ولایت فراه

معرفی ولایت فراه

ولایت فراه با داشن مساحت ۴۹۳۳۹،۱ کیلومر مربع، در غرب افغانستان موقعیت دارد. به فاصله ۷۰۰ مر از سطح بحر ارتفاع داشته که به طرف شال آن، ولایت هرات، طرف شرق آن، ولایات غور و هلمند، به طرف جنوب آن ولایت نیمروز و طرف غرب آن، کشور ایران موقعیت دارد.

معرفی مختصر والی فراه

عبدالبصیر سالنگی فرزند عبدالحبیب در سال ۱۳۴۱ ه.ش در دهکده اولنگ ولسوالی سالنگ ولایت پروان تولد شد. وی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پروان فراغت حاصل نموده است. موصوف بر اساس حکم شاره ۷۹۲ مورخ ۷/ ۱۱ / ۱۳۹۶ ه.ش مقام عالی ریاست جمهوری اسامی افغانستان، به حیث والی فراه تقرر حاصل نمودند.

قابل یاد آوری است که قبل از ایشان، محمد عارف شاه جهان به حیث والی فراه ایفای وظیفه مینمودند.

وظایف رسمی:

از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵ به حیث قوماندان امنیه ولایت میدان وردگ

از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۶ به حیث قوماندان امنیه ولایت ننگرهار

از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ به حیث معاون والی پروان.

از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۴ به حیث والی پروان.

و از تاریخ ۱۲ / ۱۳۹۶ ه.ش بدینسو به حیث والی فراه ایفای وظیفه مینماید.

معرفی شورای ولایتی فراه

شورای ولایتی فراه مرکب از ۹ عضو است که از جمع آنها، ۷ مرد و ۲ تن زن میباشد. طی انتخاباتی که بتاریخ ۲۷ عقرب سال ۱۳۹۶ ه ش، برگزار شد، فرید بختور عضو پیشین این شورا و از قوم پشتون به حیث رییس، شاه محمود نعیمی عضو پیشین شورا و از قوم تاجیک به حیث معاون و عبدالصمد صالحی عضو پیشین این شورا و از قوم تاجیک به حیث منشی برگزیده شدند.

معرفی ولسوالی‌های فراه

مرکز ولایت ( فراه)

شهر فراه مرکز ولایت میباشد که دریای بزرگ فراه در نزدیکی غرب این شهر جریان دارد و دارای ۱۴۳ قریه میباشد.

 

ولسوالی انار دره

ولسوالی اناردره به طرف غرب در ۷۵ کیلومری شال غرب شهر فراه موقعیت دارد. اناردره در غرب، سرحد مشرک با کشور ایران دارد. دریای هاروت از میان این دره میگذرد.

 

ولسوالی بالابلوک

ولسوالی بالابلوک در فاصله ۵۰ کیلومری شهر فراه موقعیت داشته، که تعداد قری ههای آن به ۹۸ میرسد. شاهراه کابل از همین ولسوالی میگذرد. این ولسوالی سرحد مشرک با ولسوالی شیندند ولایت هرات دارد. بند بزرگ بخش آباد نیز در همین ولسوالی وجود دارد

 

ولسوالی بکواه

ولسوالی بکواه، در ۹۸ کیلومتری شهر فراه موقعیت داشته که دارای ۱۱۶ قریه میباشد.

 

ولسوالی پرچمن

پرچمن از دور افتاده ترین ولسوالیهای فراه به شمار میرود که ۲۹۵ قریه دارد. این ولسوالی سرحد مشترک با ولسوالی ساغر ولایت غور دارد.

 

ولسوالی پشترود

ولسوالی پشرود، به طرف شال در ۲۸ کیلومری مرکز فراه موقعیت دارد. کوه مشهور)ب یب یچه باران( نیز در همین ولسوالی موقعیت دارد.

 

ولسوالی خاک سفید

این ولسوالی در ۴۸ کیلومتری شمال شهر فراه واقع بوده که سرحد مشترک با ولسوالی شیندند هرات دارد.

ولسوالی شیب کوه

شی بکوه در فاصله ۷۵ کیلومتری غرب شهر فراه موقعیت دارد و سرحد مشترک با کشور ایران نیز دارد. شیب کوه دارای ۵۷ قریه میباشد.

 

ولسوالی قلعه کاه

ولسوالی قلعه کاه، در ۶۰ کیلومری و به طرف غرب شهر فراه موقعیت دارد. ولسوالی قلعه کاه دارای ۹۳ قریه بزرگ و کوچک بوده و سرحد مشرک با کشور ایران دارد. این ولسوالی دارای معدن بزرگ نمک نیز میباشد.

 

ولسوالی گلستان

ولسوالی گلستان، یکی از ولسوال یهای کوهستانی بوده که در ۲۴۰ کیلومتری شهر فراه موقعیت دارد. تعداد قری ههای این ولسوالی ۲۱۶ میباشد.

 

ولسوالی لاش جوین

لاش جوین در ۹۳ کیلومتر جنوب شهر فراه موقعیت داشته، دارای ۷۴ قریه بوده و سرحد مشترک با کشور ایران دارد.