ریاست تفتیش داخلی

بیوگرافی محترم عبدالحبیب جبارخیل:

محترم عبدالحبیب (جبارخیل) فرزند سیدحبیب در سال ۱۳۴۱ در ولایت ننگرهار بدنیا آمده دوران کودکی خویش را الی دوران تعلیم و تربیه در همانجا سپری نموده که بعداً تعلیمات ابتدایی خود را در کابل از مکتب ابتدائیه بیهقی شروع نموده، دوره متوسطه را در لیـــسه محبوبه سلــطانی(لامعه شهید) و دوره لیــسه را از لیــسه شاه دوشمشیره (ع) فارغ التحصیل گردیده است. و هم چنان در سال ۱۳۶۵ در پوهنحی سیاسی زمینی حربی پوهنتون شامل و در سال ۱۳۶۷ بسویه لیسانس فارغ گردیده است و سند لیسانس پوهنتون سیاسی نظامی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان را نیز باخود دارد. در سال ۱۳۹۳ شامل دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون یومف سویس به سویه ماستری گردیده, که هم اکنون محصل سمستر دوم سال جاری تحصیلی می باشد.
سوابق کاری:
از سال ۱۳۶۷ الی سال ۱۳۷۵ بحیث قوماندان کندک (۳) ۱۹۲ قول اردوی نمبر (۳) مقرر و در بخش های مختلف در مربوطات وزرات دفاع ملی اجرای وظیفه نموده است، در زمان حاکمیت طالبان وقفه وظیفوی داشته است، بعد از سقوط رژیم متذکره از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷ بحیث معاون قومندانی قول اردو در امور کار با اهالی مقرر و بعداً در پست های مختلف در مربوطات وزارت دفاع ملی اجرای وظیفه نموده، که در ختم همان سال قرارحکم شماره(۵۳۰۸) مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۷ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و امریه شماره (۹۱۳) مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ وزیر صاحب دفاع ملی، به رتبه چهارم ملکی تعدیل رتبه گردیده و از طریق رقابت ازاد در بست رتبه اول بحیث رئیس دفتر ولایت قندهار مقرر گردید که بعداً در سال ۱۳۸۸ بست ۳ گروپ تفتیش ریاست تفتیش اداره مستقل ارگانهای محلی؛ مقرر گردیده و در سال ۱۳۹۰ در بست ۳ آمریت تفتیش ریاست تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی، بحیث آمر تفتیش ریاست تفتیش داخلی از طریق رقابت آزاد مقرر و ایفای وظیفه نموده و بعداً در سال۱۳۹۲ قرار حکم شماره (۵۴۲۸) مورخ ۲/۸/۱۳۹۲ مقام عالی ریاست جمهوری؛ و مکتوب نمبر(۱۶۶۶) مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ به بست ۲ مطابق طرزالعمل (CBR) بحیث رئیس تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی، مقرر گردیده است و الی اکنون جهت خدمت گذاری به مردم و وطن وظیفه ی خویش را انجام میدهد.

چارتشکیلاتی

تشکیل ریاست تفتیش داخلی:
ریاست تفتیش داخلی در حال حاضر دارای دو آمریت بست سوم بوده و مدیریت اجرئیه بست پنجم می باشد که آمریت تحلیل و توحید متشکیل از چهار بست کارشناس رتبه چهارم و آمریت تفتیش دارای ۲۴ نفر مفتش بست چهارم است که تعداد ادارات تحت تفتیش در سطح ادارات محلی و مرکز قرار ذیل میباشد:
۱٫ دفاتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی: (۱) واحد.
۲٫ دفاتر مرکزی ولایت: (۳۴) واحد.
۳٫ شورا های ولایتی: (۳۴) واحد.
۴٫ تعداد شاروالی های ولایات (۳۳) واحد.
۵٫ ۳۶۴ ولسوالی (دفاتر مرکزی ولسوالیها) اداره و ۱۲ ولسوالی غیر رسمی.
۶٫ ۱۲۰ شاروالی ولسوالی
که مجموع ادارات تحت تفتیش در حدود (۵۹۸) واحد بودجوی و اداره به شمول (۱۲) واحد غیر رسمی ولسوالی بوده که تفتیش و بررسی آن در شرایط فعلی با قلت تشکیل موجوده مفتشین که در حدود ۲۴ نفر می باشد، بسیار مشکل است ولی با آنهم نظر به تشکیل موجوده در سالهای اخیر با وجود که ریاست تفتیش داخلی یک اداره جدید التاسیس می باشد دست آورد های بسیار خوبی را در عرصه فعالیت های مالی و اقتصادی و هم چنان حکومت داری خوب در ادارات محلی داشته است و فلسفه وجودی تفتیش را حفظ کرده است.

وظایف ریاست تفتیش داخلی:

• مطالعه طرح تشکیل، بودجه سنوی و نتایج صورت تطبیق آن.
• بررسی از فعالیت های مالی و اداری مرکز و ادارات محلی، به اساس پلان منظور شده سال و بررسی های آن بر اساس اوامر مقام اداره مستقل ارگانهای محلی عندالموقع، آرائه گزارش و نتایج بررسی به مقام اداره و ابلاغ آن به مراجع ذیربط.
• اشتراک در کمیسیون های طرح لوایح، تعلیمات نامه ها، مجالس اداری و غیره مربوط به اداره مستقل ارگانهای محلی.
• مطلع ساختن عاجل مقام اداره از تخلفات غیر مجاز در ادارات مربوط اداره مستقل ارگانهای محلی، در سطح مرکز و ولایات به منظور جلوگیری از آن و تعقیب قانونی آن.
• بررسی راپورهای سالانه مالی بمنظور شفافیت حسابگیری و حسابدهی از مراجع ذیربط مربوط اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات.
• انجام سایر وظایف که حسب لزوم دید مقام محترم اداره مستقل ارگانهای محلی به صورت پلانی و غیر پلانی تفویض میگردد در شرف اجرا از طرف ریاست تفتیش داخلی قرار داده میشود.
• بررسی قضایای خاص که از طرف مقامات صالحه هدایت داده میشود.
تعین و توظیف گروپ های بازرسی و تفتیش بمرکز و ولایات.

دست آورد سال مالی ۱۳۹۸ 

 

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹

 

گزارشات تفتیش سال مالی ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹

۱

۲

۳

۴

گزارشات تفتیش سال مالی ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰

۱

۲

۳

۴