ای خویشرا آغاز نمود و نقش مهمی در بخش های مختلف چون پروسه انتقال، هماهنگی با دونر ها، نظارت و ارزیابی، گزارش دهی و انجام ارزیابی ها به سطح ملی و محلی ایفا نمود.

با سعی و تلاش شبانه روزی، محمد حامد سروری با همکاری سایر ریاست های این اداره، توانست ریاست نظارت و ارزیابی که یکی از بخش های کلیدی و مهم اداره مستقل ارگانهای محلی می باشد را در سال ۲۰۱۲ در این اداره ایجاد نماید.

محمد حامد سروری در طرح، انکشاف و تطبیق سیستم های نظارت و ارزیابی نظر به نیازمندی اداره/برنامه و پروژه که قابل تطبیق و با شرایط محیطی و فرهنگی افغانستان سازگار باشد، از مهارت و تجارب خاص برخوردار بوده و در تحلیل و تجزیه، گزارش نویسی و ارتباطات که بخش های مهمی نظارت و ارزیابی میباشد مهارت خوبی دارد.

قسمیکه در بالا تذکر داده شد، آقای سروری در بخش های مختلف مدیریتی در سطوح مختلف ایفای وظیفه نموده و در مدیریت و کارکردن با اشخاص مختلف از دانش، مهارت و تجارب خوب برخوردار است.

معرفی ریاست نظارت و ارزیابی:

ریاست نظارت و ارزیابی در ساختار اداره مستقل ارگانهای محلی در سال ۱۳۹۱ منظور شده است و یک ریاست مستقل گزارش‌ده به رئیس عمومی این اداره میباشد.

هدف اصلی موجودیت ریاست نظارت و ارزیابی در اداره مستقل ارگانهای محلی؛ حصول اطمینان از تطبیق و اجراآت مطابق پلان ها و پالیسی ها و اهداف اداره بوده و در بهبود عملکرد ها و اجراآت همواره تلاش می ورزد.

وظایف و مکلفیت های ریاست نظارت و ارزیابی:

 • اداره، هماهنگی و انجام دادن تمام فعالیت های نظارت و ارزیابی مربوط به اداره مستقل ارگانهای محلی و برنامه های آن هم در سطح ملی و هم در سطح محلی در مطابقت با چارچوب انکشاف یافته است.
 • جمع آوری، طی مراحل و تحلیل و تجزیه منظم اطلاعات از برنامه ها و ریاست های مختلف اداره مستقل ارگانهای محلی و مقام های ولایت/مقام های ولسوالی در مورد اجراات و فعالیت های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • راه اندازی بازدید های نظارت ساحوی به ولایات و حوزه ها برای بررسی اطلاعات جمعآوری شده و نظارت از وضعیت و اجراات برنامه ها و فعالیت های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • تامین اینکه تمام اطلاعات جمعآوری شده هم بصورت مستقیم توسط تیم نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی و هم بصورت غیر مستقیم توسط برنامه ها در دیتابیس مرکزی حفظ و نگهداری شود و قادر باشد تا بنابر درخواست هیئت رهبری و تمویل کنندگان/ شرکاء معلومات فراهم نماید.
 • تهیه گزارشات منظم پیشرفت و تحلیلی به هیئت رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی و سایر شرکاء در مورد برنامه ها، فعالیت ها، دستآورد ها و ارائه سفارشات واقع بینانه در مورد چگونگی بهبود اقدامات و فعالیت ها.
 • فراهم آوری معلومات و گزارشات تخنیکی و تحلیلی نظارت و ارزیابی جهت غنی سازی چارچوب ها و شاخص های ملی.
 • راه اندازی و هماهنگی ارزیابی های دوره ای، سروی ها و ارزیابی های اداره مستقل ارگانهای محلی و تامین ارتباط آنها با شاخص ها چارچوب کلی نظارت و ارزیابی.
 • فراهم آوری حمایت و همکاری تخنیکی در عرصه نظارت و ارزیابی به کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی و برنامه های مختلف برای تامین اینکه تمام شرکاء پرسونل از کار های نظارت و ارزیابی آگاه باشند.
 • مدیریت، هماهنگی و تامین اینکه تمام فعالیت ها / بخش های نظارت و ارزیابی توسط سایر برنامه ها / ریاست ها در مطابقت با شاخص ها و چارچوب کلی نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی قرار داشته باشد.
 • تامین ارتباط قوی و گزارشدهی معیاری و گردش معلومات از/به نهاد های محلی با دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی راه اندازی و تسهیل آموزش ها و ورکشاپ های نظارت وارزیابی برای کارمندان مرکز و ولایات و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی.

برای معلوما بیشتر، لطفاً با ما به تماس شوید:

اداره مستقل ارگانهای محلی
ریاست نظارت و ارزیابی
محمد حامد سروری – رئیس نظارت و ارزیابی
آدرس ایمیل: hsarwary@yahoo.com

 

فعالیت ها و دست آورد های عمده ریاست نظارت و ارزیابی (سال مالی – ۱۳۹۸)

بخش تخنیکی:

 1. انجام بررسی وضعیت حکومتداری محلی و حضور دولت در ولسوالی های کشور: ریاست نظارت و ارزیابی طی دو دور «بررسی وضعیت حکومتداری در سطح محلات و حضور دولت در سطح ولسوالی های کشور» را در سال ۱۳۹۸ انجام داده است. معلومات و ارقام بررسی های دور (یازدهم و دوازدهم) پیرامون وضعیت ادارات محلی از (۳۸۸) ولسوالی کشور در مورد وضعیت حکومتداری محلی، موانع حکومتداری خوب، عوامل عدم حکومتداری خوب، نقاط آسیب پذیر، حضور ادارات دولتی و پیشنهادات مشخص ولایات جهت بهبود وضعیت حکومتداری محلی از ولایات جمع آوری و توحید گردیده و گزارش تفصیلی و تحلیلی آن با رهبری اداره و سایر نهادهای همکار این اداره شریک ساخته شده است.
 2. ایجاد و تطبیق میکانیزم گزارش‌دهی شش ماه ولایات در مقابل پلان های سالانه: ریاست نظارت و ارزیابی گزارش‌های (شش ماهه و یک ساله) ولایات را جهت بررسی پیشرفت کاری ولایات در مقابل پلان های شان طی سال مالی ۱۳۹۸ به طور منظم از ولایات جمع آوری و توحید نموده و گزارش‌های آن را تحت عنوان گزارش تحلیلی (شش ماهه و یک ساله) ولایات به دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ارسال نموده است.
 3. ایجاد و تطبیق میکانیزم گزارش‌دهی شش ماه دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی: ریاست نظارت و ارزیابی گزارش پیشرفت «شش ماهه و سالانه» در مقابل پلان سالانه اداره مرکزی را از ریاست های مرکزی این اداره جمع آوری و توحید نموده و گزارش های آن را تحت عنوان گزارش «فعالیت ها و دستآوردهای اداره مستقل ارگانهای محلی) پیرامون تطبیق پلان سالانه ۱۳۹۸ ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال کرده است.
 4. تطبیق میکانیزم گزارش‌دهی ارقامی ماهوار والیان (۱۳ شاخص عمده) -: ریاست نظارت و ارزیابی فارمت گزارش‌دهی آن را مطابق معیارات جدید که تمرکز آن بالای (۱۳) شاخص عمده می باشد انکشاف داده شده و معلومات و ارقام آن به طور ماهوار طی سال ۱۳۹۸ از (۳۴) ولایت جمع آوری و توحید گردیده و گزارش‌های تحلیلی ماهانه آن با رهبری اداره شریک ساخته شده است.
 5. ایجاد و تطبیق میکانیزم گزارش‌دهی برنامه های تحت اثر اداره مستقل ارگانهای محلی: ریاست نظارت و ارزیابی مطابق استندردهای سیستم مدیریت حکومتداری محلی-LGMIS گزارش‌های پیشرفت (شش ماه و یک ساله) برنامه های حمایوی اداره  را طی سال مالی ۱۳۹۸ ترتیب و با رهبری اداره و سایر نهادهای ذیدخل شریک ساخته است.
 6. انکشاف سیستم مدیریت معلوماتی برای حکومتداری محلی-LGMIS: ریاست نظارت و ارزیابی جهت تنظیم بهتر معلومات و گزارشات و وصل نمودن ولایات با مرکز، سیستم مدیریت معلوماتی را برای اداره را به حمایت تخنیکی و مالی برنامه (لوگو) دیزاین نموده است. این سیستم در چهار بخش اصلی و چندین بخش فرعی برای بخش‌های (نظارت و ارزیابی، منابع بشری، شوراهای محلی و شاروالی ها) انکشاف داده شده و اکنون بالای بخش «صفحه عمومی» آن کار جریان دارد و قرار است در آینده نزدیک در سطح (مرکز و ولایات) به بهره برداری سپرده شود.
 7. طرح و تطبیق آزمایشی میکانیزم سنجش حکومتداری افغانستان: این میکانیزم که به نام فهرست «شاخص های حکومتداری افغانستان» یا (Afghanistan Governance Index) یاد می شود دارای پنج اصل چون (مشارکت، توازن، حسابدهی، شفافیت و مؤثریت) می باشد توسط ۲۵ شاخص عمده و ۷۵ شاخص فرعی وضعیت حکومتداری محلی را اندازه گیری و نظارت می‌نماید؛ طرح و چارچوب کاری میکانیزم یاد شده ترتیب گردیده و در حال تطببق آزمایشی در چهار ولایت کشور می باشد.
 8. جمع آوری و توحید مطالبات مردمی اعضای لویه جرگه مشورتی صلح: بعد از تدویر «لویه جرگه مشورتی صلح»؛ اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از سرتا سر کشور طی ملاقات‎های گروپی با جلالتمآب رئیس جمهوری ا.ا، دیدار نموده و مطالبات مختلف خویش را مطرح و خواستار عملی شدن آنها گردیده بودند، ریاست نظارت و ارزیابی تمام مطالبات مردمی را جمع آوری و توحید نموده و گزارش تحلیلی آن را در همکاری با ریاست عمومی اداره امور خدمت مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نموده است.
 9. ایجاد و تطبیق میکانیزم جمع آوری، تحلیل و تعقیب پیشنهادات والیان و هدایات مقام عالی: والیان کشور در جلسات شان با مقام عالی ریاست جمهوری گزارش های کارکرد و پیشنهادات مشخص شان را مطرح نموده و روی مشکلات ولایات بحث و تبادل نظر نموده اند. همچنان مقام عالی در راستای بهبود وضعیت در محلات و رسیدگی به مشکلات ولایات هدایات لازم صادر فرمودند که ریاست نظارت و ارزیابی تمام پیشنهادات والیان و هدایات مقام عالی را جمع آوری و توحید نموده و گزارش تحلیلی و تفصیلی آن را با مقام رهبری اداره و مقام عالی ریاست جمهوری شریک ساخته است.

هماهنگی و حمایت:

ریاست نظارت و ارزیابی ضمن پیشبرد فعالیت ها و وظایف اساسی خویش در هماهنگی کامل با دیگر ریاست ها و بخش ها، در موارد مختلف با سایر بخش های این اداره و ولایات همکاری و حمایت تخنیکی نموده است. به گونه مثال:

 1. سهم فعال در طرح و تعقیب نشست های والیان با مقام عالی ریاست جمهوری
 2. گرفتن سهم فعال در کمیته های کاری اداره (کمیته کاری مبارزه علیه فساد اداری، کمیته بازنگری ساختار و تشکیلات اداره، غیره)
 3. همکاری با ریاست پالیسی و پلان در حصه جمع آوری، تحلیل و ترتیب گزارشات مرکز و ولایات در مورد تطبیق پلان ها و استراتیژی مبارزه با فساد اداری)
 4. تحلیل و ترتیب گزارشات و معلومات در موارد مختلف (مصوبات کابینه، برنامه ها، ارزیابی های خاص و طرزالعمل ها/رهنمود ها)