معینیت مالی و اداری

بیوگرافی مختصر روح الله نیازی، معین مالی و اداری

روح الله نیازی، یی از شخصیت های فعال و تحصیل یافته کشور بوده که در سال ١٣۵٧ در ولایت کندز متولد شده است. ایشان دارای مدرک لیسانس اداره و تجارت و ماسری در رشته علوم سیاسی از پوهنتون یورک انگلستان می باشد. وی با بیش از ١۶ سال سابقه کاری در ادارات دولتی و غیر دولتی نظر؛ ریاست عمومی منابع بری اداره مستقل ارگانهای محی، رئیس واحد هماهنگی اسراتیژیک اداره مستقل ارگانهای محلی، معاون برنامه بین المللی سیکا SIKA( USAID (، مسئول برنامه رهبران جوان) YLF (، مشاور ارتقای ظرفیت در اداره امور ریاست جمهوری و سایر موسسات ملی و بین المللی، توانمندی و تعهد خویش را به مردم و حکومت به اثبات رسانیده است. بنا بر لزوم دید رهبری اداره ارگانهای محلی و با توجه به کارکردهای موثر روح الله نیازی در بخش انکشاف اداره و شفافیت در استخدام، به اساس پیشنهاد مقام این اداره و حکم شماره ٨۴٣ مورخ ٢۶ دلو ١٣٩۶ مقام عالی ریاست جمهوری، به حیث معین مالی و اداری اداره ارگانهای محلی در بست مافوق رتبه تقرر حاصل نموده اند. و هم اکنون به عنوان معین مالی و اداری این اداره ایفای وظیفه می نمایند.