ریاست نظارت و ارزیابی

بیوگرافی محمد حامد سروری:

بیوگرافی محمد حامد سروری رئیس نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی

محمد حامد سروری در سال ۱۳۶۳ در ناحیه ششم ولایت کابل متولد شده است. آقای سروری یکی از جوانان با استعداد، فعال و مبتکر کشور ما می باشد که تحصیلات ابتدایی و متوسطه خویش را در افغانستان و کشور همسایه پاکستان به اتمام رسانیده است. وی تحصیلات عالی خویشرا به درجه لیسانس در بخش اداره و تجارت (اقتصاد) تکمیل نموده است. ایشان بر علاوه لسان های ملی کشور (دری و پشتو) به لسان انگلیسی نیز تسلط کامل داشته و کار با کمپیوتر و سایر تکنالوژی های مدرن امروز، جزء زندگی روزمره وی میباشد.

محمد حامد سروری از مدت دوازده (۱۲) سال بدینسو با ادارات مختلف دولتی، غیردولتی (ملل متحد و موسسات بین المللی) در بخش های مختلف وظیفه انجام داده است. ایشان مدت چهار سال با سازمان خوراکه ملل متحد (UNFAO) در بخش مالی و اداری و بخش نظارت و ارزیابی ایفای وظیفه نموده است. همچنان یک سال و شش ماه با برنامه همبستگی ملی (NSP)  در وزارت احیا و انکشاف دهات منحیث مشاور و مسؤول واحد نظارت آن برنامه وظیفه انجام داده است. سپس سروری مینحیث مسؤول بخش نظارت وارزیابی برنامه حمایت از روند انتخابات در سازمان بین المللی حمایت از انتخابات یا (IFES)  و نیز  برای مدت یکسال در دفتر بنیاد آسیا (The Asia Foundation)  مینحیث مسؤول بخش نظارت و ارزیابی برنامه بودجۀ اضافی مبتنی برنتایج برای دفاتر والیان وظیفه اجراء نموده است.

آقای سروری در اواخر سال ۲۰۱۰ با اداره مستقل ارگانهای محلی در کابل وظیفه ای خویشرا آغاز نمود و نقش مهمی در بخش های مختلف چون پروسه انتقال، هماهنگی با دونر ها، نظارت و ارزیابی، گزارش دهی و انجام ارزیابی ها به سطح ملی و محلی ایفا نمود.

با سعی و تلاش شبانه روزی، محمد حامد سروری با همکاری سایر ریاست های این اداره، توانست ریاست نظارت و ارزیابی که یکی از بخش های کلیدی و مهم اداره مستقل ارگانهای محلی می باشد را در سال ۲۰۱۲ در این اداره ایجاد نماید.

محمد حامد سروری در طرح، انکشاف و تطبیق سیستم های نظارت و ارزیابی نظر به نیازمندی اداره/برنامه و پروژه که قابل تطبیق و با شرایط محیطی و فرهنگی افغانستان سازگار باشد، از مهارت و تجارب خاص برخوردار بوده و در تحلیل و تجزیه، گزارش نویسی و ارتباطات که بخش های مهمی نظارت و ارزیابی میباشد مهارت خوبی دارد.

قسمیکه در بالا تذکر داده شد، آقای سروری در بخش های مختلف مدیریتی در سطوح مختلف ایفای وظیفه نموده و در مدیریت و کارکردن با اشخاص مختلف از دانش، مهارت و تجارب خوب برخوردار است.

ساختار تشکیلاتی ریاست نظارت و ارزیابی منظوره شده سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

ریاست نظارت و ارزیابی دارای (۳) آمریت و (۱۰) کارشناس تخنیکی می باشد.

معرفی ریاست نظارت و ارزیابی:

ریاست نظارت و ارزیابی در ساختار اداره مستقل ارگانهای محلی در سال ۱۳۹۱ منظور شده است و یک ریاست مستقل گزارش‌ده به رئیس عمومی این اداره میباشد.

هدف اصلی موجودیت ریاست نظارت و ارزیابی در اداره مستقل ارگانهای محلی؛ حصول اطمینان از تطبیق و اجراآت مطابق پلان ها و پالیسی ها و اهداف اداره بوده و در بهبود عملکرد ها و اجراآت همواره تلاش می ورزد.

وظایف و مکلفیت های ریاست نظارت و ارزیابی:

 • اداره، هماهنگی و انجام دادن تمام فعالیت های نظارت و ارزیابی مربوط به اداره مستقل ارگانهای محلی و برنامه های آن هم در سطح ملی و هم در سطح محلی در مطابقت با چارچوب انکشاف یافته است.
 • جمع آوری، طی مراحل و تحلیل و تجزیه منظم اطلاعات از برنامه ها و ریاست های مختلف اداره مستقل ارگانهای محلی و مقام های ولایت/مقام های ولسوالی در مورد اجراات و فعالیت های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • راه اندازی بازدید های نظارت ساحوی به ولایات و حوزه ها برای بررسی اطلاعات جمعآوری شده و نظارت از وضعیت و اجراات برنامه ها و فعالیت های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • تامین اینکه تمام اطلاعات جمعآوری شده هم بصورت مستقیم توسط تیم نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی و هم بصورت غیر مستقیم توسط برنامه ها در دیتابیس مرکزی حفظ و نگهداری شود و قادر باشد تا بنابر درخواست هیئت رهبری و تمویل کنندگان/ شرکاء معلومات فراهم نماید.
 • تهیه گزارشات منظم پیشرفت و تحلیلی به هیئت رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی و سایر شرکاء در مورد برنامه ها، فعالیت ها، دستآورد ها و ارائه سفارشات واقع بینانه در مورد چگونگی بهبود اقدامات و فعالیت ها.
 • فراهم آوری معلومات و گزارشات تخنیکی و تحلیلی نظارت و ارزیابی جهت غنی سازی چارچوب ها و شاخص های ملی.
 • راه اندازی و هماهنگی ارزیابی های دوره ای، سروی ها و ارزیابی های اداره مستقل ارگانهای محلی و تامین ارتباط آنها با شاخص ها چارچوب کلی نظارت و ارزیابی.
 • فراهم آوری حمایت و همکاری تخنیکی در عرصه نظارت و ارزیابی به کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی و برنامه های مختلف برای تامین اینکه تمام شرکاء پرسونل از کار های نظارت و ارزیابی آگاه باشند.
 • مدیریت، هماهنگی و تامین اینکه تمام فعالیت ها / بخش های نظارت و ارزیابی توسط سایر برنامه ها / ریاست ها در مطابقت با شاخص ها و چارچوب کلی نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی قرار داشته باشد.
 • تامین ارتباط قوی و گزارشدهی معیاری و گردش معلومات از/به نهاد های محلی با دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی راه اندازی و تسهیل آموزش ها و ورکشاپ های نظارت وارزیابی برای کارمندان مرکز و ولایات و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی.

برای معلوما بیشتر، لطفاً با ما به تماس شوید:

اداره مستقل ارگانهای محلی
ریاست نظارت و ارزیابی
محمد حامد سروری – رئیس نظارت و ارزیابی
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۹۶۲۰۱
آدرس ایمیل: hsarwary@yahoo.com

بخش تخنیکی:

 1. ارزیابی سطح تهدیدات امنیتی شهرها و ولسوالی های کشور:دو دور ارزیابی ربعوار از سطح تهدیدات امنیتی و حضور دولت در ولسوالی ها و شهرهای کشور از دید حکومتداری محلی با جمع آوری معلومات از طریق ولایات صورت گرفته است. معلومات جمع آوری شده از ۳۴ شهر و ۳۸۳ ولسوالی در مورد وضعیت، عوامل و پیشنهادات جهت رفع تهدیدات و عدم حضور دولت در ولسوالی ها در مرکز تحلیل گردیده گزارش تفصیلی آن با مقام عالی ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، نهادهای امنیتی و سایر نهادهای همکار این اداره شریک ساخته شده است.
 2. گزارش دهی ربعوار ولایات در مقابل پلان های سالانه:جهت تعقیب و تطبیق پلان های سالانه ولایات، ریاست نظارت و ارزیابی این اداره (۴) مرتبه گزارشات ربعوار ولایات را در مورد تطبیق پلان سالانه شان جهت بررسی پیشرفت کاری ولایات به طور منظم جمع آوری و بعد از توحید و تحلیل به دفتر مقام عالی ریاست جمهور ارسال نموده است.
 3. گزارش دهی ربعوار دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی: به تعداد (۴) گزارش ربعوار در مورد پیشرفت کاری دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی مطابق پلان سالانه ۱۳۹۶ ترتیب و به طور منظم به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال گردیده است.
 4. تعقیب و گزارش دهی از تصامیم کابینه و تعهدات وزارت ها:بعد از تکمیل چهار دور نشست های والیان ۳۳ ولایت با کابینه که در آن یک سلسله تعهدات برای سال مالی ۱۳۹۵ صورت گرفت، این ریاست مطابق هدایت مقام عالی و به اساس مکانیزم توافق شده، گزارش سالانه ولایات در مورد پیشرفت کاری وزارت ها و ادارات دولتی در مقابل تعهدات شان را از (۳۳) ولایت کشور جمع آوری و بعد از تحلیل و توحید از طریق رهبری این اداره به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمود. متعاقباً مطابق هدایت مقام عالی، گزارشات وزارت ها و ادارات مستقل در مورد دلایل عدم تطبیق تعهدات و مشکلات که مانع تطبیق تصامیم و تعهدات در ولایات شده بود را جمع آوری و بعد از تحلیل و توحید به مقام عالی ریاست ارسال نموده است.
 5. جمع آوری و تحلیل گزارش و ارقام ماهوار والیان (۱۳ شاخص عمده): مطابق فورم ترتیب شده که تمرکز بالای (۱۳) شاخص عمده می نماید معلومات و ارقام به طور ماهوار از ولایات جمع آوری گردیده بعد از توحید به مقام رهبری اداره شریک شده است.
 6. پروفایل سازی و بررسی وضعیت مراکز ولایات و ولسوالی های کشور:معلومات جامع از وضعیت فعلی در چند بخش عمده چون (حکومتداری، انکشافی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی) جهت پروفایل سازی از (۳۶۲) ولسوالی و (۳۲) مراکز ولایات کشور جمع آوری شده است.
 7. سفر های تیم نظارت و ارزیابی در ولایات: تیم نظارت و ارزیابی در (۵) ولایت (هرات، خوست، زابل، هلمند، کابل) به منظور بررسی و ارزیابی های خاص به طور مستقیم و یا در جمع هیات مؤظف شده سفر نموده اند.
 8. انکشاف سیستم مدیریت معلوماتی برای حکومتداری محلی: ریاست نظارت و ارزیابی جهت تنظیم بهتر معلومات و گزارشات و وصل نمودن ولایات با مرکز، سیستم مدیریت معلوماتی برای اداره را به حمایت تخنیکی و مالی برنامه (لوگو) دیزاین نموده تحت کار قرار دارد.
 9.  تدویر ورکشاب ملی نظارت و ارزیابی: ریاست نظارت و ارزیابی اولین برنامه آموزشی دو روزه ای تخنیکی و مسلکی را در مورد نظارت، ارزیابی و گزارش دهی برای کارمندان (۳۴) ولایت کشور (رؤسای خدمات سکتوری و تخنیکی و کارشناسان جدیدالتقرر نظارت و ارزیابی) و همچنان کارشناسان مرکزی این ریاست در کابل تدویر نمود که ضمن بهبود روابط کاری در دانش و مهارت های تخنیکی کارمندان ولایات کمک نموده است.
 10. ارزیابی برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی: جهت دریافت مؤثریت و پیشرفت کاری برنامه ها، این ریاست ارزیابی برنامه های حمایوی این اداره را از دید ولایات، ریاست های مرکزی و ادارات تطبیق کننده برنامه ها انجام داده و گزارش آن را با تیم رهبری اداره شریک نموده است.

هماهنگی و حمایت:

ریاست نظارت و ارزیابی ضمن پیشبرد فعالیت ها و وظایف اساسی خویش در هماهنگی کامل با دیگر ریاست ها و بخش ها، در موارد مختلف با سایر بخش های این اداره و ولایات همکاری و حمایت تخنیکی نموده است. به گونه مثال:

 1. طرح نشست های والیان با کابینه (کنفرانس ملی والیان)
 2. پروپوزل اداره مستقل ارگانهای محلی برای برنامه (CBR)
 3. تحلیل و ترتیب گزارشات و معلومات در موارد مختلف (مصوبات کابینه، برنامه ها، ارزیابی های خاص و طرزالعمل ها/رهنمود ها)

پلان کاری ریاست نظارت و ارزیابی برای سال ۱۳۹۶

 1. ۱. هم طراز ساختن ریاست نظارت و ارزیابی مطابق برنامه ملی دارای اولویت برای حکومتداری محلی اداره مستقل ارگانهای محلی؛
 • بازنگری چهارچوب نظارت و ارزیابی مطابق پالیسی ملی ادارات محلی و برنامه های ملی دارای اولویت حکومتداری محلی.
 • بازنگری و بهبود روند نظارت، سیستم گزارشدهی، و ایجاد یک دیتابیس جامع تحت عنوان سیستم مدیریت معلومات حکومتداری محلی (LGMIS).
 • بازنگری (سیستم منظم معلومات جغرافیای) جهت حفظ و نگهداشت معلومات و ارقام دریافت شده مرکز و ولایات.
 • هماهنگی در مورد پیشبرد نظارت و ارزیابی با ریاست های اداره مرکزی.
 • هم طراز ساختن تشکیل و لایحه وظایف ریاست و کارمندان مطابق چارچوب منظور شده ریاست نظارت و ارزیابی.
 • تعدیل/ بازنگری ابزار های نظارت و ارزیابی برای عملی نمودن چارچوب منطقی نظارت و ارزیابی.
 • ترتیب و تهیه نقشه ها به اساس معلومات جمع آوری شده جهت ارائه آمار تحلیلی روی نقشه.

  مدیریت، تحلیل و توحید گزارشات و ارزیابی های جمع آوری شدهو شریک سازی آن با رهبری اداره و سایر ادارات ذیربط؛

 • گزارشات فعالیت های ربعوار در مقابل پلان های پلانهای سالانه ولایات.
 • گزارشات دستآورد های سالانه ولایات کشور.
 • گزارشات ارزیابی تهدیدات امنیتی و حضور حکومت در ولسوالی ها و مراکز ولایات.
 • گزارشات ارزیابی ولسوالی های سرحدی ولایات کشور.
 • گزارشات ارزیابی حضور سارنوالی ها و محاکم در ولسوالی های ولایات.
 • گزارشات فعالیت و پیشرفت های برنامه های تحت اجراء اداره مرکزی.

   تقویت و ایجاد سیستم مؤثر نظارت و ارزیابی برای ادارات محلی و انجام ارزیابی ادارات محلی:

 • معرفی و ارایه چارچوب نظارت و ارزیابی به ریاست های مرکزی، ولایات، شاروالی ها و شوراهای ولایتی.
 • تدوین ابزار جهت نظارت و ارزیابی از اجراات ادارات محلی (دفاتر والیان، ولسوالی ها، شاروالی ها و شوراهای ولایتی).
 • ایجاد میکانیزم مؤثر گزارش گیری و معلومات در مورد اجراات و فعالیت های ادارات محلی (دفاتر والیان، ولسوالی ها، شاروالی ها و شوراهای ولایتی) در هماهنگی با معینیت ها و ریاست های مربوطه.

  ظرفیت سازی بیشتر کارمندان موجود و کارمندان جدیدالتقرر و تطبیق اصلاحات لازم سیستم نظارت، ارزیابی و گزارش دهی در سطح مرکز، زونها و ولایات.

  تهیه پلان سال ۱۳۹۷ ریاست نظارت و ارزیابی.