ریاست عمومی منابع بشری

تشکیل: 

معرفی و هدف از تشکیل ریاست:

هدف وظیفه: اداره، رهبری، سازماندهی، پلانگذاری و تنظیم امور منابع بشری، نظارت از چگونگی تطبیق قوانین، مقررات، پالیسی های و طرزالعمل های منابع بشری در اداره مستقل ارگانهای محلی.

پروفایل وظایف مکلفیت های ریاست و وظایف کلی:

 • اشتراک و سهم‌‌گیر مداوم در طرح پالیسی‌ها، استراتژی‌ها، رهنمودها و سایر اسناد تقنینی اداره جهت ارایه نظریات، دیدگاه‌ها و مشوره‌های علمی و تخنکی بخاطر مشخص نمودن جایگاه و نقش منابع بشری در اسناد یاد شده به رهبری مقام اداره تا در روشنایی آن پالیسی‌ها، استراتژی‌ها، رهنمود، طرزالعمل‌ها و پلان‌گزاری استراتژیک منابع بشری با وضاحت و دقت کامل طرح و تطبیق گردد.
 • مدیریت، نظارت و رهبری از طرح و انکشاف پالیسی ها، استراتژی، رهنمودها، طرزالعمل‌ها و اسناد تقنینی مبتنی بر دانش علم مدیریت منابع بشری و قوانین نافذه کشور به ارتباط انکشاف ساختارها، تشکیلات، احجام و لوایح وظایف، استخدام، ظرفیت‌سازی، ارزیابی اجراات وظیفوی، ایمنی و مصئونیت وظیفوی، رفاه و صحت، حقوق و امتیازات، مکافات، مجازات و سایر مسایل امور ذاتی کارمندان در سطح مرکز و ادارات محلی در روشنایی پالیسی‌، استراتژی، اهداف و مقاصد عمومی اداره ارگانهای محلی.
 • مدیریت، انسجام و رهبری سالم امور مربوطه جهت طرح میکانیزم‌های مؤثر، سهولت‌های لازم و راه اندازی مطالعات و تحقیقات علمی و تخصصی بخاطر استفاده از دانش و دست‌آوردهای علمی و مدیریتی بخصوص علم مدیرت منابع بشری و ارایه این طرح‌ها به‌منظور تخصصی و مسلکی ساختن ادارات در سطح مرکز و ادارات محلی با رعایت پالیسی، اهداف، مقاصد عمومی اداره و سایر قوانین نافذه کشور.
 • مدیریت و نظارت دوامدار از پروسه‌های بازنگری، تحلیل و تجزیه وظایف/شغل، سیستم‌ها، ساختارهای تشکیلاتی، احجام و لوایح وظایف ریاست‌های مرکزی، ولایات، ولسوالی‌ها، شاروالی‌ها و سایر واحدهای ذیربط تا از این طریق سیستم و ساختارهای تشکیلاتی در سطح مرکز و ادارات محلی تا بتواند از یک‌طرف با رفع تداخل وظیفوی میان واحدهای اداری بر مبنی معیارهای علمی و تخنیکی استوار و از طرف دیگر پاسخگوی نیازمندی اداره مرکزی و ادارات محلی جهت عرضة خدمات مؤثر و به موقع باشد.
 • مدیریت، رهبری و انسجام امور منابع بشری جهت طرح و تثبیت مدل‌ها و سیاست‌های منابع بشری اداره بخاطر گزینش و استخدام بست‌های پایین رتبه و عالی رتبه در سطح مرکز و ادارات محلی با در نظرداشت اوضاع سیاسی، امنیتی، فرهنگی و محیطی در سطح ولایات و ولسوالی‌ها به‌منظور حصول اطمینان از تطبیق اصلاحات بر اساس اصل شفافیت، پاسخگویی و نهادینه سازی فرهنگ شایسته سالاری در روشنایی پالیسی‌ها و قوانین نافذة کشور.
 • مدیریت و رهبری سالم از پروسه‌های جمع‌آوری اطلاعات، امار و ارقام در سطح مرکز و فراهم‌آوری سهولت‌های لازم سفرهای ولایتی کارمندان جهت انجام مصاحبه، جمع‌آوری اطلاعات، امار و ارقام احصائیوی دقیق و مؤثق بخاطر مطالعه، تحلیل و تجزیه نیازمندی‌های تشکیلاتی، نیروی کاری، ارتقای ظرفیت و سایر ضروریات و اطلاعات تا بر مبنی آن پلان‌گذاری استراتژیک منابع بشری در دراز مدت به‌شکل واقعی و عینی صورت گیرد.
 • انکشاف و ترتیب پروپوزل‌ها، تشخیص فرصت‌ها از منابع داخلی و بین‌المللی بخاطر مساعد ساختن زمین‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارمندان پایین رتبه و عالی‌رتبه در سطح مرکز و ادارات محلی بر اساس نیازسنجی‌های آموزشی دقیق و مؤثق به‌منظور بهبودی وضعیت و تحقق اهداف حکومت مرکزی در امر تقویت حکومتداری خوب.

 

 • فرآهم‌آوری فرصت‌ها و سهولت‌های لازم جهت استفاده مؤثر از دانش و امکانات تکنالوژی عصر حاضر بخاطر ایجاد سیستم‌های مؤثر دیتابیس و سیستم مدیریت اطلاعاتی منابع بشری (HRMIS) جهت درج اطلاعات، امار و ارقام احصائیوی که بتواند ریاست عمومی منابع بشری را در امر تصمیم‌گیری‌ها، پلان‌گزاری استراتژیک منابع بشری، استخدام، ظرفیت‌سازی و غیره موارد کمک کند.
 • ایجاد و طرح میکانزم و طرزالعمل مؤثر جهت رسیدگی به مشکلات، چالش‌ها و شکایات کارمندان مرکزی و ادارات محلی و ارایه مشور‌های سودمند به مقام رهبری اداری جهت حصول اطمینان از حل مشکلات، چالش‌ها، رسیدگی به شکایات و در مجموع جلوگیری از هر نوع تصمیمات غیر قانونی مسئولین، شعبات و ادارات محلی که در نتیجه آن کارمندان بدون دلایل موجه متضرر می‌گردد، در اسرع وقت و با رعایت قوانین نافذه کشور.
 • رهبری، نظارت و مدیریت تمام فعالیت‌های ریاست منابع بشری در سطح ولایات به‌منظور حصول اطمینان از اینکه فعالیت‌ها و اجراات آنان در روشنایی قوانین، پالیسی‌ها، اهداف و برنامه‌های ریاست عمومی منابع بشری صورت می‌گیرد و ارایه مشوره‌ و راهنمایی‌های قانونی، تخنیکی و علمی برای آنان به صورت دوامدار.
 • تأمین ارتباطات نظامند و دوامدار میان واحدهای اداری در سطح مرکزی، ولایات، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر ادارات ذیربط جهت تطبیق پروسه‌های اصلاحات اداری و سایر موضوعات مرتبط به بخش منابع بشری.

دستآورد های کاری سال ۱۳۹۹:

در بخش انکشاف رهنمود ها و طرزالعمل های و موضوعات عمده :

 • ترتیب طرزالعمل ارزیابی اجراات شاروالان مراکز ولایات
 • ترتیب طرزالعمل استخدام ولسوالان
 • بازنگری و ترجمه استراتیژی ارتقای ظرفیت به زبان دری و پشتو
 • بازنگری طرح و میکانیزم ساده سازی پروسه های کاری ریاست عمومی منابع بشری
 • ترتیب طرزالعمل استخدام کارکنان قراردادی برنامه های اداره ارگانهای محلی
 • ترتیب طرزالعمل استخدام معاونین اجتماعی ولایات
 • اندراج دفاتر سوانح کارکنان دفتر مرکزی و دفتر ولایت و ولسوالی در سیستم مدیریت منابع بشری
 • بایومتریک کارکنان اداره در مرکز و ولایات
 • جمع آوری فورم ثبت دارائی کارکنان بالای تمام کارکنان مرکزی و کارکنان عالیرتبه ولایات
 • بازنگری و طرح جدید ساختارتشکیلاتی اداره ارگانهای محلی در مرکز و ولایات
 • جمع آوری معلومات استخدامی تمام ولایات شامل تشکیل اداره و تنظیم دیتابیس
 • اقدامات و تدابیر لازم جهت مبارزه با ویروس کووید ۱۹ در حصه کارکنان اداره
 • ترتیب کتاب بایوگرافی شاروالان

 

 1. در بخش استخدام و تطبیق اصلاحات :

در جریان سال ۱۳۹۹ باوجودیکه چالش ها و مشکلات زیادی فراه راه حکومتدای و اصلاحات در محلات وجود داشت،  در نتیجه همکاری و هماهنگی خوب اداره با کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تطبیق سیستم رتب و معاش، ریفورم های تشکیلاتی در مرکز و ولایات، با به میان آمدن مراکز امتحانات در ولایات روند ریفورم بست ها سریعتر شده و در سال جاری فیصدی ریفورم افزایش قابل ملاحظه با خود داشته است که میتوان بصورت فشرده آنرا بیان نمود، لیکن بادرنظرداشت مشکلات و چالش های امنیتی به سطح ولسوالی های کشور روند ریفورم ولسوالان کمرنگ بوده و قرار است تمرکز بیشتر در سال آینده بالای ریفورم ولسوالان صورت گیرد.

معاونین ولایات: ریفورم معاونیت های ولایات درجریان سال جاری به دلایل وضیعت حساس امنیتی در محلات انجام نپذیرفت و اداره به تعداد (۷) بست معاونین که یکتن از طریق رقابت آزاد و متباقی (۶) تن الی اکمال بست از طریق رقابت آزاد تقرر حاصل نموده اند.

ولسوالان: بست های ولسوالان بادرنظرداشت طرزالعمل جداگانه که از جانب اداره و کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ترتیب گردیده است صورت می گیرد، بادرنظرداشت شرایط و اوضاع کشور و لزوم دید اداره در جریان سال گذشته به تعداد (۶۲) تن از ولسوالان جدیداً تعین گردیده اند و موصوفان به وظایف شان معرفی شده اند.

 روسای مرکزی و ولایتی: اداره ارگانهای محلی در جریان سال گذشته در مرکز تغیر و تبدیل نداشته صرف در ریاست های ولایتی تغیرات بوجود آمده که مجموعاً (۳۸) بست را احتوا می نماید و از آنجمله به تعداد (۲۵) بست در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق پروسه رقابت آزاد تقرر حاصل و (۱۳) بست حسب لزوم دید مقامات صالحه بادرنظرداشت تقاضای ولایات الی اکمال بست از طریق پروسه رقابت آزاد تقرر حاصل نموده اند.

شاروالان: طی مراحل شاروالی های ولایات به اساس طرزالعمل که میان کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و این اداره به امضا رسیده الی برگذاری انتخابات شاروالی ها صورت میگیرد، در جریان سال گذشته بعد از ارزیابی همه جانبه طرح های اقتصادی کاندیدان دوتن بصفت شاروال در شاروالی کندهار و هرات تقرر حاصل نموده اند.

بست های رتبه سوم الی پنجم در مرکز و ولایات: بصورت عموم طی سال گذشته به تعداد (۱۱۶) تن از کارمندان بست های رتبه سوم الی رتبه پنجم در سطح مرکز و ولایات از طریق پروسه رقابت آزاد تقرر حاصل نموده که در این جمله بست های مرکزی تمام مراحل استخدام آنها تحت نظارت کامل ریاست عمومی منابع بشری صورت گرفته و بست های ولایتی صرف بمنظور طی مراحل پروسه اداری آنها پروسس گردیده اند، همچنان حسب لزوم دید دفتر مرکزی و ولایات بمنظور رسیدگی به امور به تعداد (۱۵۹) تن از کارکنان بست های رتبه سوم الی رتبه پنجم در سطح مرکز و ولایات الی اکمال بست ها از طریق رقابت آزاد نیز استخدام گردیده است، قابل ذکر است که به تعداد (۱۱۰) تن از کارکنان طور باالمقطع بعد از اخذ منظوری مقام عالی ریاست ج.ا..ا، بادرنظرداشت نیاز مبرم ریاست های مرکزی و ولایتی نیز طبق سهمیه داده شده استخدام گردیده اند.

بست های رتبه سوم الی پنجم در شاروالیهای ولایات و ولسوالی ها: ریفورم بست های شاروالی ها در اولویت کاری اداره و شاروالی ها قرار داشته لیکن این پروسه به نسبت نبود عواید کافی در بعضی شاروالی ها در حصه پرداخت معاش رتب و معاش به کارکنان به تاخیر مواجع شده است، بصورت عموم در جریان همین مدت به تعداد (۱۰۲) بست از رتبه سوم الی رتبه پنجم در شاروالی های مراکز ولایات و ولسوالی ها از طریق رقابت آزاد و به تعداد (۲۰۰) بست حسب لزوم دید و تقاضای شاروالی ها الی اکمال بست از طریق رقابت آزاد موقتاً تقرر حاصل نموده بعد از اتمام پروسه اداری و منظوری مقام به شاروالی های مربوطه ابلاغ گردیده است. ناگفته نماند که اکثر بست های شاروالی ها شامل بست رتبه پنجم و ششم میباشد که این بست ها طبق قانون باید از طریق امتحان دسته جمعی طی مراحل شود، و کار روی اینکه بست های تخنیکی و اداری شاروالی ها تفکیک صورت گیرد تحت کار این ریاست میباشد. در پلان سال آینده قرار است تمرکز بیشتر روی ریفورم بست های شاروالی های مراکز ولایات صورت گیرد، چون ازین ناحیه پیشرفت های کاری ما قناعت بخش نبوده است.

 1. در بخش (سوانح و دیتابیس):

الکترونیکی سازی دفاتر سوانح : پروسه ثبت اسناد در سیستم مدیریت منابع بشری یکی از اولویت های این ریاست بوده و پروسه متذکره در بصورت متواتر جریان داشته و در جریان سال جاری به تعداد (۳۶۴) جلد دفتر سوانح و سوابق کارکنان دفتر مرکزی و ولایتی شامل این سیستم گردیده اند، در پهلوی آن سیستم فایلینگ دفاتر سوانح نیز ادامه دارد.

تطبیق سیستم بایومتریک کارکنان: پروسه بایومتریک کارکنان خدمات ملکی یکی از گام های موثر در عرصه ایجاد شفافیت و نظارت درست از کارکنان در اداره به شمار میرود، خوشبختانه به ابتکار کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تمام کارکنان دفتر مرکزی اداره ارگانهای محلی بایومتریک گردیده و بمنظور تسریع روند در محلات هماهنگی های لازم از طریق ریاست های منابع بشری ولایات صورت گرفته تمام کارکنان تشکیل اداره بایومتریک گردیدند.

الکترونیکی سازی دفاتر سوانح کارکنان شاروالی های ولایات: شاروالی های ولایات یک بخش بزرگی از تشکیل اداره را تشکیل میدهد، اسناد کارکنان به سیستم کهنه در شعبات نگهداری میگردید، اکنون به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سرور جداگانه برای درج اسناد کارکنان شاروالی آماده گردیده و عملاً پروسه جریان دارد، ریاست عمومی منابع بشری یک کمیته جداگانه را بمنظور تسریع روند متذکره توظیف نموده که کمیته متذکره بعد ازینکه آموزش های مسلکی را از طرف کمیسیون اخذ نمودند کار های خود را به پیش میبرند. درجریان سالجاری به تعداد (۱۵۰۰) دفتر سوانح کارکنان  مراکز شاروالیها تشکیل این اداره شامل سیستم مدیریت منابع بشری شامل دیتابیس گردیده است و پروسه متذکره در حال جریان است.

ترتیب و جمع آوری دفاتر سوانح کارکنان جدید التقرر: در جریان سال جاری برای آنعده کارکنان بست های رتبه اول الی پنجم که در مرکز و ولایات جدیداً تقرر حاصل نموده اند، به تعداد (۴۹۰) جلد دفتر سوانح ترتیب و در آرشیف شامل سیستم گردیده است.

اجرای تقاعد کارکنان مرکز و ولایات: در جریان سال جاری به تعداد (۲۶۷) تن کارمندان در سطح مرکز و ولایات که از لحاظ کبر سن و میعاد خدمت معروض به تقاعد بوده و یا کارمندان قبلی این اداره بودند غرض اجرای تقاعد مراجعه نموده بودند طبق اصول اداری تقاعد شان منظور و به مراجع ذیربط اجراات لازم صورت گرفته است.

تطبیق و جمع آوری فورم ثبت دارائی کارکنان : حسب هدایت جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تمام کارکنان عالیرتبه و مسوولین مالی و تدارکاتی موظف مسوولیت خانه پری فورم ثبت دارایی های خویش گردیده اند، که درین زمینه وظیفه جمع آوری فورم های ثبت دارائی کارکنان متذکره از مسوولیت های این ریاست شمرده شده، الی اخیر سال گذشته به تعداد (۱۲۰۱) قطعه فورم ثبت دارئی های کارمندان مرکز و ولایات بعد از وصول و ترتیب از این طریق به ریاست عمومی اداره امورجهت طی مراحل بعدی ارسال گردیده است. 

 1. در بخش  (ارزیابی اجراات کارکنان):

ارزیابی اجراات کارکنان اداره در مرکز و ولایات از جمله اولویت های ریاست عمومی منابع بشری به شمار رفته و درین زمینه هماهنگی ها لازم با ریاست های منابع بشری ولایات در قسمت تسریع پروسه، حفظ شفافیت و محرمیت صورت گرفته است، باید خاطر نشان ساخت که کارکنان عالیرتبه ولایتی به سطح محل در حضورداشت نماینده کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفته و سپس غرض تائیدی نمرات آمر اعطا به مرکز مواصلت می ورزد، ریاست عمومی منابع بشری مراحل بعدی آنرا مطابق اصول در مرکز نهائی ساخته و موضوع به ولایات مربوطه اخبار میگردد، و فشرده موضوع به تفکیک بست ها قرار ذیل می باشد.

بست های عالیرتبه : طی سال جاری فورم های ارزیابی اجراات به تعداد (۲۳۵) تن از کارمندان در سطح مرکز و ولایات که شامل (۱۵) تن از معاونین ولایات (۱۵۰) تن از ولسوالان ولایات و (۷۰) تن از روسای مرکز و ولایتی را تشکیل میدهد ثبت گردیده بعد از طی مراحل پروسه قانونی به مراجع مربوط خبر داده شده است.

بست های پائین رتبه: این کتگوری بست ها معمولاً شامل بست های رتبه سوم الی پنجم میگردد، که تعداد مجموعی کارکنان (۲۰۹۴) مرکزی و ولایتی گردیده بعد از طی مراحل پروسه اداری نتایج آن به مراجع ذیربط خبر داده شده است.

شاروالی های ولایات: شاروالی های مراکز ولایات که تحت ریفورم اصلاحات اداری قرار گرفته اند، طی سال جاری دوام وظیفه و ارتقای قدم تعداد (۵۳۶) تن از کارکنان شامل بست های رتبه سوم الی رتبه پنجم طبق طرزالعمل ارزیابی اجراات کارکنان بعد از طی مراحل منظور و به مراجع مربوط خبر داده شده است.

 1. در بخش (ظرفیت سازی کارکنان ):

استراتیژی ارتقای ظرفیت: ریاست عمومی منابع بشری در همکاری با همکاران بین المللی مسوده استراتیژی ارتقای ظرفیت کارکنان مرکز و ولایت را بعد از نظر سنجی ها ترتیب نموده و در سال روان موضوع بازنگری شده و نیز به لسان های دری و پشتو ترجمه صورت گرفته است، البته در سال آینده قرار است غرض تطبیق با کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی شریک شود.

امضایتفاهم نامه ها با پوهنتون های خصوصی: ریاست عمومی منابع بشری به منظور بلند بردن سطح دانش کارمندان امضاء تفاهمنامه با پوهنتون های کاردان، رنا، پیشگام و پیام نور در مقطع لیسانس، ماستری و مهارتهای زبان انگلیسی و کورس های کوتاه مدت از ۲۵ الی ۵۰ فیصد تخفیف انجام شده و تا اکنون به تعداد (۳۵) تن در پوهنتون های متذکره معرفی و پروسه معرفی کارمندان طبق تفاهم نامه بادرنظرداشت اصول اداری جریان دارد، همچنان تسهیلات لازم را از طریق ریاست های منابع بشری ولایات غرض اعزام و معرفی کارکنان به پوهنتون های خصوصی در محلات فراهم نموده است. در عین حال هماهنگی های لازم بمنظور جذب و تشویق اساتید پوهنتون ها غرض اشتراک در آموزش کارکنان اداره صورت گرفته است که مثال های عمده آن را در ولایات هرات، ننگرهار، کندهار، و مزار دیده میتوانیم.

تهیه مواد نیازسنجی: بمنظور شناسائی دقیق نیاز ها و بلند بردن ظرفیت کارکنان همچنان بمنظور تنظیم درست مودل های آموزشی نرم ابزار به اسم (Coda) در همکاری با برنامه همکار ترتیب گردیده است که توسط آن تمام نیازمندی های آموزشی بصورت دقیق شناسایی شده و سهولت در تنظیم پلان آموزشی و سایر موارد درسی بوجود می آورد، این نرم ابزار در اکثر ولایات تطبیق شده و عملاً در ولایات متباقی جریان دارد. قابل ذکر است که در سال آینده پلان داریم تا سیستم نیازسنجی بصورت انلاین تنظیم شود.

آموزش های کوتاه مدت برای کارکنان در داخل و خارج کشور: به تعداد (۷۵) تن از کارمندان مرکز و ولایات غرض اشتراک در برنامه های مختلف اموزشی  به کشور های اندونیزیا، بنگله دیش، ایتالیا، ترکیه، جاپان، چین، فرانسه، امریکا و هندوستان معرفی و اعزام گردیده اند که بعد از ارایه گزارش از جریان سفر شان مجدداً به وظایف شان معرفی گردیده اند، در عین حال برای کارکنان مرکز و ولایات برنامه های آموزشی تدویر یافته که از آن جمله برای (۱۱۳۰) تن اشتراک کننده گان از طرف آموزگاران برنامه های متعدد تدویر یافته؛ قابل ذکر است که مطابق پلان انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کارکنان عالیرتبه اداره که شامل روسا و ولسوالان میگردد، همواره به انستیتوت اعزام گردیده و هماهنگی لازم در آن زمینه صورت گرفته است.

تهیه مواد آموزشی: روی (۱۵) مودل آموزشی جدید ریاست ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره ریاست عمومی منابع بشری خارج از مودل های آموزشی انستیتوت خدمات ملکی کار نموده و آنرا تطبیق می نماید، مودل های آموزشی اختصاصی در بخش حکومتداری، پالیسی، رهبری، تدارکات، بودجه سازی محلی، آموزش

کارکنان خدماتی تهیه نموده اند، که بعد از تطبیق نرم ابزار کودا تمام مودل های آموزشی بصورت استندرد آن بعد از تائیدی انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی عیار خواهد شد.

در ضمن به تعداد (۱۷) از کارآموزان در ریاست های مختلف بخاطر کسب تجارب جذب گردیده اند.

 1. در بخش (انکشاف اداره):

بازنگری تشکیل: در جریان سال جاری تشکیل سال ۱۳۹۸ اداره مستقل ارگانهای محلی به دلیل کسر بودجه حکومت با عین کمیت سال ۱۳۹۸ بازنگری گردید و بعد از تائید مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل متذکره به تفکیک ولایات به تمام ولایات ابلاغ گردیده و تغییرات لازم که بوجود آمده روی آن اجراات صورت گرفته است.

بازنگری لوایح وظایف: پروسه بازنگری (۵۸۲) لوایح وظایف بست های مرکزی و ولایتی جهت معیاری سازی آن آغاز و تکمیل گردید، در عین حال به تعداد (۱۵۷) لایحه جدید بست های جدیدالتشکیل سال ۱۳۹۹ مرکز و ولایات نیز ترتیب شده و غرض تائید به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال گردیده مورد تایید قرار گرفته است، قابل ذکر است که درین پروسه بست ها تابع اعلان نبوده و صرف وظایف تغیر میکند.

تشکیلات شاروالی ها: چنانچه آگاهی دارند، شاروالی های مراکز ولایات تحت ریفورم اصلاحات اداری قرار گرفته و متباقی شاروالی های ولسوالی ها الی اکنون ریفورم نگردیده و به روال سابق طی مراحل میگردد، در جریان سال گذشته تشکیل (۳۳) شاروالی مراکز ولایات کارشناسی گردیده و بعد از پروسه اداری و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا به شاروالی های مربوطه ابلاغ گردیده است، در عین زمان تشکیلات انفرادی  (۱۲۰) شاروالی ولسوالیهای ولایات بعد از کارشناسی و بررسی به مقام عالی ریاست ج.ا.ا غرض منظوری ارسال گردیده و بعد از تائیدی مقام عالی به ولایت های مربوطه ابلاغ شده است. قابل ذکر است که طرح تشکیلاتی ریفورم (۳۷) شاروالی های ولسوالی ها غرض منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا ارسال گردیده است و پروسه آن تحت کار می باشد.

 

 1. در بخش (سمع شکایات، رفاه و صحت):

رسیدگی به سمع شکایات کارکنان از بخش های کلیدی ریاست های منابع بشری به شماره رفته و توجه اداره همواره تمرکز و تاکید بوده تا به موضوعات شکایات رسیدگی کامل و به کوتاه ترین وقت صورت گیرد، در عین حال هماهنگی لازم باید با بورد محترم سمع شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و اداره وجود داشته باشد تا به موضوعات در تفاهم یکدیگر اجراات صورت گیرد، لیکن با توجه به حجم تشکیلاتی اداره در مرکز و ولایات بعضی اوقات تاخیر در اجراات کاری با ولایات به میان می آید و دلیل عمده آن این است که سیستم مطالبه معلومات از محلات الی اکنون دیجیتلی نبوده تمام مراسلات از طریق پست صورت میگیرد، بحث روی ساده سازی پروسه متذکره جریان داشته، تلاش ما این است که یا میکانیزم مطالبه معلومات در ارتباط به سمع شکایات تغیر نماید و یا هم پروسه ساده شود، با وجود آن هم در جریان سال جاری مجموعاً به تعداد (۱۵۸) موضوعات شکایت مواصلت ورزیده است که از آن جمله به تعداد (۱۱۱) بررسی و حل و فصل شده و متباقی (۴۷) تحت دوران و بررسی قرار دارد.

 

درجریان سال جاری اسناد مریضی تعداد (۱۴) کارکنان مرکز و ولایات بعد از تائید و تصدیق ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت محترم صحت عامه غرض تداوی و معالجه به خارج از کشور طی مراحل و اعزام گردیده اند، همچنان به تعداد (۲۲۰) تن کارکنان دفتر مرکزی و ولایتی کمک های اولیه فراهم شده و در شفاخانه های مرکزی غرض معالجه معرفی شده و رسیدگی های لازم به آنها صورت گرفته است. بخش رفاه و صحت اداره در پهلوی موضوعات فوق برنامه های آموزشی لازم را برای کارکنان در بخش رفاه تدویر نموده و همچنان تمام ریاست های اداره با بسته ادویه عاجل تجهیز و در تشکیل یک داکتر داخله شامل و عملاً برحال به موضوعات صحی رسیدگی می نماید.

پلان کاری سال جاری به صورت بولیت پاینټ :

 • بازنگری ساختار و سیستم آموزشی الکترونیکی مطابق با نیازمندی‌های تخصصی در سطح ادارات محلی
 • بازنگری ساختار و سیستم آموزشی الکترونیکی مطابق با نیازمندی‌های تخصصی در سطح ادارات محلی
 • بازنگری مجدد و نهایی سازی طرح ایجاد آکادمی حکومتداری محلی
 • تهیه و ارایه پرزنتشن به مقام رهبری اداره به ارتباط انعکاس مشکلات و نواقصات تشکیلاتی
 • ایجاد (۲) کمیته (رهبری و تخنیکی) و یک گروه کاری متشکل از کارمندان ریاست‌ های مرکزی به منظور بازنگری تشکیل اداره ارگانهای محلی
 • هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مرور ساختار قبلی و انکشاف طرح ساختار جدید مبتنی بر اهداف، برنامه‌ها و دیدگاه اداره در روشنایی پالیسی ادارات محلی
 • اخذ منظور طرح تشکیلاتی جدید از مقام عالی ریاست جمهوری
 • بازنگری و اصلاح (۷) منول‌های آموزشی موجوده
 • تشخیص نیازمندی‌های آموزشی کارکنان مرکزی و ادارات محلی بر اساس معلومات جمع‌آوری شده از پروسه‌های نیازسنجی آموزشی
 • انکشاف (۴) منول آموزشی جدید مطابق نیازمندی‌های تخصصی کارکنان مرکزی و ادارات محلی
 • درج و آپلود (۱۱) منول آموزشی در سیستم آموزشی الکترونیکی
 • تأمین هماهنگی با واحدهای ارتقای ظرفیت ولایات جهت زمینه‌سازی تطبیق منول‌های آموزشی برای کارکنان ادارات محلی
 • مطالعه و بازنگری (۴) تفاهم نامه برای کارمندان مرکزی بخاطر زمینه‌سازی تحصیلات عالی کارمندان و جذب آنان در مؤسسات تحصیلی داخل کشور
 • مطالعه و بازنگری (۴) تفاهم نامه‌ها در سطح ولایات جهت زمینه تحصیلات عالی کارمندان و جذب آنان در مؤسسات تحصیلی داخل کشور
 • مطالعه و بررسی پروسه‌های کاری تمام دیپارتمنت‌های تحت اثر به‌منظور تشخیص نارسایی‌ها و پروسه‌های مغلق و طولانی
 • انکشاف طرح پروسه‌های کاری به شیوه (Process Mapping) با تشخیص تمام قدم ‌های کاری جهت طی مراحل اسناد مراجعین و کارمندان از طریق حذف پروسه‌های غیرضروری طولانی و پیچیده
 • ایجاد طرح به ‌منظور تسریع روند عرضه خدمات و کسب رضایت مراجعین
 • ایجاد مرکز آموزشی واحد در سطح مرکز به‌ منظور انسجام بهتر امور و تطبیق برنامه‌های آموزشی
 • جمع‌آوری و ارایه گزارشات تحصیلی، استراتژی ارتقای ظرفیت و معلومات لازم به نهادها و برنامه‌های انکشافی همکار در ارتباط نیازمندی‌های آموزشی کارکنان
 • تأمین هماهنگی با (۳۳) شاروالی مراکز ولایات جهت جمع آوری آمار و ارقام به ارتباط بست‌ های شامل تشکیل غیر ریفورمی
 • هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛ جهت به اعلان سپردن بست‌های غیر رقابتی شامل تشکیل (۳۳) شاروالی مراکز ولایات و جمع‌آوری اسناد و شارت لست نمودن کاندیدان واجد شرایط
 • هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت راه اندازی امتحانات الکترونیکی برای کاندیدان واجد شرایط
 • شامل نمودن دفاتر سوانح تمام کارمندان عالی رتبه مرکزی و محلی در سیستم دیجیتلی
 • مشخص نمودن یک مرکز مناسب و پاسخگوی به منظور اخذ جمع‌آوری اسناد، شارت لست و اخذ امتحانات شامل تشکیل و برنامه های انکشافی
 • تجهیز نمودن و تهیه وسایل و تجهیزات دفتر برای مرکز امتحانات
 • راه اندازی اخذ امتحانات از تمام کاندیدان واجد شرایط بست های شامل تشکیل و برنامه های انکشافی در یک مرکز مشخص
 • جمع‌آوری و تحلیل آمار، ارقام و معلومات از تمام ریاست‌ های مرکزی و ادارات محلی
 • ایجاد کمیته های کاری و انکشاف مسوده ابتدایی استراتژی منابع بشری
 • تدوین استراتژی منابع بشری
 • ارسال و جمع‌آوری فورمه‌ های ثبت دارای از تمام کارمندان عالی رتبه و بخش ‌های مالی و تدارکاتی در سطح مرکز و ادارات محلی
 • ایجاد دیتابیس مشخص جهت ثبت و حفظ معلومات به ارتباط دارایی های جمع آوری شدانکشاف و تهیه طرزالعمل جامع جهت استخدام بست‌های قرار دادی و انکشافی از یک مرجع واحده