ریاست تفتیش داخلی

بیوگرافی محترم عبدالحبیب جبارخیل:

محترم عبدالحبیب (جبارخیل) فرزند سیدحبیب در سال ۱۳۴۱ در ولایت ننگرهار بدنیا آمده دوران کودکی خویش را الی دوران تعلیم و تربیه در همانجا سپری نموده که بعداً تعلیمات ابتدایی خود را در کابل از مکتب ابتدائیه بیهقی شروع نموده، دوره متوسطه را در لیـــسه محبوبه سلــطانی(لامعه شهید) و دوره لیــسه را از لیــسه شاه دوشمشیره (ع) فارغ التحصیل گردیده است. و هم چنان در سال ۱۳۶۵ در پوهنحی سیاسی زمینی حربی پوهنتون شامل و در سال ۱۳۶۷ بسویه لیسانس فارغ گردیده است و سند لیسانس پوهنتون سیاسی نظامی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان را نیز باخود دارد. در سال ۱۳۹۳ شامل دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون یومف سویس به سویه ماستری گردیده, که هم اکنون محصل سمستر دوم سال جاری تحصیلی می باشد.
سوابق کاری:
از سال ۱۳۶۷ الی سال ۱۳۷۵ بحیث قوماندان کندک (۳) ۱۹۲ قول اردوی نمبر (۳) مقرر و در بخش های مختلف در مربوطات وزرات دفاع ملی اجرای وظیفه نموده است، در زمان حاکمیت طالبان وقفه وظیفوی داشته است، بعد از سقوط رژیم متذکره از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷ بحیث معاون قومندانی قول اردو در امور کار با اهالی مقرر و بعداً در پست های مختلف در مربوطات وزارت دفاع ملی اجرای وظیفه نموده، که در ختم همان سال قرارحکم شماره(۵۳۰۸) مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۷ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و امریه شماره (۹۱۳) مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ وزیر صاحب دفاع ملی، به رتبه چهارم ملکی تعدیل رتبه گردیده و از طریق رقابت ازاد در بست رتبه اول بحیث رئیس دفتر ولایت قندهار مقرر گردید که بعداً در سال ۱۳۸۸ بست ۳ گروپ تفتیش ریاست تفتیش اداره مستقل ارگانهای محلی؛ مقرر گردیده و در سال ۱۳۹۰ در بست ۳ آمریت تفتیش ریاست تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی، بحیث آمر تفتیش ریاست تفتیش داخلی از طریق رقابت آزاد مقرر و ایفای وظیفه نموده و بعداً در سال۱۳۹۲ قرار حکم شماره (۵۴۲۸) مورخ ۲/۸/۱۳۹۲ مقام عالی ریاست جمهوری؛ و مکتوب نمبر(۱۶۶۶) مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ به بست ۲ مطابق طرزالعمل (CBR) بحیث رئیس تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی، مقرر گردیده است و الی اکنون جهت خدمت گذاری به مردم و وطن وظیفه ی خویش را انجام میدهد.

چارتشکیلاتی
تشکیل ریاست تفتیش داخلی:
ریاست تفتیش داخلی در حال حاضر دارای دو آمریت بست سوم بوده و مدیریت اجرئیه بست پنجم می باشد که آمریت تحلیل و توحید متشکیل از چهار بست کارشناس رتبه چهارم و آمریت تفتیش دارای ۲۴ نفر مفتش بست چهارم است که تعداد ادارات تحت تفتیش در سطح ادارات محلی و مرکز قرار ذیل میباشد:
۱٫ دفاتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی: (۱) واحد.
۲٫ دفاتر مرکزی ولایت: (۳۴) واحد.
۳٫ شورا های ولایتی: (۳۴) واحد.
۴٫ تعداد شاروالی های ولایات (۳۳) واحد.
۵٫ ۳۶۴ ولسوالی (دفاتر مرکزی ولسوالیها) اداره و ۱۲ ولسوالی غیر رسمی.
۶٫ ۱۲۰ شاروالی ولسوالی
که مجموع ادارات تحت تفتیش در حدود (۵۹۸) واحد بودجوی و اداره به شمول (۱۲) واحد غیر رسمی ولسوالی بوده که تفتیش و بررسی آن در شرایط فعلی با قلت تشکیل موجوده مفتشین که در حدود ۲۴ نفر می باشد، بسیار مشکل است ولی با آنهم نظر به تشکیل موجوده در سالهای اخیر با وجود که ریاست تفتیش داخلی یک اداره جدید التاسیس می باشد دست آورد های بسیار خوبی را در عرصه فعالیت های مالی و اقتصادی و هم چنان حکومت داری خوب در ادارات محلی داشته است و فلسفه وجودی تفتیش را حفظ کرده است.

وظایف ریاست تفتیش داخلی:

• مطالعه طرح تشکیل، بودجه سنوی و نتایج صورت تطبیق آن.
• بررسی از فعالیت های مالی و اداری مرکز و ادارات محلی، به اساس پلان منظور شده سال و بررسی های آن بر اساس اوامر مقام اداره مستقل ارگانهای محلی عندالموقع، آرائه گزارش و نتایج بررسی به مقام اداره و ابلاغ آن به مراجع ذیربط.
• اشتراک در کمیسیون های طرح لوایح، تعلیمات نامه ها، مجالس اداری و غیره مربوط به اداره مستقل ارگانهای محلی.
• مطلع ساختن عاجل مقام اداره از تخلفات غیر مجاز در ادارات مربوط اداره مستقل ارگانهای محلی، در سطح مرکز و ولایات به منظور جلوگیری از آن و تعقیب قانونی آن.
• بررسی راپورهای سالانه مالی بمنظور شفافیت حسابگیری و حسابدهی از مراجع ذیربط مربوط اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات.
• انجام سایر وظایف که حسب لزوم دید مقام محترم اداره مستقل ارگانهای محلی به صورت پلانی و غیر پلانی تفویض میگردد در شرف اجرا از طرف ریاست تفتیش داخلی قرار داده میشود.
• بررسی قضایای خاص که از طرف مقامات صالحه هدایت داده میشود.
تعین و توظیف گروپ های بازرسی و تفتیش بمرکز و ولایات.

 

دستاورد های ریاست تفتیش داخلی   

 

جمهوری اسلامی افغانستان

ادارة مستقل ارگانهای محلی

ریاست تفتیش داخلی

مدیریت اجرائیه

گزارش دست آوردها و فعالیت های سال مالی ۱۳۹۸

ریاست تفتیش داخلی

تاریخ ارائه گزارش:  (                     ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ )

خلاصه گزارش تحقق فعالیت های پلان شده:

 

ریاست تفتیش داخلی این اداره در سال مالی ۱۳۹۸ ازبابت بررسی سال مالی ۱۳۹۷ طبق صراحت ماده(۱۱) مقرره تفتیش داخلی به تعداد (۳۴) ولایت، (۳۳) شاروالی مرکزی ولایات، (۳۴) شورای ولایتی ولایات، (۳۸۷) ولسوالیها و (۱۶۵) شاروالیهای ولسوالیها را شامل پلان هماهنگی نموده که بعد از هماهنگی به اداره محترم عالی بررسی به تعداد (۲۴) مرجع را شامل پلان عملیاتی نموده که پلان متذکره بعد از منظوری مقام محترم اداره مستقل ارگانهای محلی چهار ربع طبق پلان بررسی گردیده ودرضمن: میعنیت محترم شاروالی ها به نسبت عدم موجودیت دفتر کاری و ولایت فاریاب به نسبت ناامنی مسیر جوزجان الی فاریاب از بررسی بازمانده است. همچنان،  گزارشات ربع چهارم تحت ارزیابی و تحلیل بوده که تا اکنون نهایی نگردیده است.

 

چگونگی پیشرفت فعالیت های این (ریاست) در جدول ذیل نشان داده شده است.

شماره فعالیت هدف مقدار هدف (تارگیت) در ربع فعالیت های عمده تشریح پیشرفت فعالیت فیصدی پیشرفت در مقابل هدف ربع فیصدی پیشرفت در مقابل هدف سال
تشریح اولویت۸
۱ بهبود وانسجام حکومتداری محلی وتقویت سیستم پلانگذاری براساس یافته های ارزیابی بخش های پلانگذاری ورضایت مراجعین ۵۰% بررسی مالی واداری کارکرد یکساله اداره ولایات ،شاروالیها، ولسوالیها و شوراهای ولایتی تحت تفتیش (تفتیش بعدی) طبق پلان منظور شده در دو ربع (ربع اول و دوم) سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ۱۵ مرجع تحت بررسی و تفتیش قرار گرفته که طبق پلان در ربع اول به تعداد هفت ولایت تحت بررسی قرار گرفته و گزارشات خویش را ارائه نموده اند و در ضمن یک موضوع هدفی حارنوالی در ولایت هلمند نیز تحت بررسی قرار گرفته است.

قابل ذکر است که به تعداد ۸ مرجع در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ طبق پلان تیم  های تفیتش اعزام گردیده که از آنجمله معینیت محترم شاروالیها نسبت نبود دفتر کاری به مفتشین و همچنان انتقال دفتر از یک محل به محل دیگری و عدم آماده گی آن مرجع به تفتیش که موضوع را ذریعه مکتوب به این ریاست ارسال نموده و از تفتیش معذرت خواسته اند و ذکر نموده حین حل مشکل بعداً تفتیش صورت خواهد گرفت و  متباقی  هفت مرجع تحت بررسی میباشد که حین ختم ربع دوم گزارشات خویش را ارائه خواهند نمود.

طبق پلان منظور شده در دو ربع (سوم و چهارم) سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ۱۰ مرجع تحت بررسی و تفتیش قرار گرفته که طبق پلان در ربع سوم مجموعاٌ هفت مرجع به تعداد شش ولایت و معینیت محترم پالیسی تحت بررسی قرار گرفته و گزارشات خویش را ارائه نموده اند..

قابل ذکر است که به تعداد ۳ مرجع و یک مورد بررسی فوق العاده (هدفی)  در شاروالی ولایت دایکندی مربوط به کمیته مبارزه عیله فساد اداری بالاثر  فیصله کمیته متذکره مقام اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ طبق پلان تیم های تفیتش اعزام گردید  مرجع متذکره تحت بررسی میباشد که حین مواصلت گروپ های موظف شده به مرکز گزارشات خویش را ارائه خواهند نمود.

۱۰۰% ۱۰۰%
۲ ۵۰% تطبیق هدایت مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ومقام محترم اداره ارگانهای محلی

 

در مورد تطبیق هدایت مقامات صالحه عندالموقع اجراأت صورت گرفته است. ۱۰۰% ۱۰۰%

 

پیشرفت اجراآت

فعالیت های تکمیل شده

شماره فعالیت های تکمیل شده نتایج
۱  

در ربع اول مطابق پلان منظور شده مراجع تحت اثر این اداره شامل ولایات: بلخ، تخار، پروان، غزنی، کاپیسا  و هرات مورد بررسی قرار گرفت.

 

گزارشات به آمریت تحلیل غرض تحلیل و توحیدارائه گردیده است.

 

۲  

در ربع دوم  به تعداد هفت مرجع طبق پلان عملیاتی تحت تفتیش بوده که عبارت اند ازولایات :(بغلان، جوزجان، سرپل، لوگر و معینیت مالی واداری)، مورد بررسی قرار گرفته است.

قابل ذکر است که معینیت محترم شاروالیها به نسبت نبود دفتر کاری برای تیم موظف از بررسی بازمانده است .

 

 

//

۳  

در ربع سوم به تعداد هفت مرجع طبق پلان عملیاتی تحت تفتیش بوده که عبارت اند ازولایات :(وردک، لغمان، کنرها، پنجشیر، بدخشان، ننگرهار و معینیت محترم پالیسی و پلان)، مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

//

۴ در ربع چهارم به تعداد سه  مرجع طبق پلان عملیاتی تحت تفتیش بوده که عبارت اند ازولایات :(خوست، غور و دایکندی)، مورد بررسی قرار گرفت.

 

از اثر بررسی مراجع یاد شده  جمعاً مبلغ (۱۹۴۱۶۷۲۲۴) افغانی باقیات ذمت افراد و اشخاص تشخیص شده و جهت تحصیل آن هدایت داده شده است ضمناً مبلغ (۲۳۲۲۵۱۵) افغانی بالای یکعده  کارمندان که  برخلاف هدایات قوانین نافذه و متحدالمال های وزارت محترم مالیه اضافه پرداخت شده بود قابل بازگشت دانسته شده است. علاوه برآن مبلغ (۲۴۳۰۷۴۶) افغانی از اثر سفارشات مندرج گزارشات قبلی ریاست تفتیش داخلی از نزد یکعده کارمندان و غیر اشخاص و افراد تحصیل و به حساب واردات دولت انتقال شده است همچنان مبلغ (۷۴۴۹۹۹) افغانی بابت مالیه از نزد یکعده کسبه کاران به دلیل عدم وضع مالیه حین حواله پول قابل تحصیل دانسته شده است در ضمن برای یکعده کارکنان که مستحق استفاده از موتر را نداشته اند، مقدار(۱۴۹۴۲) لیتر تیل برایشان توزیع شده که قیمت آن از نزد شان قابل تحصیل دانسته شده است ضمناً از اثر موجودی تحویلخانه، معتم جنسی  بتعداد یازده قلم اجناس مختلف النوع باقی شناخته شده است و بتعدا یازده قلم دیگر فاضل وانمود گردیده است و در اخیر برای تعداد ۵ تن کارکنان به دلیل سهل انگاری و غفلت در وظیفه و غیره تخطی ها توصیه داده شده همچنان برای تعداد ۵ تن اخطاریه صادر شده است.

 

۵  

شعبات ریاست تفتیش در جریان سال مالی ۱۳۹۸ که جمعاً تعداد (۲۰۷۴) قطعه مکتوب میشود اجراأت مقتضی نموده اند.

 

۱۰۰% اجراآت صورت گرفته است.

 

تحلیل اجراات:

الف:  فعالیت های در حال اجرا

شماره گزارش چگونگی تحقق فعالیت فیصدی پیشرفت دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
   

نظر به ملاحظه گزارشات واصله از آمریت محترم تفتیش در سه ربع سال مالی ۱۳۹۸  از اثر بررسی امورات مالی و حسابی ریاست های مرکزی ۱۹ ولایت ، ۱۹ شورای ولایتی ، ۱۴ شاروالی مرکز ولایات، ۱۵ شاروالی ولسوالی :-

 

۱۰۰% گزارشات نهائی گردیده است.
۱ – جمعاً مبلغ (۱۳۰۷۰۱۶۶۶۱) یک ملیارد و سه صد و هفت میلیون و شانزده هزار و ششصدو شصت و یک  افغانی باقیات سالهای ماضیه الی اخیر سال مالی ۱۳۹۷ ذمت افراد و اشخاص و ادارات دولتی بابت عدم پرداخت پول صفائی، تهجائی، قیمت زمین و غیره توسط مفتیشین تشخیص گردیده و جهت تحصیل آن به مسوولین مربوطه هدایت داده شده است.

 

// //
۲  –  مبلغ (۲۸۲۴۹۸۵۵) افغانی بالای یکعده  کارمندانیکه  برخلاف هدایات قوانین نافذه و متحدالمال های وزارت محترم مالیه برای شان اضافه پرداخت شده بود قابل بازگشت دانسته شده و به مسوولین مراجع مربوطه جهت تحصیل آن هدایت داده شده است.

 

// //

 

۳ – مبلغ (۳۰۲۱۳۷۸) افغانی از اثر سفارشات مندرج گزارشات قبلی ریاست تفتیش داخلی از نزد یکعده کارمندان و غیر اشخاص و افراد تحصیل و به حساب واردات دولت انتقال شده است // //
۴ جمعاً مبلغ (۱۵۸۳۶۲۴۳) افغانی بابت مالیه از نزد یکعده کسبه کاران به دلیل عدم وضع مالیه حین حواله پول قابل تحصیل دانسته شده و جهت تحصیل آن به مسوولین مربوطه هدایت داده شده است.

 

// //
۵ – مبلغ (۳۸۵۵۸۱) افغانی از نزد یکعده اشخاص و افراد بابت تاخیر کار در پروژه های ساختمانی قابل تحصیل دانسته شده و به مسوولین مربوطه جهت تحصیل آن هدایت داده شده است.

 

// //
۶ – برای یکعده کارکنان که حق استفاده از وسایط نقلیه موتری دولتی  را نداشته اند ، مقدار(۱۱۷۲۳۵) لیتر تیل برایشان توزیع شده که قیمت آن از نزد شان قابل بازگشت دانسته شده و جهت تحصیل قیمت آن به مسوولین مربوطه هدایت داده شده است .

 

// //
۷ معتمدین ولایات از اثر موجدی تحویلخانه ، ۶۹ قلم جنس باقی شناخته شده که جهت تحصیل قیمت آن به مسوولین مربوطه هدایت داده شده است همچنان بتعداد(۵۵) قلم جنس فاضل شناخته شده که جهت قیدیت آن به جمع معتمدین هدایت داده شده است.

 

// //
۸ – قرارداد های منابع عوایدی شاروالی تخار و اسناد چهار قرارداد در شاروالی بلخ به دلیل اینکه مطابق هدایات مندرج قوانین نافذه طی مراحل نگردیده بود جهت تحقق بیتشر به ځارنوالی محول شده است // //
۹ برای تعداد (۲۶) نفر مامور به دلیل سهل انگاری و غفلت در وظیفه و غیره تخطی ها توصیه داده شده همچنان برای تعداد ۶ تن اخطاریه صادر شده است // //
۱۰ قرار تفاهمنامه میان ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارت محترم مالیه در بخش ارتفای مسلکی کارمندان ریاست تفتیش داخلی این اداره از جانب این اداره تکمیل گردیده و جهت اجراات بعدی به وزارت محترم مالیه ارسال و منظور گردیده در زمینه طبق متن تفاهمنامه اجراات میگردد. ۵۰% طبق تفاهمنامه متذکره اجراآت میگردد.

 

 

ب: فعالیت های معطل شده

شماره گزارش چگونگی تحقق فعالیت فیصدی پیشرفت دلایل معطل شدن فعالیت
۱ مطابق پلان منظور شده سال مالی ۱۳۹۸ این ریاست دو مرجع از بررسی بازمانده که شامل ادارات: معنیت محترم شاروالیها به نسبت عدم موجودیت دفتر کاری و ولایت فاریاب به نسبت عدم امنیت راه  از بررسی بازمانده است   به نسبت عدم موجودیت دفتر کاری و عدم امنیت راه از بررسی بازمانده است.
۲      
۳      
       

ج: فعالیت های آغاز نا شده

شماره عنوان فعالیت دلایل عدم آغاز فعالیت
   مکتوب شماره (۱۴۳۶۴) مؤرخ ۶/۶/۱۳۹۸ ریاست محترم ۰۶۲  امنیت ملی پیرامون کم کاری شرکت قراردادی شاروالی شهر چاریکار مواصلت ورزیده جهت هدایت مقام اداره طی پیشنهاد ارسال گردیده است. قابل ذکر است که مکتوب شماره (۱۴۳۶۴) مؤرخ ۶/۶/۱۳۹۸ طی قطعه پیشنهاد در رابطه به بررسی موضوع ارسالی ریاست محترم ۰۶۲ امنیت ملی جهت بررسی بیشتر که نیاز به هدایت مقام محترم اداره ارگانهای محلی داشته  به امضاء نرسیده که یک مشکل عمده میباشد.
  چهار دوسیه از مقام محترم حارنوالی به این اداره مواصلت ورزیده است، که بعدآ از طرف این ریاست، نسبت اینکه اداره عالی بررسی آن را بررسی نموده بودند و طبق صراحت ماده (۲۰) قانون اداره عالی بررسی دو باره به مقام عالی ریاست جمهوری جهت اخذ هدایت پشنهاد گردیده که تا اکنون دو باره به این ریاست موصلت نورزیده است. حین مواصلت هدایات عندالموقع اجراآت صورت خواهد گرفت.
     
     

 

مشکلات

شماره مشکلات عمده راه حل های پیشنهادی
۱ نبود جای مناسب کاری به کارمندان . طبق احکام قانون در زمینه اجراات صورت گیرد در صورت امکان.
۲ ازینکه تعداد مراجع تحت تفتیش این اداره زیاد بوده و با کمبود کارمندان مواجه میباشیم. ایزاد بست ها در تشکیل سال ۱۳۹۹٫
۳    
۴    
۵    
۶    

قرار شرح فوق گزارش دست آوردها  و فعالیت های سال مالی ۱۳۹۸ ریاست تفتیش داخلی ترتیب و تقدیم است.

 

                                           بااحترام

 

 

                                     الحاج عبدالحبیب جبارخیل

                                           رئیس تفتیش داخلی