برنامه ابتکار تقویت ادارات محلی (اسلا)

جمهوری اسلامی افغانستان        

اداره مستقل ارگانهای محلی

ریاست نظارت و ارزیابی

خلاصه برنامه

 

نام برنامه: ابتکار تقویت ادارات محلی (اسلا) / Initiative to Strengthen Local Administrations (ISLA)
ادارۀ رهبری کننده: اداره مستقل ارگانهای محلی اداره تطبیق کننده: تترا تک (ARD)
مسؤول برنامه:   شماره تماس/ایمیل آدرس:  
تاریخ آغاز برنامه: اول فبروری ۲۰۱۵ تاریخ ختم برنامه: ۳۱ جنوری ۲۰۲۰
اداره (یا ادارات) تمویل کننده: ادارۀ انکشاف بین المللی ایالت متحده آمریکا -USAID
ساحات تحت پوشش: ۱۶ ولایت: بادغیس، بغلان، بلخ، فراه، فاریاب، غزنی، غور، هرات، کابل، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، ننگرهار، پروان و زابل
بودجه برنامه (به دالر): بودجه عمومی برنامه (به دالر) بودجه پلان شده سال (۲۰۱۶) بودجه مصرف شده سال (۲۰۱۶)
۴۸ میلیون ۱۰ میلیون ۱۰ میلیون
تعداد کارمندان برنامه: تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد: ۹۵ زن: ۸ مرد: ۵ زن: ۱ مرد: ۱۰۰ زن: ۹
اهداف و مقاصد برنامه: هدف اساسی برنامه اسلا تقویت سیستم حکومت محلی در افغانستان بوده که اداره مستقل ارگانهای محلی را در راستای حکومتداری محلی و در عرصه های پلانگذاری مالی و انکشافی، نمایندگی از شهروندان و ارائه خدمات عامه همکاری می نماید. بطور خاص برنامه اسلا دارای چهار بخش و اهداف می باشد:

پلانگذاری ولایتی

انکشاف ادارات محلی

دادخواهی گسترده

مشارکت عامه

دست آورد های سال ۱۳۹۶
انکشاف ادارات محلی: برای ظرفیت سازی مسئولین و کارمندان ولایات ۸۳ دور آموزش را برای تعداد مجموعی ۱۹۹۴ تن مأمورین حکومت محلی (۱۷۰۶ ذکور و ۲۸۸ اناث) در ۱۶ ولایت تحت پوشش برنامۀ (اسلا) و برای ۳۵۴ نفر (۳۵۰ ذکور و ۴ اناث) در ۱۸ ولایت (ولایت که تحت پوشش برنامۀ (اسلا) قرار ندارند) راه اندازی گردیده تا که از این طریق ظرفیت مسئولین ولایتی و کارمندان بخش های اداری در خصوص پلانگذاری و هماهنگی استراتیژی تقویت گردد. برنامه های آموزشی مذکور بخش های دادخواهی، فن ارتباطات، متحدالمال شماره ۱، متحدالمال شماره ۲، مدیریت بخش منابع بشری، رهنمود پلانگذاری انکشافی ولایتی، کمیتۀ مدیریت امور مالی عامه، برنامۀ محلی فلمبرداری و عکاسی، بسیج اجتماعات، اساسات مدیریت و برنامۀ آموزشی (ارزیابی ارتقای ظرفیت ادارات) CODA برای آموزگاران را احتوا مینماید.

زمینه کارآموزی برای ۸۸ کارآموز در برنامۀ ۶ ماهه در  (۱۵) ولایت (بغلان، بلخ، فراه، فاریاب، غزنی، غور، هرات، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، پروان، وردگ، ننگرهار و زابل) مساعد شده که اکنون ۲۷ کارآموز دوره کارآموزی خویش را تکمیل نموده اند و اشخاص با تجربه کاری میباشند. ۶۱ کارآموز (۳۰ ذکور و ۳۱ اناث) تازه در برنامۀ کارآموزی آغاز به کار نمودند اند.

برنامۀ کار آموزی و تقرر کارآموزان در ادارات دولتی فرصت آموزش را درجریان کار برای تازه فارغان پوهنتون ها فراهم ساخته است. برنامۀ کارآموزی برای این فارغان فرصت اجرای کارهای روزمره و مدیریت را در دفاتر مقام ولایت، ریاست های اقتصاد و مستوفیت ها فراهم ساخت و برای آنها زمینه را مساعد ساخت تا در حکومتداری محلی عملاً سهیم شوند. مدت برنامۀ کارآموزی برای هر گروه کارآموزان شش ماه میباشد تا ایشان تجارب کاری لازم را کسب نموده و  واجد شرایط شوند تا برای تقرر در پست های خالی قدمه های پائین تشکیل ادارات دولتی به سطح ولایات درخواستی بدهند.

در نتیجۀ برنامۀ آموزشی فن ارتباطات، کارمندان ولایتی بخصوص کارمندان بخش ارتباطات در مورد بسته/افزارها و میکانیزم های مؤثر ارتباطات معلومات کسب نموده اند. بعضی از اشتراک کنندگان برنامۀ مذکور، توانمندی آنرا حاصل کردند که با استفادۀ مؤثر از رسانه های اجتماعی و رسانه های عادی (تلویزیون و رادیو) معلومات را که در رابطه به ارتباطات بدست آورده بودند در عمل بکار ببرند و مردم را از فعالیت های دولت آگاه سازند.

مشارکت عامه: برای ۱۶ دفتر مقام ولایت در خصوص تنظیم گردهمایی های گزارشدهی مردمی و تدویر جلسات استماعیه حمایت فراهم شده است که در آن به تعداد ۳۰۶۳ نفر (۱۹۱۲ ذکور و ۱۱۵۱ اناث) شرکت نموده اند. هدف اساسی گردهمایی های مذکور آن بود تا برای مردم در مورد دستآوردهای حکومت محلی معلومات ارایه و در خصوص نیازمندی ها و اولویت های مردم معلومات لازم جمع آوری گردد.

گردهمایی های مردمی و جلسات ولایتی منتج به اشتراک روز افزون شهروندان در روند پلانگذاری انکشافی ولایتی گردیده است. فعالیت متذکره همچنان برای گروه های آسیب پذیر همچو زنان، جوانان و افراد دارای معلولیت فرصت را فراهم ساخت تا نگرانی ها و پیشنهادات خویش را در مود عرضه خدمات و اولویت های انکشافی به گوش مسئولین برسانند.

دادخواهی گسترده: برای ۱۶ دفتر مقام ولایت (بادغیس، بغلان، بلخ، فراه، فاریاب، غزنی، غور، هرات، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، پروان، وردگ، ننگرهار و زابل) و شوراهای ولایتی در بخش تطبیق ۶۱ ابتکار دادخواهی پروژه های پلان انکشافی ولایتی، حمایت فراهم گردیده است. ابتکارات یاد شده شامل ایجاد کمیته های دادخواهی ولایتی، تهیۀ پلان های دادخواهی و تدویر جلسات کمیته های دادخواهی ولایتی با نهادهای محلی می باشد تا آنها قادر بدان گردند که برای پروژه های پلان انکشافی ولایتی دادخواهی نمایند. و همچنان برای ۱۶ اداره ولایت در قسمت روند تهیۀ پلان های انکشافی ولایتی سال مالی ۱۳۹۷ کمک های تخنیکی صورت گرفته است.

برنامه آموزشی دادخواهی، ظرفیت ها و مهارت های  اشتراک کننده ها را به شمول اعضای شوراهای ولایتی، ریاست های ذیربط و اعضای جامعه مدنی  دربخش لابی گری و دادخواهی  بهبود بخشید. اشتراک کنندگان برنامه های آموزشی قادر بدان شدند تا بطور اخص پلان های دادخواهی را تهیه و عناصر کلیدی آنها را نیز فراگرفتند.

کمیته های دادخواهی ولایتی به سطح ولایات فعال می باشند. کمیته های دادخواهی ولایتی به کار خود ادامه داده و با والیان و سایر ادارات ذیدخل و مقامات تصمیم گیرنده ملاقات های را انجام می دهند تا برای پلان های خویش دادخواهی کنند. این کار بذات خود نشاندهندۀ تعهد اعضای کمیته ها بوده و مؤثریت برنامه های آموزشی دادخواهی را که از جانب پروژۀ (اسلا) راه اندازی گردیده بود، برملا می سازد. همین اکنون، کمیته های دادخواهی ولایتی با اندک حمایت پروژۀ (اسلا)، بطور مستقلانه مصروف تطبیق پلان های خویش می باشند.

پلانگذاری و بودجه سازی و لایتی: برای ۱۰ دفتر مقام ولایت در رابطۀ به تدویر گردهمایی های عمومی مردمی در خصوص پلان های انکشافی ولایت، حمایت لازم فراهم شده است که در جریان آن مردم قادر شدند تا پروژه های انکشافی را برای پلان های انکشافی ولایتی سال مالی ۱۳۹۷ اولویت بندی نمایند و در آن به تعداد ۲۰۴۱ نفر (۱۶۹۱ ذکور و ۳۵۰ اناث) اشتراک ورزیده بودند. شرکت کننده گان شامل نمایندگان مردم، اعضای شوراهای ولایتی، کارمندان ریاست های ذیربط ولایتی و کارمندان جوامع مدنی بوده اند.

برنامه آموزشی متحد المال شماره اول و دوم بودجه(BC1 و BC2) را در تمام ۳۴ ولایت راه اندازی گردیده. برنامه اسلا که ۱۶ ولایت را تحت پوشش دارد برای بیشتر از آن آموزش ارایه نموده است. در نتیجه این آموزش ۱۵۳ نهاد ولایتی در ولایات تحت پوشش اسلا متحد المال شماره اول و دوم بودجه را برای سال مالی ۱۳۹۷ مطابق معیارات وزارت مالیه ترتیب و تکمیل نموده و به وزارت اقتصاد سپرده است.

حمایت از ایجاد پالیسی های عامه: هدف کلی پلان دراز مدت ارتباطات ولایتی و پلان سالانه اطلاعات عامه ولایتی بلند بردن سطح آگاهی و مشارکت عامه در حکومت داری محلی از طریق تبادل به موقع و منظم معلومات میان ادارات محلی و مردم عام میباشد. تبادل معلومات میان ادارات محلی و مردم عام به والی ولایت مربوطه فرصت را مهیا می سازد تا اولویت ها و نیاز شهروندان را بهتر درک نموده و معلومات موثق و معتبر را برای آنها فراهم نماید.

در نتیجه برنامۀ آموزشی رهنمود پلان انکشافی ولایتی، کارمندان ولایتی در بخش ترتیب پلان انکشافی ولایتی بشکل موثر معلومات حاصل نموده اند. نتایج امتحان قبل از آموزش و بعد از آموزش نشان میدهد که بطور متوسط سطح معلومات اشتراک کنندگان ۳۷٪ افزایش یافته است. در نتیجه تمام ۱۶ ولایت تحت پوشش برنامه اسلا پلان های انکشافی ولایتی سال۱۳۹۷ را طبق رهنمود پلان انکشافی ولایتی PDPG ترتیب کرده اند.