ریاست نظارت و ارزیابی

 

معرفی ریاست نظارت و ارزیابی:

ریاست نظارت و ارزیابی در ساختار اداره مستقل ارگانهای محلی در سال ۱۳۹۱ منظور شده است و یک ریاست مستقل گزارش‌ده به رئیس عمومی این اداره میباشد.

هدف اصلی موجودیت ریاست نظارت و ارزیابی در اداره مستقل ارگانهای محلی؛ حصول اطمینان از تطبیق و اجراآت مطابق پلان ها و پالیسی ها و اهداف اداره بوده و در بهبود عملکرد ها و اجراآت همواره تلاش می ورزد.

پروفایل وظایف مکلفیت های ریاست و وظایف کلی:

وظایف و مکلفیت های ریاست نظارت و ارزیابی:

 • اداره، هماهنگی و انجام دادن تمام فعالیت های نظارت و ارزیابی مربوط به اداره مستقل ارگانهای محلی و برنامه های آن هم در سطح ملی و هم در سطح محلی در مطابقت با چارچوب انکشاف یافته است.
 • جمع آوری، طی مراحل و تحلیل و تجزیه منظم اطلاعات از برنامه ها و ریاست های مختلف اداره مستقل ارگانهای محلی و مقام های ولایت/مقام های ولسوالی در مورد اجراات و فعالیت های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • راه اندازی بازدید های نظارت ساحوی به ولایات و حوزه ها برای بررسی اطلاعات جمعآوری شده و نظارت از وضعیت و اجراات برنامه ها و فعالیت های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • تامین اینکه تمام اطلاعات جمعآوری شده هم بصورت مستقیم توسط تیم نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی و هم بصورت غیر مستقیم توسط برنامه ها در دیتابیس مرکزی حفظ و نگهداری شود و قادر باشد تا بنابر درخواست هیئت رهبری و تمویل کنندگان/ شرکاء معلومات فراهم نماید.
 • تهیه گزارشات منظم پیشرفت و تحلیلی به هیئت رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی و سایر شرکاء در مورد برنامه ها، فعالیت ها، دستآورد ها و ارائه سفارشات واقع بینانه در مورد چگونگی بهبود اقدامات و فعالیت ها.
 • فراهم آوری معلومات و گزارشات تخنیکی و تحلیلی نظارت و ارزیابی جهت غنی سازی چارچوب ها و شاخص های ملی.
 • راه اندازی و هماهنگی ارزیابی های دوره ای، سروی ها و ارزیابی های اداره مستقل ارگانهای محلی و تامین ارتباط آنها با شاخص ها چارچوب کلی نظارت و ارزیابی.
 • فراهم آوری حمایت و همکاری تخنیکی در عرصه نظارت و ارزیابی به کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی و برنامه های مختلف برای تامین اینکه تمام شرکاء پرسونل از کار های نظارت و ارزیابی آگاه باشند.
 • مدیریت، هماهنگی و تامین اینکه تمام فعالیت ها / بخش های نظارت و ارزیابی توسط سایر برنامه ها / ریاست ها در مطابقت با شاخص ها و چارچوب کلی نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی قرار داشته باشد.
 • تامین ارتباط قوی و گزارشدهی معیاری و گردش معلومات از/به نهاد های محلی با دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی راه اندازی و تسهیل آموزش ها و ورکشاپ های نظارت وارزیابی برای کارمندان مرکز و ولایات و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی

دستآورد های کاری سال ۱۳۹۹:

فعالیت ها و دست آورد های عمده ریاست نظارت و ارزیابی طی یکسال گذشته

الف) بخش نظارت و ارزیابی:

 • نظارت از تطبیق پلان سالانه دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی؛ ریاست نظارت و ارزیابی معلومات و ارقام در مورد چگونگی پیشرفت در مقابل پلان سالانه اداره مرکزی را طور «ربعوار و سالانه» از ریاست های مرکزی این اداره جمع آوری و توحید گردیده و بعد از تحلیل به مراجع مربوطه ارائه نموده است.
 • نظارت از تطبیق پلان های سالانه ولایات؛ این معلومات و ارقام در مورد چگونگی پیشرفت در مقابل پلان سالانه ولایات را طور «ربعوار و سالانه» از تمام ولایات کشور جمع آوری و توحید گردیده و بعد از تحلیل به مراجع مربوطه ارائه نموده است.

ب) بخش تحلیل و بررسی:

 • پروفایل معلوماتی ولایات: این ریاست معلومات جامع از وضعیت فعلی ولایات و ولسوالی ها را در چند بخش عمده چون (معلومات عمومی اداره ولایت، معلومات پروژه های انکشافی وزارت ها و ادارات در ولایات و عواید ولایات، معلومات در مورد منابع طبیعی و فرصت های اقتصادی و معلومات در مورد سیستم ها و چگونگی ارایه گزارشات و معلومات در مورد واحدهای دومی ولایت-ولسوالی ها) از طریق ولایات کشور جمع آوری و تنظیم گردیده و به مراجع مربوطه ارائه نموده است.
 • انجام ارزیابی برنامه های تحت اثر اداره مستقل ارگانهای محلی:ریاست نظارت و ارزیابی مطابق استندردهای که در سیستم مدیریت حکومتداری محلی-LGMIS وجود دارد، معلومات و ارقام آن را جهت بررسی پیشرفت کاری برنامه های حمایوی اداره را طور ربعوار و سالانه جمع آوری و توحید گردیده و بعد از تحلیل به مراجع مربوطه ارائه نموده است.
 • انجام بررسی وضعیت حکومتداری محلی و حضور دولت در ولسوالی های کشور:این ریاست وضعیت حکومتداری محلی و حضور دولت در ولسوالی های کشور را یک مرتبه (دور سیزدهم-۱۳۹۹) طور ربعوار بررسی نموده معلومات و ارقام پیرامون وضعیت ادارات محلی از (۳۸۸) ولسوالی کشور در مورد (وضعیت حکومتداری محلی، موانع حکومتداری خوب، عوامل عدم حکومتداری خوب، نقاط آسیب پذیر، حضور ادارات دولتی و پیشنهادات مشخص ولایات) جهت بهبود وضعیت حکومتداری محلی از ولایات جمع آوری و توحید گردیده و بعد از تحلیل به مراجع مربوطه ارائه نموده است.
 • انجام بررسی وضعیت حکومتداری و امنیتی ولسوالی ها – (هر پانزده روز) :این ریاست معلومات و ارقام این بررسی ها را طی هر پانزده روز یعنی (در یکماه دو مرتبه) از (۳۸۸) ولسوالی کشور در مورد وضعیت حکومتداری محلی، نقاط آسیب پذیر و پیشنهادات مشخص ولایات جهت بهبود وضعیت ولسوالی ها از طریق ولایات جمع آوری و توحید گردیده و بعد از تحلیل به مراجع مربوطه ارائه نموده است.
 • انجام ارزیابی اجراآت ولسولان از دید نظارت و ارزیابی:معلومات و ارقام در مورد ولسوالان از دید نظارت و ارزیابی از (۳۸۸) ولسوالی کشور در سطح (۳۴) ولایت توسط کارشناسان نظارت و ارزیابی جمع آوری گردیده و معلومات تفصیلی ارزیابی ولسوالان با رهبری اداره شریک ساخته شده است.
 • انجام ارزیابی پروژه های که کار آن تکمیل و پول آن پرداخت نگردیده است:این ریاست معلومات در مورد آنعهده پروژه های انکشافی ولایات که کار آن تکمیل ولی پول آن پرداخت نگردیده است، از تمام ولایات کشور جمع آوری نموده است. همچنان نظریات و پیشنهادات وزارت ها و ادارات ذیربط دولتی را نیز جمع آوری نموده و بعد از توحید نظریات و پیشنهادات ولایات و وزارت ها گزارش توحیدی-مقایسوی آن را تهیه و به مرجع مربوطه ارسال نموده است.
 • انکشافسیستم مدیریت معلوماتی برای حکومتداری محلی-LGMIS: ریاست نظارت و ارزیابی جهت تنظیم بهتر معلومات و گزارشات و وصل نمودن ولایات با مرکز، سیستم مدیریت معلوماتی را برای اداره را به حمایت تخنیکی و مالی برنامه (لوگو) دیزاین نموده است. این سیستم در چهار بخش اصلی و چندین بخش فرعی برای بخش‌های (نظارت و ارزیابی، منابع بشری، شوراهای محلی و شاروالی ها) همراه با بخش «صفحه عمومی» آن در ریاست نظارت و ارزیابی انکشاف داده شده است.

ج) بخش گزارشدهی:

 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه در مقابل پلان سالانه دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی و ارسال آن به رهبری اداره، اداره امور ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط.
 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه در مقابل پلان های سالانه ولایات و ارسال آن به رهبری اداره، اداره امور ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط.
 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه برنامه های حمایوی مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی و ارسال آن به رهبری اداره و سایر نهادهای ذیربط.
 • گزارشدهی ماهوار ولایات و ولسوالی ها و ارسال آن به رهبری اداره و اداره امور ریاست جمهوری.
 • گزارشدهی پانزده روزه – بررسی وضعیت حکومتداری و امنیتی ولسوالی ها و ارسال آن به رهبری اداره و از آن طریق به سایر نهادهای ذیربط.
 • گزارش دهی و تحلیل معلومات در موارد مختلف؛ هدایات مصوبات کابینه، مصوبات شورای امنیت ملی، تعهدات وزارت ها و ادارات دولتی، هدایات ویژه مقام عالی ریاست جمهوری، معلومات و ارقام مربوطه از طریق ولایات جمع آوری، توحید و تحلیل گردیده و گزارش های تحلیلی و تفصیلی آن با نهادهای مربوطه ارسال نموده است.

 

د) بخش هماهنگی و حمایت تخنیکی:

 • ایجاد و تطبیق میکانیزم جمع آوری و توحید مطالبات مردمی اعضای لویه جرگه مشورتی صلح؛ بعد از تدویر «لویه جرگه مشورتی صلح»؛ اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از سرتا سر کشور طی ملاقات‎های گروپی با جلالتمآب رئیس جمهوری ا.ا، دیدار نموده و مطالبات مختلف خویش را مطرح و خواستار عملی شدن آنها گردیده بودند، ریاست نظارت و ارزیابی تمام مطالبات مردمی را جمع آوری و توحید نموده و گزارش تحلیلی آن را در همکاری با ریاست عمومی اداره امور خدمت مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نموده است.
 • ایجاد و تطبیق میکانیزم جمع آوری، تحلیل و تعقیب پیشنهادات والیان و هدایات مقام عالی:والیان کشور در جلسات شان با مقام عالی ریاست جمهوری گزارش های کارکرد و پیشنهادات مشخص شان را مطرح نموده و روی مشکلات ولایات بحث و تبادل نظر نموده اند. همچنان مقام عالی در راستای بهبود وضعیت در محلات و رسیدگی به مشکلات ولایات هدایات لازم صادر فرمودند که ریاست نظارت و ارزیابی تمام پیشنهادات والیان و هدایات مقام عالی را جمع آوری و توحید نموده و گزارش تحلیلی و تفصیلی آن را با مقام رهبری اداره و مقام عالی ریاست جمهوری شریک ساخته است.
 • سهمگیری فعال در کمیته های کاری دفتر مرکزی (کمیته مبارزه علیه فساد اداری، کمیته بازنگری ساختار و تشکیلات اداره، غیره).
 • همکاری های تخنیکی با ریاست های مرکزی؛ همکاری با ریاست پالیسی و پلان در حصه تهیه و ترتیب رهنمود پلان گذاری، تطبیق و نظارت و گزارشدهی ولایات و اداره مرکزی و همچنان همکاری تخنیکی با ریاست جندر در حصه تنظیم دیتا، توحید و تحلیل معلومات و ارقام سروی بررسی وضعیت زنان در ادارات محلی

پلان کاری سال ۱۴۰۰:

الف) بخش نظارت و ارزیابی:

 • نظارت از تطبیق پلان سالانه دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی، جمع آوری معلومات و تهیه گزارشات پیشرفت در مقابل پلان سال مالی ۱۴۰۰-( طور ربعوار).
 • نظارت از تطبیق پلان های سالانه ولایات جمع آوری معلومات و تهیه گزارشات پیشرفت ولایات در مقابل پلان های سال مالی ۱۴۰۰- (طور ربعوار).
 • همکاری در قسمت نظارت از تحقق هدایات مصوبات کابینه، مصوبات شورای امنیت ملی، تعهدات وزارت ها و ادارات دولتی، هدایات ویژه مقام عالی ریاست جمهوری و هدایات رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات طی سال مالی ۱۴۰۰

ب) بخش تحلیل و بررسی:

 • انجام بررسی وضعیت حکومتداری و امنیتی ولسوالی ها – (هر پانزده روز) از (۳۴) مرکز ولایت و (۳۹۲) ولسوالی طی سال مالی ۱۴۰۰٫
 • همکاری در قسمت تحلیل و توحید معلومات پیرامون هدایات مصوبات کابینه، مصوبات شورای امنیت ملی، تعهدات وزارت ها و ادارات دولتی، هدایات ویژه مقام عالی ریاست جمهوری و هدایات رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات طی سال مالی ۱۴۰۰

ج) بخش گزارشدهی:

 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه در مقابل پلان سالانه دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی و ارسال آن به رهبری اداره، اداره امور ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط طی سال مالی ۱۴۰۰٫
 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه در مقابل پلان های سالانه ولایات و ارسال آن به رهبری اداره، اداره امور ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط طی سال مالی ۱۴۰۰٫
 • گزارش‌دهی ربعوار و سالانه برنامه های حمایوی مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی و ارسال آن به رهبری اداره و سایر نهادهای ذیربط طی سال مالی ۱۴۰۰
 • گزارشدهی پانزده روزه – بررسی وضعیت حکومتداری و امنیتی ولسوالی ها و ارسال آن به رهبری اداره و از آن طریق به سایر نهادهای ذیربط طی سال مالی ۱۴۰۰٫
 • همکاری در قسمت گزارش دهی، توحید و تحلیل معلومات در موارد مختلف؛ هدایات مصوبات کابینه، مصوبات شورای امنیت ملی، تعهدات وزارت ها و ادارات دولتی، هدایات ویژه مقام عالی ریاست جمهوری و شریک ساختن گزارش های تحلیلی و تفصیلی آن با نهادهای ذیربط طی سال مالی ۱۴۰۰٫

 

د) بخش هماهنگی و حمایت تخنیکی:

آمادگی کامل جهت تشریک مساعی، همکاری و حمایت تخنیکی با ریاست های مرکزی طی سال مالی ۱۴۰۰