ریاست تفتیش داخلی

بیوگرافی محترم الحاج عبدالحبیب جبارخیل:

محترم الحاج عبدالحبیب “جبارخیل” فرزند سیدحبیب در سال ۱۳۴۱ در ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود. وی از لیــسه شاه دوشمشیره (ع)  کابل فارغ التحصیل گردیده است. و هم چنان در سال ۱۳۶۵  شامل حربی پوهنتون گردید و بسویه لیسانس فارغ گردیده است و سند لیسانس پوهنتون سیاسی نظامی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان را نیز باخود دارد. بلاخره وی در سال ۱۳۹۳ شامل دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون یومف سویس که در سال ۱۳۹۵ یه سویه ماستر از پوهنتون متذکره فراغت حاصل نموده.
از سال ۱۳۶۷ الی سال ۱۳۷۵ بحیث قوماندان کندک (۳) ۱۹۲ قول اردوی نمبر (۳)  و از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷ بحیث معاون قومندانی قول اردو در امور کار با اهالی مقرر و بعداً در پست های مختلف در مربوطات وزارت دفاع ملی اجرای وظیفه نمود که در ختم همان سال قرارحکم شماره(۵۳۰۸) مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۷ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و امریه شماره (۹۱۳) مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ وزیر دفاع ملی، به رتبه چهارم ملکی تعدیل رتبه گردیده و از طریق رقابت ازاد در بست رتبه اول بحیث رئیس دفتر ولایت قندهار مقرر گردید که بعداً در سال ۱۳۸۸ بست ۳ گروپ تفتیش ریاست تفتیش اداره مستقل ارگانهای محلی؛ مقرر گردیده و در سال ۱۳۹۰ در بست ۳ آمریت تفتیش ریاست تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی، بحیث آمر تفتیش ریاست تفتیش داخلی از طریق رقابت آزاد مقرر و ایفای وظیفه نمود و بعداً در سال۱۳۹۲ قرار حکم شماره (۵۴۲۸) مورخ ۲/۸/۱۳۹۲ مقام عالی ریاست جمهوری؛ و مکتوب نمبر(۱۶۶۶) مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ به بست ۲ مطابق طرزالعمل (CBR) بحیث رئیس تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی، مقرر گردیده است و الی اکنون انجام وظیفه مینمایید.

شماره تماس: ۰۷۹۶۱۴۴۴۱۴

آدرس ایمیل:abdulhabibjabarkhil@gmail.com


چارت شکیلاتی:

تشکیل ریاست تفتیش داخلی:
ریاست تفتیش داخلی در حال حاضر دارای دو آمریت بست سوم بوده که آمریت تحلیل و توحید متشکیل از چهار بست کارشناس رتبه چهارم و آمریت تفتیش دارای ۲۴ نفر مفتش بست چهارم است.

هدف از تشکیل ریاست:

۱- اجـرای منظم تفتيش وبررسی فعاليت های مالی واقتصادی واحد های تحت اثــرمستقيم  وزارات ها وادارات .
۲ – رهنمايی وتنظيم فعاليت های ادارات داخلی در سيستم وزارت ها وادارات .
۳ – تنظيم پيشنهاد درباره تکامل امور کنترول وتفتيش درسيستم وزارت ها وادرات 
۴- براساس نتايج تفتيش و بررسی، استفــــاده بهــــتراز قـــوای بشـری، ذخايرمالی  وجنسی ، تأمين حفاظت ملکيت ها، جلوگيری از مصارف غـير ضروری ، استفـــــاده  غيرمعقول ازدارايی ها وتفتيش دسپلين دولتی .
۵-  تفتــيش وبـــررسی فعـــاليت هـای مالی واقتصادی، نظربه لزوم ديد اداره واوامر مقامات مافوق خارج پلان .
۶-  تعمـــيل بـــررسی هـــای مـــوضوعی ازمســـايـــل جــــداگــــانه فعــــاليت هـای مالی  واقتصادی ، بررسی ازتطبيق تصاميم وپيشنهادات تفتيش قبلی .
۷-  بــاساس تحلــيل وارزيـــابــی نـتايج تفتيش وبررسی ، ارايه پيشنهاد جهت رفع نواقص تشخيص شده وکنترول ازتطبيق آن .
۸- اتخـــاذ تصاميم قــــانونی بـــرای جـــلوگيری ازاجراآت غيرقانونی ادارات ومؤسسات تحت تفتیش، درجريان تفتيش .
۹- مطلع ساختن عاجل مقام ذيصلاح از تخلفات واجراآت غيرقانونی تشخيص شده .

پروفایل وظایف مکلفیت های ریاست:

مطالعه طرح تشکیل، بودجه سنوی و نتایج صورت تطبیق آن.
بررسی از فعالیت های مالی و اداری مرکز و ادارات محلی، به اساس پلان منظور شده سال و بررسی های آن بر اساس اوامر مقام اداره مستقل ارگانهای محلی عندالموقع، آرائه گزارش و نتایج بررسی به مقام اداره و ابلاغ آن به مراجع ذیربط.
اشتراک در کمیسیون های طرح لوایح، تعلیمات نامه ها، مجالس اداری و غیره مربوط به اداره مستقل ارگانهای محلی

مطلع ساختن عاجل مقام اداره از تخلفات غیر مجاز در ادارات مربوط اداره مستقل ارگانهای محلی، در سطح مرکز و ولایات به منظور جلوگیری از آن و تعقیب قانونی آن.
بررسی راپورهای سالانه مالی بمنظور شفافیت حسابگیری و حسابدهی از مراجع ذیربط مربوط اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات.
انجام سایر وظایف که حسب لزوم دید مقام محترم اداره مستقل ارگانهای محلی به صورت پلانی و غیر پلانی تفویض میگردد در شرف اجرا از طرف ریاست تفتیش داخلی قرار داده میشود.
بررسی قضایای خاص که از طرف مقامات صالحه هدایت داده میشود.
تعین و توظیف گروپ های بازرسی و تفتیش بمرکز و ولایات.


دستآورد های کاری سال ۱۳۹۹:

خلاصه گزارش تحقق فعالیت های پلان شده:

ریاست تفتیش داخلی این اداره در سال مالی ۱۳۹۸ ازبابت بررسی سال مالی ۱۳۹۷ طبق صراحت ماده(۱۱) مقرره تفتیش داخلی به تعداد (۳۴) ولایت، (۳۳) شاروالی مرکزی ولایات، (۳۴) شورای ولایتی ولایات، (۳۸۷) ولسوالیها و (۱۶۵) شاروالیهای ولسوالیها را شامل پلان هماهنگی نموده که بعد از هماهنگی به اداره محترم عالی بررسی به تعداد (۲۴) مرجع را شامل پلان عملیاتی نموده که پلان متذکره بعد از منظوری مقام محترم اداره مستقل ارگانهای محلی چهار ربع طبق پلان بررسی گردیده ودرضمن: میعنیت محترم شاروالی ها به نسبت عدم موجودیت دفتر کاری و ولایت فاریاب به نسبت ناامنی مسیر جوزجان الی فاریاب از بررسی بازمانده است. همچنان، گزارشات ربع چهارم تحت ارزیابی و تحلیل بوده که تا اکنون نهایی نگردیده است

پیشرفت اجراآت
فعالیت های تکمیل شده
شماره فعالیت های تکمیل شده نتایج:
۱ در ربع اول مطابق پلان منظور شده مراجع تحت اثر این اداره شامل ولایات: بلخ، تخار، پروان، غزنی، کاپیسا و هرات مورد بررسی قرار گرفت.
گزارشات به آمریت تحلیل غرض تحلیل و توحیدارائه گردیده است.۲در ربع دوم به تعداد هفت مرجع طبق پلان عملیاتی تحت تفتیش بوده که عبارت اند ازولایات :(بغلان، جوزجان، سرپل، لوگر و معینیت مالی واداری)، مورد بررسی قرار گرفته است.
قابل ذکر است که معینیت محترم شاروالیها به نسبت نبود دفتر کاری برای تیم موظف از بررسی بازمانده است .

۳در ربع سوم به تعداد هفت مرجع طبق پلان عملیاتی تحت تفتیش بوده که عبارت اند ازولایات :(وردک، لغمان، کنرها، پنجشیر، بدخشان، ننگرهار و معینیت محترم پالیسی و پلان)، مورد بررسی قرار گرفت.
۴ در ربع چهارم به تعداد سه مرجع طبق پلان عملیاتی تحت تفتیش بوده که عبارت اند ازولایات :(خوست، غور و دایکندی)، مورد بررسی قرار گرفت.
از اثر بررسی مراجع یاد شده جمعاً مبلغ (۱۹۴۱۶۷۲۲۴) افغانی باقیات ذمت افراد و اشخاص تشخیص شده و جهت تحصیل آن هدایت داده شده است ضمناً مبلغ (۲۳۲۲۵۱۵) افغانی بالای یکعده کارمندان که برخلاف هدایات قوانین نافذه و متحدالمال های وزارت محترم مالیه اضافه پرداخت شده بود قابل بازگشت دانسته شده است. علاوه برآن مبلغ (۲۴۳۰۷۴۶) افغانی از اثر سفارشات مندرج گزارشات قبلی ریاست تفتیش داخلی از نزد یکعده کارمندان و غیر اشخاص و افراد تحصیل و به حساب واردات دولت انتقال شده است همچنان مبلغ (۷۴۴۹۹۹) افغانی بابت مالیه از نزد یکعده کسبه کاران به دلیل عدم وضع مالیه حین حواله پول قابل تحصیل دانسته شده است در ضمن برای یکعده کارکنان که مستحق استفاده از موتر را نداشته اند، مقدار(۱۴۹۴۲) لیتر تیل برایشان توزیع شده که قیمت آن از نزد شان قابل تحصیل دانسته شده است ضمناً از اثر موجودی تحویلخانه، معتم جنسی بتعداد یازده قلم اجناس مختلف النوع باقی شناخته شده است و بتعدا یازده قلم دیگر فاضل وانمود گردیده است و در اخیر برای تعداد ۵ تن کارکنان به دلیل سهل انگاری و غفلت در وظیفه و غیره تخطی ها توصیه داده شده همچنان برای تعداد ۵ تن اخطاریه صادر شده است.
۵- شعبات ریاست تفتیش در جریان سال مالی ۱۳۹۸ که جمعاً تعداد (۲۰۷۴) قطعه مکتوب میشود اجراأت مقتضی نموده اند.
۱۰۰% اجراآت صورت گرفته است.

تحلیل اجراات:
الف: فعالیت های در حال اجرا
شماره گزارش چگونگی تحقق فعالیت فیصدی پیشرفت دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

نظر به ملاحظه گزارشات واصله از آمریت محترم تفتیش در سه ربع سال مالی ۱۳۹۸ از اثر بررسی امورات مالی و حسابی ریاست های مرکزی ۱۹ ولایت ، ۱۹ شورای ولایتی ، ۱۴ شاروالی مرکز ولایات، ۱۵ شاروالی ولسوالی :-
۱۰۰% گزارشات نهائی گردیده است.
۱ –جمعاًمبلغ (۱۳۰۷۰۱۶۶۶۱) یکملیاردوسهصدوهفتمیلیونوشانزدههزاروششصدوشصتویکافغانیباقیاتسالهایماضیهالیاخیرسالمالی۱۳۹۷ذمتافرادواشخاص و ادارات دولتی بابت عدم پرداخت پول صفائی، تهجائی، قیمت زمین و غیره توسط مفتیشین تشخیص گردیده و جهت تحصیل آن به مسوولین مربوطه هدایت داده شده است.
۲ –مبلغ (۲۸۲۴۹۸۵۵) افغانیبالاییکعدهکارمندانیکهبرخلافهدایاتقوانیننافذهومتحدالمالهایوزارت محترم مالیه برای شان اضافه پرداخت شده بود قابل بازگشت دانسته شده و به مسوولین مراجع مربوطه جهت تحصیل آن هدایت داده شده است.

۳ –مبلغ (۳۰۲۱۳۷۸) افغانیازاثرسفارشاتمندرجگزارشاتقبلیریاستتفتیشداخلیازنزدیکعدهکارمندانوغیراشخاصوافرادتحصیل و به حساب واردات دولت انتقال شده است // //
۴ جمعاً مبلغ (۱۵۸۳۶۲۴۳) افغانی بابت مالیه از نزد یکعده کسبه کاران به دلیل عدم وضع مالیه حین حواله پول قابل تحصیل دانسته شده و جهت تحصیل آن به مسوولین مربوطه هدایت داده شده است.
۵ –مبلغ (۳۸۵۵۸۱) افغانیازنزد یکعده اشخاص و افراد بابت تاخیر کار در پروژه های ساختمانی قابل تحصیل دانسته شده و به مسوولین مربوطه جهت تحصیل آن هدایت داده شده است.
۶ –براییکعدهکارکنانکهحقاستفادهازوسایطنقلیهموتریدولتیرانداشتهاند،مقدار(۱۱۷۲۳۵) لیترتیلبرایشانتوزیع شده که قیمت آن از نزد شان قابل بازگشت دانسته شده و جهت تحصیل قیمت آن به مسوولین مربوطه هدایت داده شده است .
۷ معتمدین ولایات از اثر موجدی تحویلخانه ، ۶۹ قلم جنس باقی شناخته شده که جهت تحصیل قیمت آن به مسوولین مربوطه هدایت داده شده است همچنان بتعداد(۵۵) قلم جنس فاضل شناخته شده که جهت قیدیت آن به جمع معتمدین هدایت داده شده است.
۸ –قراردادهایمنابععوایدیشاروالیتخارواسنادچهارقرارداددرشاروالیبلخبهدلیلاینکهمطابقهدایاتمندرجقوانیننافذهطیمراحلنگردیدهبودجهتتحققبیتشربهځارنوالی محول شده است // //
۹ برای تعداد (۲۶) نفر مامور به دلیل سهل انگاری و غفلت در وظیفه و غیره تخطی ها توصیه داده شده همچنان برای تعداد ۶ تن اخطاریه صادر شده است // //
۱۰ قرار تفاهمنامه میان ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارت محترم مالیه در بخش ارتفای مسلکی کارمندان ریاست تفتیش داخلی این اداره از جانب این اداره تکمیل گردیده و جهت اجراات بعدی به وزارت محترم مالیه ارسال و منظور گردیده در زمینه طبق متن تفاهمنامه اجراات میگردد. ۵۰% طبق تفاهمنامه متذکره اجراآت میگردد.

بااحترام

الحاج عبدالحبیب جبارخیل
رئیس تفتیش داخلی

پلان کاری سال ۱۳۹۹:

ریاست تفتیش داخلی در مجموع بعد از هماهنگی مطابق ماده (۱۱) مقرره تفتیش داخلی (۲۸) ولایت را که شامل ( دفتر مرکز ولایات، شارولیهای مرکز ولایات، شورا های ولایتی، ولسواالیها و شاروالی ولسوالی ها) شامل پلان سالانه خویش نموده است.

با در نظر داشت پلان منظور شده سال مالی ۱۴۰۰ و در هماهنگی با اداره محترم عالی بررسی، در ربع اول سال متذکره امورات مالی، حسابی، تدارکاتی و اداری سال مالی ۱۳۹۹ ریاست های مرکزی ولایات نمیروز، فاریاب، جوزجان، سمنگان، بغلان، غزنی، ننگرهار، شاروالی مراکز ولایات نمیروز، فاریاب، جوزجان، سمنگان، بغلان، غزنی و ننگرهار، ریاست شورای ولایتی ولایات و شاروالی ولسوالی های متذکره را شامل پلان ربع اول نموده است. در زمینه باید متذکر شد.

که گزارش ولایات، شورای ولایتی ولایات، شاروالی مرکزی ولایات، ولسوالی های ولایات متذکره تحت بررسی کمیته تحلیل و توحید این ریاست قرار داشته و نهایی می گردد.