برنامه حکومت داری محلی

جمهوری اسلامی افغانستان        

اداره مستقل ارگانهای محلی

ریاست نظارت و ارزیابی

خلاصه برنامه

 

نام برنامه: حکومتداری محلی اففانستان / Local Governance – Afghanistan (LoGo)
ادارۀ رهبری کننده: اداره مستقل ارگانهای محلی اداره تطبیق کننده: دفتر انکشافی ملل متحد (UNDP)
مسؤول برنامه: عبدالحمید عمر شماره تماس/ایمیل آدرس: abdulhameed.omar@undp.org
تاریخ آغاز برنامه: ۱ اکتوبر ۲۰۱۵ تاریخ ختم برنامه: ۳۰  سپتمبر ۲۰۲۰
اداره (یا ادارات) تمویل کننده: اتحادیه اروپاـ سویس
ساحات تحت پوشش: ۱۷ ولایات:   بامیان، دایکندی، هلمند، کابل، کاپیسا، خوست، کندز، نیمروز، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، سرپل، ارزگان، بلخ، هرات، کندهار و ننگرهار

۱۴ ولسوالیها: خلم، بلخ، گذره، انجیل، تورغندی، کوهسان، پنجوایی، سپین بلدک، حصه اول کوهستان، سرخرود، آقچه، قره باغ، تورخم و شیرخان بندر

بودجه برنامه (به دالر): بودجه عمومی برنامه (به دالر) بودجه پلان شده سال (۲۰۱۶) بودجه مصرف شده سال (۲۰۱۶)
۵۴.۶ میلیون ۱۱.۵ میلیون  
تعداد کارمندان برنامه: تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد: ۲۱ زن: ۲ مرد: ۱ زن: ۰ مرد: ۲۲ زن: ۲
اهداف و مقاصد برنامه: اداره مستقل ارگانهای محلی و برنامه انکشافی ملل متحد مشترکاً ذریعه تطبیق برنامه حکومتداری محلی – افغانستان به اولویت های اداره مستقل ارگانهای محلی مانند عرضه خدمات، حسابدهی و وضاحت در وظایف و اهداف تمرکز نموده اند. این برنامه به اساس آموخته های برنامه (ASGP) طرح گردیده است و با حمایت تخنکی دفتر برنامه انکشافی ملل متحد در بخش های ذیل توجه مینمایند:

ظرفیت بهتر مقام های ولایات و شورا های ولایتی در زمینه حسابدهی و خدمت رسانی شفاف

شاروالیها با عاید زایی بهتر قادر به عرضه خدمات به گونه حسابده و مشارکتی می باشند

ظرفیت بهتر جامعه مدنی در زمینه نظارت از حکومتداری محلی

توانایی اداره مستقل ارگانهای محلی در زمینه تهیه پالیسی ها به منظور بهبود حسابدهی و خدمت رسانی حکومت محلی

دست آورد های سال ۱۳۹۶
برنامه لوگو برای تشخیص وضعیت پلانگذاری ولایتی پروسه ارزیابی را در ولایت کابل انجام داده است که به اثر آن نقاط ضعف و قوت در پروسه های پلانگذاری ولایتی، بودجه سازی ولایتی، نظارت از تطبیق پلان شناسایی گردیده است. این برنامه نیز وزارت اقتصاد را در قسمت تهیه رهنمود پلانگذاری انکشافی ولایتی (پی دی پی) و تسهیل چهار برنامه مشورتی ولایتی و تدویر یک ورکشاپ ملی در سطح مرکز به منظور بازنگری و تجدید رهنمود پلانگذاری انکشافی ولایتی حمایت نموده است. همچنان برنامه لوگو در قسمت ترتیب پلان ستراتیژیک پنج ولایت (نیمروز، پکتیکا، دایکندی، خوست و بامیان) همکاری نموده است.

اعضای کمیته انکشافی ولایتی و نیز مسوولین ذیربط در پروسه های پلانگذاری استراتژیک و پلانگذاری ولایتی در ولایت های کابل، کاپیسا، پنچشیر، بامیان، دایکندی، خوست، پکتیکا، نیمروز و سرپل در مورد رهنمود پلانگذاری انکشافی ولایتی، پروسه های مشورتی پلان گذاری ولایتی و نیز پروسه پلانگذاری استراتژیک ولایتی آموزش های ارتقای ظرفیت را فراگرفته اند. سه ورکشاپ آگاهی دهی جندر و نقش مردان و زنان در پروسه های پلانگذاری در  ولایات کابل، کاپیسا و پنجشیر که در آن ۱۶۵ تن به شمول (۳۳ خانم) اشتراک داشتند تدویر گردیده است. در هفت ولایت (سرپل، پکتیا، پکتیکا، خوست، بامیان، ‌نیمروز و هلمند) پروسه مرور بر روند تطبیق پلان انکشافی سال ۱۳۹۶ در اخیر ربع دوم سال صورت گرفته که در نتیجه گزارش آن با اعضای کمیته انکشافی، دست اندر کاران پلانگذاری و شهروندان به شمول نهاد های مدنی شریک ساخته شده است.

هشت شورای ولایتی ۲۲ جلسه استماعیه عامه را در ولایات سرپل، پنجشیر، کاپیسا، خوست، پکتیا، پکتیکا، بامیان و دایکندی و در ولسوالی های (سنچارک، یکاولنگ، بازارک، خدیر، سنگ تخت، کیتی، عنابه، جاجی، سمکنی، اسماعیل خیل، ارگون، سروبی، شتل، شهرستان، میرامور، شیبر، پریان و حصه اول کوهستان) برگزار نموده اند که در آن به تعداد ۴۷۱۱ شهروند (۵۹۳ خانم ها) اشتراک فعال نموده اند.

برنامه لوگو برای افزایش عواید شاروالی ها منحیث نهاد های غیر بودجوی و نهادینه سازی سیستم ها و گزارشدهی منظم در شاروالی های تحت پوشش این برنامه فعالیت های اساسی را مانند نهادینه سازی سیستم گزارش دهی ماهانه عواید و مصارف، تهیه گزارش های مقایسوی چشمه وار عواید سالانه، معرفی چارچوب عواید و مصارف در ۲۲ شاروالی و تطبیق آن در ۱۳ شاروالی، تطبیق امتحانی سروی اصناف در سه شاروالی، تعیین ارزش حد اقل ملکیت های شاروالی در ۱۱ شاروالی، معرفی نمای مالی در ۲۲ شاروالی به هدف مدیریت و تحلیل بهتر معلومات عواید، معرفی شاخص های بهتر سیستم مدیریت عواید در ۲۲ شاروالی، ثبت ملکیت های دولتی در ۹ شاروالی، ترتیب لست چشمه های عواید شاروالی های تحت پوشش لوگو بنا بر درخواست معینیت شاروالیها و برگزاری خدمات سیار مراجعین در ۱۱ شاروالی انجام داده است. قابل ذکر است برای سه شاروالی (نیلی، بامیان و محمود راقی) مرکز خدمات مشتریان ساخته شده است.

در بخش پلانگذاری مشارکتی حمایت های برنامه برای شاروالی ها شامل طرح پلان های کاری افزایش عواید، ارتقأ ظرقیت، ارتباطات و مشارکت عامه برای ۱۸ شاروالی تحت پوشش بصورت مشارکتی بوده که در شاروالی ها در حال تطبیق میباشد. پلانهای مذکور برای ۷ شاروالی به چاپ رسیده و برای ۱۱ شاروالی دیگر در حال چاپ شدن است.

از تمامی شاروالیهای تحت پوشش برنامه لوگو ۴۰ پیشنهاد برای تطبیق پروژه های خدمت رسانی کوچک به این برنامه مواصلت ورزیده است. در تطبیق این پروژه ها نیازمندی شهروندان و ذینفع بودن زنان در اولویت قرار گرفته است. به تعداد شش پروژه خدمت رسانی تطبیق گردیده، کار پنج پروژه در جریان ساخت میباشد، شش پروژه در مرحله تدارکات قرار دارد، بیش از ده پروژه دیگر در مرحله بازنگری تخنیکی قرار دارد در حالیکه ۶ پروژه به دلایل مختلف از طرف ولایت و عدم سهم مردم رد شده است.

در تمام شاروالی های تحت پوشش برنامه، در مجموع ۲۰۷ برنامه آموزشی برای کارمندان تدویر گردیده است که برای بیش از ۲۵۰۰ کارمند شاروالی آموزش در موارد قوانین و مقررات شاروالی ها، ساختن نمای مالی، مدیریت عواید، رهنمود شورای مشورتی، چارچوب نظارت بر عواید و مصارف، چگونگی کار کمیته های شاروالی مکاتب و سایر موارد آموزش داده شده است. همچنان دو سیر علمی و مطالعاتی برای ۱۴ شاروالی ولسوالی و دو شاروالی ولایتی (شاروالی هرات و مزار شریف) تدویر گردیده است. همچنان برنامه آموزشی برای ۹ کمیته مکاتب سه شاروالی (بلخ، خلم و بامیان) تدویر شده است. حالانکه برنامه رقابتی تحت عنوان انعکاس نقش جوانان در حکومتداری شهری میان ۹ کمیته شاروالی مکتب در بامیان تدویر گردیده است.

برای بهبود عرضه خدمات شفاف، حسابده و مشارکت در شاروالیهای تحت پوشش این برنامه فعالیت های بنیادی صورت گرفته است. برای تقویت و استحکام حکومتداری محلی برنامه لوگو در ۱۴ شاروالی شورایهای مشورتی ایجاد نموده و در پنج شاروالی انتخابات مجدد شورای مشورتی انجام داده است تا نظارت بر فعالیتهای شاروالیها داشته باشند. همچنان برنامه لوگو در ایجاد پنج شورای مشورتی شاروالی حمایت تخنیکی نموده و جلسات منظم شوراهای مشورتی در شاروالیهای تحت پوشش را برگزار نموده است. شاروالی ها در برابر شهروندان مسوول بوده و باید برای شهروندان حساب فعالیت های شان را ارایه کنند تا شهروندان از فعالیت های شاروالی مربوطه اطلاع حاصل نمایند و فرصت ابراز نظر در رابطه به تصامیم شاروالی داشته باشند. بر این اساس برنامه لوگو جلسات حسابدهی در ۲۲ شاروالی در پلان داشت که مجموعاً ۱۷۶ برنامه تدویر گردیده بیش از ۵۰۰۰ شهروند که ۵۵۰ تن شان را زنان تشکیل میدهد در ۲۲ شاروالی از فعالیت های شاروالی ها آگاه شده اند. و همچنان افتتاح شورای هماهنگی شهری در ۷ شاروالی تحت پوشش، ایجاد ۲۳ شاروالی مکتب ذکور و اناث برای تامین مشارکت جوانان در حکومتداری شهری در ۱۴ شاروالی، ایجاد کمیته های جندر و جوانان در ۱۸ شاروالی و ایجاد شبکه های جامعه مدنی از دیگر دستآورد های این برنامه در عرصه تقویت حکومتداری محلی در شاروالی های تحت پوشش میباشد.

علاوتاً حمایت های برنامه لوگو شامل راه اندازی دو سیر مطالعاتی برای هئیت رهبری شوراهای مشورتی ۱۴ شاروالی به شهرهای هرات و مزارشریف و ایجاد شبکه شوراهای مشورتی زون مرکز به شمول شبکه زنان این شوراهای میباشد.

برای مبارزه علیه فساد اداری به تعداد ۳۴ جبعه شکایات در ۱۰ شاروالی نصب گردیده است و استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری معینیت شاروالی ها به شاروالی های مربوطه لوگو معرفی گردیده است. راه اندازی کمپاین آگاهی دهی پیرامون مبارزه علیه فساد در ۵ شاروالی از دیگر فعالیت های لوگو در شاروالی ها بوده است.

با ۵۰ اداره جامعه مدنی در ۱۰ ولایت تحت عنوان شبکه های بزرگتر ولایتی همکاری صورت گرفته است و این شبکه  به شکل منظم و محرک در جلسات که در سطح ولایات گرفته میشود اشتراک مینمایند که زمینه بیشتر ظرفیت سازی جامعه مدنی را در ساحات نظارت از حکومتداری محلی فراهم نموده است.

این برنامه در شریک ساختن نظرات و پیشنهادات شهروندان با ادارات خدمت رسانی موثر بوده و نیز در اثر هماهنگی و همکاری میان شورا های ولایتی و ادارات ذیربط مشکلات عده ای از شهروندان در ساحات مشخص خدمت رسانی که کاستی های واضح وجود داشت را حل ساخته است. به عنوان مثال در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی شهروندان از بابت نبود داکتر و ادویه جات کافی در کلنیک  شکایت داشتند که در اثر تعقیب موضوع از سوی شورای ولایتی با اداره صحت عامه آن ولایت، اداره صحت عامه یک داکتر اناث را در آن کلینک استخدام نموه و ادویه جات کمبود را نیز تکمیل نموده است. به همین منوال در ولسوالی یکه ولنگ ۲ شهروند از بابت تخریب یک پل در اثر حوادث طبیعی و عدم توجه ادارات مسول از بابت بازسازی آن شکایت داشتند که در نتیجه هماهنگی موضوع از سوی شورای ولایتی و اداره ذیربط کار بازسازی پل شروع گردیده که اکنون کار آن تکمیل گردیده و شهروندان از آن استفاده مینمایند.

به تعداد ۳۰۸ کارمند اداره مستقل ارگانهای محلی در موضوعات مختلف مانند حکومتداری، مالی، مدیریت منازعات و پلانگذاری آموزش دریافت نموده اند. همچنان ۳۷ کارمند بخش ارتقای ظرفیت اداره مستقل ارگانهای محلی در بخش های مختلف مانند ترتیب پالیسی، تطبیق، نظارت و تهیه اسناد قانونی اموزش دیده اند که ظرفیت کارمندان و توانایی کار شان بهتر شده است.

به حمایت این برنامه، اداره مستقل ارگانهای محلی چارچوب نظارت و ارزیابی و فارمت های گزارش دهی خویش را بازنگری نموده و طی یک ورکشاپ دو روزه به تعداد ۶۳  کارمند (کارمندان مرکز و ولایات) این اداره را در مورد اساسات نظارت، ارزیابی، گزارشدهی، مدیریت و تحلیل معلومات جهت بهبود روند نظارت و گزارش دهی از محلات به مرکز آموزش داده است. و همچنان به حمایت مالی و تخیکی این برنامه، یک سیستم جامع مدیریت معلومات حکومتداری محلی (LGMIS) را طرح و ایجاد نموده در حال انکشاف می باشد. که با تکمیل شدن سیستم متذکره جریان معلومات از محلات به مرکز بهبود می یابد و همچنان معلومات حکومتداری محلی افغانستان در یک سیستم واحد تنظیم و به دسترس مردم قرار میگیرد.