ریاست عمومی منابع بشری

بیورگرافی مختصر رئیس عمومی منابع بشری

ایمل صالحزی در ولایت پکتیا چشم به جهان گشوده است. صالحزی تعلیمات ابتدایی‌اش را در لیسه عالی محمد علم فیض زاد ولایت کابل به اتمام رسانیده و همچنان گواهینامه‌اش را در رشتۀ اقتصاد در سال ۱۳۸۶ هـش. از پوهنتون کابل بدست آورده است.

موصوف در پست‌های مختلف بحیث تحلیلگر بانک‌های خصوصی و نیز در د افغانستان بانک به حیث کارشناس مدیریت مالی و مشاور منابع بشری ادارۀ ارگان‌های محلی، انجام وظیفه نموده است.

صالحزی از زمستان سال ۱۳۹۰ الی جوزای سال ۱۳۹۷ به حیث رئیس استخدام و سوانح کارکنان ایفای وظیفه نموده که سرانجام بر اساس حکم شماره (           ) مورخ (       ) مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به حیث رئیس عمومی منابع بشری ادارۀ ارگان‌های محلی تعیین گردید.

شماره ۰۷۹۰۸۰۰۰۰۳
ایمیل salehzai@idlg.gov.af

تشکیل: 

وظایف ریاست مربوطه:

• طرح وترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به اهداف و پلان های ستراتیژیک اداره.
• ارائه مشوره در طرح پالیسی های منابع بشری به مقام اداره.
• تطبیق پالیسی های منابع بشری در مطابقت استراتیژی ها و پالیسی ها اداره.
• اداره ، رهبری، نظارت و تنظیم نمودن وظایف مربوط به استخدام وسوانح و ارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره.
• تآمین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک.م.ا.خ.م.
• مشاوره، همکاری و حل مشکلات و معضلات ریاست های تحت اثر.
• طرح و ترتیب طرزالعمل ها (پروسیجر ها) به منظور موثریت ،مفیدیت و شفافیت و عرضه خدمات بهتر .
• تطبیق اصلاحات اداری بر اساس نیازمندی ها و ضرورت های اداره ارگانهای محلی به طور دوامدار.
• تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و رهنمودها به ارتباط کارکنان خدمات ملکی در تمام امور به وقت و زمان معینه.
• رهبری پروسه استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب کدرهای ورزیده از طریق سیستم رقابتی و رعایت اصل شایستگی و بی طرفی در سطح تمام ولایات و مرکز اداره.
• نظارت از ترتیب و تنظیم جریان ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی و اتخاذ تصامیم در امر تطبیق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها در چوکات سیستم جدید رتب و معاشات.
• کنترول و نظارت از تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی اداره ارگانهای محلی و درج تمام معلومات در دیتابیس منابع بشری.
• رهبری و تنظیم امور ارتقای ظرفیت، انکشاف اداره و تطبیق پالیسی های منابع بشری در اداره مستقل ارگانهای محلی.
• طرح و تهیه برنامه کاری ریاست با در نظر داشت برنامهء اولویت بندی شده حکومتداری محلی (NPPLG) ، ستراتیژی، اهداف و دیدگاه‌ های اداره مستقل ارگانهای محلی.
• ارایه مشوره‌ های سودمند در ایجاد پالیسی‌های منابع بشری به مقامات اداره جهت حصول اهداف اداره .
• رهبری و نظارت از تمام فعالیت ‌ها در امور ریاست ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره.
• تأمین روابط مؤثر با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در قسمت برنامه های آموزشی و طی مراحل اسناد تشکیلاتی مرکز و ولایات.
• تأمین روابط مؤثر با نهاد های تمویل کننده و همکاری در بخش برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت در خارج از کشور.
مسئولیت های وظیفوی:
• ترتیب پلان کاری مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
• تامین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک. م ا.ا.خ.م غرض حصول و تطبیق رهنمود ها و پالیسیهای مربوط بخش استخدام.
• تهیه و ترتیب پلان استخدام ازطریق رقابت آزاد به همکاری ک. م ا.ا.خ.م جهت شناسائی و تعین افراد شایسته و کارفهم.
• تطبیق عملی سیستم جدید رتب ومعاشات به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی وسایراسناد تقنینی.
• نظارت از پروسه ترتیب اعلانات بست های خالی و اقدامات برای نشر گسترده آن از طریق رسانه های مختلف.
• نظارت و کنترول از درجه بندی کاندیدان و همکاری با کمیته استخدام داخلی وبورد تعیینات خدمات ملکی ک. م ا.ا.خ.م در پروسه ترتیب لست مختصر کاندیدان.
• اشتراک در پروسه امتحانات و مصاحبه های استخدام مامورین عالیرتبه در بورد تعیینات خدمات ملکی و نظارت از امور مصاحبه های کارکنان پائین رتبه که از طریق کمیته داخلی اداره استخدام میگردد.
• ترتیب پیشنهاد تقررکارکنان مرکزوولایات جهت اخذ منظوری از طریق ریاست عمومی منابع بشری.
• مراقبت از پروسه استخدام کارکنان و تنظیم امورکارکنان قراردادی مطابق طرزالعمل های مربوطه.
• مراقبت و کنترول از اجراات بخش های تحت اثر در موارد تقرر، تبدل،انفکاک، عزل ، و ترتیب سوانح و دیتابس کارکنان اداره.
• ارائه مشوره های مسلکی در رابطه به امور بخش خویش به مقامات اداره جهت تنظیم و انسجام بهتر امور.
• نظارت از ترتیب سوانح کارکنان اداره مستقل ارگانهای محلی طبق قوانین ومقررات و طرزالعملها.
• مراقبت از تنظیم امور ذاتی کارکنان اداره و ترتیب پیشنهادات تقاعد، تمدید خدمت شان جهت اخذ نظر کمیسیون، توزیع سجل در رابطه به اجرای ارتقأقدم کارکنان.
• تنظیم و نظارت از امور ترتیب پلان های ارزیابی اجراآت کارکنان مرکزوولایات اداره مستقل ارگانهای محلی به کمک وهمکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.
• طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده.
• ارائه مشوره ها مسلکی در طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلانگذاری منابع بشری با در نظر داشت اهداف و برنامهء اولویت بندی شده حکومتداری محلی (NPPLG).
• طرح، تدوین و تطبیق پالیسی تشکیلاتی اداره جهت ارائه آن به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اخذ منظوری آن از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
• مراقبت از چگونگی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراأت کاری ریاست های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف عمومی اداره.
• رعایت قوانین، فرامین، مصوبات واحکام ریاست جمهوری در اجراأت کاری ریاست مربوطه.
• تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی وسایر اسناد تقنینی در بخش هایکه تحت ریفرم قرار نگرفته اند.
• مراقبت از پروسه طرح و ترتیب ساختار تشکیلاتی اداره با در نظرداشت اسناد تقنینی، معیار ها و نیازمندی بخش های مرکزی و ولایتی اداره جهت طی مراحل و اجراأت بعدی.
• جلب همکاری و تامین روابط دوامدار با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر بخش های دولتی، غیر دولتی و تمویل کنندگان جهت تنظیم امور برنامه های آموزشی و بورسیه های خارج از کشور.
• تأمین ارتباط و ایجاد هم آهنگی با بخش های ذیربط ولایات به منظور تنظیم امور ارتقای ظرفیت، انکشاف اداره، رفاه، صحت، مصؤنیت ورسیدگی به شکایات کارکنان.
• نظارت از پروسه نیازسنجی، برنامه ریزی، تدویر و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارکنان و رعایت رهنمود های تربیوی، اموزشی و پالیسی های مربوط آن.
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.
• نظارت از تدویر برنامهء آموزشی برای اراکین عالیرتبه به سطح مرکز و ولایات کشور.
• همکاری مستقیم و همه جانبه در طرح، تدویل و نهایی‌سازی و تطبیق رهنمود نفی هر نوع تبعیض در اداره مستقل ارگانهای محلی.

دست آوردها:

• تطبیق %۸۵ پروسه رتب و معاش یا به عباره دیگر تقرر به تعداد (۵۷۹۷) کارمند در بخش مرکز و ولایات بدون شاروالی ها.
• استخدام ۳۲ معاونین ولایات کشور از طریق پروسه رقابت آزاد.
• استخدام ۱۸۶ ولسوال از طریق پروسه رقابت آزاد.
• تکمیل ارزیابی اجراات سالانه بست های عالی رتبه در ۲۸ ولایت.
• ریفورم ۱۱ شاروالی کشور به سیستم جدید رتب و معاش.
• ایجاد آرشیف استندرد برای جابجا سازی دفاتر سوانح ۱۰۰۰۰ کارمند اداره.
• مرور تمام لوایح وظایف، و از بین بردن ۱۵۰۰ عناوین مختلف، تنظیم ۴۰۰ عناوین معیاری و ارتباط هر پست با لایحه وظایف آن.
• ایجاد دیتابیس منابع بشری جهت ارائه سریع تمام معلومات مرتبط به تشکیل و کارکنان اداره.
• تدویر جرگه های استخدام پیرامون استخدام کارکنان خدمات ملکی به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایات (زابل، کندهار، ارزگان، غزنی، نیمروز و خوست و غیره.
• استخدام بیشتر از ۱۸۰ تن کارشناس قراردادی در ۳۴ ولایت کشور و استخدام بتعداد ۸۷ تن کارمند قراردادی در بخش های مرکزی و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی.
• طرح و ترتیب ساختار تشکیلاتی اداره مستقل ارگانهای محلی و نهایی سازی آن از طریق کمیسون مستقل اصلاحات اداری و اخذ حکم مقام عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
• تطبیق پروسه سیستم جدید رتب و معاش بر اساس نیازهای اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات.
• اجرا نیاز سنجی ۲۰ ولایت و ۵۰ ولسوالی.
• نظارت از تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت در ۲۰ ولایت.
• به تعداد ۴۰ تن از کارمندان مرکزی این اداره تحت آموزش برنامه‌های لسان انگلسی و کمپیوتر قرار گرفتند .
• تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت برای اعضای شاروالی و شوراهای ولایتی ولایات.
• تدویر برنامهء آموزشی برای آمرین منابع بشری و مدیران ارتقای ظرفیت ۳۴ ولایت در مورد مدیریت منابع بشری .
• ترتیب برنامه‌های آگاهی‌دهی برای تمام کارمندان جدیدالتقرر در مرکز اداره.
• نظارت از تدویر برنامهء آموزشی برای کامندان ریاست تفتیش داخلی.
• آموزش برای آماده ساختن مربیان ۲۲ ولایت بخاطر تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت در ولایات.
• نظارت از تدویر برنامهء آموزشی برای کارمندان مرکزی این اداره جهت مبارزه با حوادث غیر مترقبه در دفاتر و طرق استفاده از بالون‌های ضد حریق.