ریاست نظارت و ارزیابی

بیوگرافی محمد حامد سروری سرپرست ریاست نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی

محمد حامد سروری در سال ۱۳۶۳ در ناحیه ششم ولایت کابل متولد شده است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خویش را در افغانستان و کشور همسایه پاکستان به اتمام رسانیده است. و تحصیلات عالی خویشرا به درجه لیسانس در بخش اداره و تجارت (اقتصاد) تکمیل نموده است.

محمد حامد سروری از مدت دوازده (۱۲) سال بدینسو با ادارات مختلف دولتی، غیردولتی (ملل متحد و موسسات بین المللی) در بخش های مختلف وظیفه انجام داده است. ایشان مدت چهار سال با سازمان خوراکه ملل متحد (UNFAO) در بخش مالی و اداری و بخش نظارت و ارزیابی ایفای وظیفه نموده است. همچنان یک سال و شش ماه با برنامه همبستگی ملی (NSP)  در وزارت احیا و انکشاف دهات منحیث مشاور و مسؤول واحد نظارت آن برنامه وظیفه انجام داده است. سپس سروری مینحیث مسؤول بخش نظارت وارزیابی برنامه حمایت از روند انتخابات در سازمان بین المللی حمایت از انتخابات یا (IFES)  و نیز  برای مدت یکسال در دفتر بنیاد آسیا (The Asia Foundation)  منحیث مسؤول بخش نظارت و ارزیابی برنامه بودجۀ اضافی مبتنی برنتایج برای دفاتر والیان وظیفه اجراء نموده است.

آقای سروری در اواخر سال ۲۰۱۰ با اداره مستقل ارگانهای محلی در کابل وظیفه ای خویشرا آغاز نمود و نقش مهمی در بخش های مختلف چون پروسه انتقال، هماهنگی با دونر ها، نظارت و ارزیابی، گزارش دهی و انجام ارزیابی ها به سطح ملی و محلی ایفا نمود.

آدرس ایمیل: hsarwary@yahoo.com

معرفی ریاست نظارت و ارزیابی:

ریاست نظارت و ارزیابی در ساختار اداره مستقل ارگانهای محلی در سال ۱۳۹۱ منظور شده است و یک ریاست مستقل گزارش‌ده به رئیس عمومی این اداره میباشد.

هدف اصلی موجودیت ریاست نظارت و ارزیابی در اداره مستقل ارگانهای محلی؛ حصول اطمینان از تطبیق و اجراآت مطابق پلان ها و پالیسی ها و اهداف اداره بوده و در بهبود عملکرد ها و اجراآت همواره تلاش می ورزد.

پروفایل وظایف مکلفیت های ریاست و وظایف کلی:

وظایف و مکلفیت های ریاست نظارت و ارزیابی:

 • اداره، هماهنگی و انجام دادن تمام فعالیت های نظارت و ارزیابی مربوط به اداره مستقل ارگانهای محلی و برنامه های آن هم در سطح ملی و هم در سطح محلی در مطابقت با چارچوب انکشاف یافته است.
 • جمع آوری، طی مراحل و تحلیل و تجزیه منظم اطلاعات از برنامه ها و ریاست های مختلف اداره مستقل ارگانهای محلی و مقام های ولایت/مقام های ولسوالی در مورد اجراات و فعالیت های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • راه اندازی بازدید های نظارت ساحوی به ولایات و حوزه ها برای بررسی اطلاعات جمعآوری شده و نظارت از وضعیت و اجراات برنامه ها و فعالیت های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • تامین اینکه تمام اطلاعات جمعآوری شده هم بصورت مستقیم توسط تیم نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی و هم بصورت غیر مستقیم توسط برنامه ها در دیتابیس مرکزی حفظ و نگهداری شود و قادر باشد تا بنابر درخواست هیئت رهبری و تمویل کنندگان/ شرکاء معلومات فراهم نماید.
 • تهیه گزارشات منظم پیشرفت و تحلیلی به هیئت رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی و سایر شرکاء در مورد برنامه ها، فعالیت ها، دستآورد ها و ارائه سفارشات واقع بینانه در مورد چگونگی بهبود اقدامات و فعالیت ها.
 • فراهم آوری معلومات و گزارشات تخنیکی و تحلیلی نظارت و ارزیابی جهت غنی سازی چارچوب ها و شاخص های ملی.
 • راه اندازی و هماهنگی ارزیابی های دوره ای، سروی ها و ارزیابی های اداره مستقل ارگانهای محلی و تامین ارتباط آنها با شاخص ها چارچوب کلی نظارت و ارزیابی.
 • فراهم آوری حمایت و همکاری تخنیکی در عرصه نظارت و ارزیابی به کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی و برنامه های مختلف برای تامین اینکه تمام شرکاء پرسونل از کار های نظارت و ارزیابی آگاه باشند.
 • مدیریت، هماهنگی و تامین اینکه تمام فعالیت ها / بخش های نظارت و ارزیابی توسط سایر برنامه ها / ریاست ها در مطابقت با شاخص ها و چارچوب کلی نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی قرار داشته باشد.
 • تامین ارتباط قوی و گزارشدهی معیاری و گردش معلومات از/به نهاد های محلی با دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی راه اندازی و تسهیل آموزش ها و ورکشاپ های نظارت وارزیابی برای کارمندان مرکز و ولایات و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی

دستآورد های کاری سال ۱۳۹۹:

فعالیت ها و دست آورد های عمده ریاست نظارت و ارزیابی طی یکسال گذشته

الف) بخش نظارت و ارزیابی:

 • نظارت از تطبیق پلان سالانه دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی؛ ریاست نظارت و ارزیابی معلومات و ارقام در مورد چگونگی پیشرفت در مقابل پلان سالانه اداره مرکزی را طور «ربعوار و سالانه» از ریاست های مرکزی این اداره جمع آوری و توحید گردیده و بعد از تحلیل به مراجع مربوطه ارائه نموده است.
 • نظارت از تطبیق پلان های سالانه ولایات؛ این معلومات و ارقام در مورد چگونگی پیشرفت در مقابل پلان سالانه ولایات را طور «ربعوار و سالانه» از تمام ولایات کشور جمع آوری و توحید گردیده و بعد از تحلیل به مراجع مربوطه ارائه نموده است.

ب) بخش تحلیل و بررسی:

 • پروفایل معلوماتی ولایات: این ریاست معلومات جامع از وضعیت فعلی ولایات و ولسوالی ها را در چند بخش عمده چون (معلومات عمومی اداره ولایت، معلومات پروژه های انکشافی وزارت ها و ادارات در ولایات و عواید ولایات، معلومات در مورد منابع طبیعی و فرصت های اقتصادی و معلومات در مورد سیستم ها و چگونگی ارایه گزارشات و معلومات در مورد واحدهای دومی ولایت-ولسوالی ها) از طریق ولایات کشور جمع آوری و تنظیم گردیده و به مراجع مربوطه ارائه نموده است.
 • انجام ارزیابی برنامه های تحت اثر اداره مستقل ارگانهای محلی:ریاست نظارت و ارزیابی مطابق استندردهای که در سیستم مدیریت حکومتداری محلی-LGMIS وجود دارد، معلومات و ارقام آن را جهت بررسی پیشرفت کاری برنامه های حمایوی اداره را طور ربعوار و سالانه جمع آوری و توحید گردیده و بعد از تحلیل به مراجع مربوطه ارائه نموده است.
 • انجام بررسی وضعیت حکومتداری محلی و حضور دولت در ولسوالی های کشور:این ریاست وضعیت حکومتداری محلی و حضور دولت در ولسوالی های کشور را یک مرتبه (دور سیزدهم-۱۳۹۹) طور ربعوار بررسی نموده معلومات و ارقام پیرامون وضعیت ادارات محلی از (۳۸۸) ولسوالی کشور در مورد (وضعیت حکومتداری محلی، موانع حکومتداری خوب، عوامل عدم حکومتداری خوب، نقاط آسیب پذیر، حضور ادارات دولتی و پیشنهادات مشخص ولایات) جهت بهبود وضعیت حکومتداری محلی از ولایات جمع آوری و توحید گردیده و بعد از تحلیل به مراجع مربوطه ارائه نموده است.
 • انجام بررسی وضعیت حکومتداری و امنیتی ولسوالی ها – (هر پانزده روز) :این ریاست معلومات و ارقام این بررسی ها را طی هر پانزده روز یعنی (در یکماه دو مرتبه) از (۳۸۸) ولسوالی کشور در مورد وضعیت حکومتداری محلی، نقاط آسیب پذیر و پیشنهادات مشخص ولایات جهت بهبود وضعیت ولسوالی ها از طریق ولایات جمع آوری و توحید گردیده و بعد از تحلیل به مراجع مربوطه ارائه نموده است.
 • انجام ارزیابی اجراآت ولسولان از دید نظارت و ارزیابی:معلومات و ارقام در مورد ولسوالان از دید نظارت و ارزیابی از (۳۸۸) ولسوالی کشور در سطح (۳۴) ولایت توسط کارشناسان نظارت و ارزیابی جمع آوری گردیده و معلومات تفصیلی ارزیابی ولسوالان با رهبری اداره شریک ساخته شده است.
 • انجام ارزیابی پروژه های که کار آن تکمیل و پول آن پرداخت نگردیده است:این ریاست معلومات در مورد آنعهده پروژه های انکشافی ولایات که کار آن تکمیل ولی پول آن پرداخت نگردیده است، از تمام ولایات کشور جمع آوری نموده است. همچنان نظریات و پیشنهادات وزارت ها و ادارات ذیربط دولتی را نیز جمع آوری نموده و بعد از توحید نظریات و پیشنهادات ولایات و وزارت ها گزارش توحیدی-مقایسوی آن را تهیه و به مرجع مربوطه ارسال نموده است.
 • انکشافسیستم مدیریت معلوماتی برای حکومتداری محلی-LGMIS: ریاست نظارت و ارزیابی جهت تنظیم بهتر معلومات و گزارشات و وصل نمودن ولایات با مرکز، سیستم مدیریت معلوماتی را برای اداره را به حمایت تخنیکی و مالی برنامه (لوگو) دیزاین نموده است. این سیستم در چهار بخش اصلی و چندین بخش فرعی برای بخش‌های (نظارت و ارزیابی، منابع بشری، شوراهای محلی و شاروالی ها) همراه با بخش «صفحه عمومی» آن در ریاست نظارت و ارزیابی انکشاف داده شده است.

ج) بخش گزارشدهی:

 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه در مقابل پلان سالانه دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی و ارسال آن به رهبری اداره، اداره امور ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط.
 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه در مقابل پلان های سالانه ولایات و ارسال آن به رهبری اداره، اداره امور ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط.
 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه برنامه های حمایوی مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی و ارسال آن به رهبری اداره و سایر نهادهای ذیربط.
 • گزارشدهی ماهوار ولایات و ولسوالی ها و ارسال آن به رهبری اداره و اداره امور ریاست جمهوری.
 • گزارشدهی پانزده روزه – بررسی وضعیت حکومتداری و امنیتی ولسوالی ها و ارسال آن به رهبری اداره و از آن طریق به سایر نهادهای ذیربط.
 • گزارش دهی و تحلیل معلومات در موارد مختلف؛ هدایات مصوبات کابینه، مصوبات شورای امنیت ملی، تعهدات وزارت ها و ادارات دولتی، هدایات ویژه مقام عالی ریاست جمهوری، معلومات و ارقام مربوطه از طریق ولایات جمع آوری، توحید و تحلیل گردیده و گزارش های تحلیلی و تفصیلی آن با نهادهای مربوطه ارسال نموده است.

 

د) بخش هماهنگی و حمایت تخنیکی:

 • ایجاد و تطبیق میکانیزم جمع آوری و توحید مطالبات مردمی اعضای لویه جرگه مشورتی صلح؛ بعد از تدویر «لویه جرگه مشورتی صلح»؛ اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از سرتا سر کشور طی ملاقات‎های گروپی با جلالتمآب رئیس جمهوری ا.ا، دیدار نموده و مطالبات مختلف خویش را مطرح و خواستار عملی شدن آنها گردیده بودند، ریاست نظارت و ارزیابی تمام مطالبات مردمی را جمع آوری و توحید نموده و گزارش تحلیلی آن را در همکاری با ریاست عمومی اداره امور خدمت مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نموده است.
 • ایجاد و تطبیق میکانیزم جمع آوری، تحلیل و تعقیب پیشنهادات والیان و هدایات مقام عالی:والیان کشور در جلسات شان با مقام عالی ریاست جمهوری گزارش های کارکرد و پیشنهادات مشخص شان را مطرح نموده و روی مشکلات ولایات بحث و تبادل نظر نموده اند. همچنان مقام عالی در راستای بهبود وضعیت در محلات و رسیدگی به مشکلات ولایات هدایات لازم صادر فرمودند که ریاست نظارت و ارزیابی تمام پیشنهادات والیان و هدایات مقام عالی را جمع آوری و توحید نموده و گزارش تحلیلی و تفصیلی آن را با مقام رهبری اداره و مقام عالی ریاست جمهوری شریک ساخته است.
 • سهمگیری فعال در کمیته های کاری دفتر مرکزی (کمیته مبارزه علیه فساد اداری، کمیته بازنگری ساختار و تشکیلات اداره، غیره).
 • همکاری های تخنیکی با ریاست های مرکزی؛ همکاری با ریاست پالیسی و پلان در حصه تهیه و ترتیب رهنمود پلان گذاری، تطبیق و نظارت و گزارشدهی ولایات و اداره مرکزی و همچنان همکاری تخنیکی با ریاست جندر در حصه تنظیم دیتا، توحید و تحلیل معلومات و ارقام سروی بررسی وضعیت زنان در ادارات محلی

پلان کاری سال ۱۴۰۰:

الف) بخش نظارت و ارزیابی:

 • نظارت از تطبیق پلان سالانه دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی، جمع آوری معلومات و تهیه گزارشات پیشرفت در مقابل پلان سال مالی ۱۴۰۰-( طور ربعوار).
 • نظارت از تطبیق پلان های سالانه ولایات جمع آوری معلومات و تهیه گزارشات پیشرفت ولایات در مقابل پلان های سال مالی ۱۴۰۰- (طور ربعوار).
 • همکاری در قسمت نظارت از تحقق هدایات مصوبات کابینه، مصوبات شورای امنیت ملی، تعهدات وزارت ها و ادارات دولتی، هدایات ویژه مقام عالی ریاست جمهوری و هدایات رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات طی سال مالی ۱۴۰۰

ب) بخش تحلیل و بررسی:

 • انجام بررسی وضعیت حکومتداری و امنیتی ولسوالی ها – (هر پانزده روز) از (۳۴) مرکز ولایت و (۳۹۲) ولسوالی طی سال مالی ۱۴۰۰٫
 • همکاری در قسمت تحلیل و توحید معلومات پیرامون هدایات مصوبات کابینه، مصوبات شورای امنیت ملی، تعهدات وزارت ها و ادارات دولتی، هدایات ویژه مقام عالی ریاست جمهوری و هدایات رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات طی سال مالی ۱۴۰۰

ج) بخش گزارشدهی:

 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه در مقابل پلان سالانه دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی و ارسال آن به رهبری اداره، اداره امور ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط طی سال مالی ۱۴۰۰٫
 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه در مقابل پلان های سالانه ولایات و ارسال آن به رهبری اداره، اداره امور ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط طی سال مالی ۱۴۰۰٫
 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه برنامه های حمایوی مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی و ارسال آن به رهبری اداره و سایر نهادهای ذیربط طی سال مالی ۱۴۰۰
 • گزارشدهی پانزده روزه – بررسی وضعیت حکومتداری و امنیتی ولسوالی ها و ارسال آن به رهبری اداره و از آن طریق به سایر نهادهای ذیربط طی سال مالی ۱۴۰۰٫
 • همکاری در قسمت گزارش دهی، توحید و تحلیل معلومات در موارد مختلف؛ هدایات مصوبات کابینه، مصوبات شورای امنیت ملی، تعهدات وزارت ها و ادارات دولتی، هدایات ویژه مقام عالی ریاست جمهوری و شریک ساختن گزارش های تحلیلی و تفصیلی آن با نهادهای ذیربط طی سال مالی ۱۴۰۰٫

 

د) بخش هماهنگی و حمایت تخنیکی:

آمادگی کامل جهت تشریک مساعی، همکاری و حمایت تخنیکی با ریاست های مرکزی طی سال مالی ۱۴۰۰