برنامۀ اشتغال زایی

خلاصه معلومات در مورد برنامۀ اشتغال زایی

شماره اشتغال زایی
۱٫       دربارۀ برنامه  برنامۀ اشتغال زایی – کارموندنه (Ez-Kar) یکی از برنامه های دولت افغانستان که توسط بانک جهانی حمایت میگردد و در تطبیق آن چندین وزارت خانه دخیل هستند تا نیازمندی های جابجایی و توسعه اقتصادی بیجاشدگان و  جوامع میزبان را در دراز مدت مرفوع سازند.

هدف اساسی برنامۀ اشتغال زایی کاهش فشار ناشی از بحران بیجاشدگان بوده و  فرصتها را برای توسعه اقتصادی در بخش شهری افزایش میدهد درحالیکه، این برنامه فرصت های اقتصادی را برای انکشاف اقتصادی در ساحات شهری تقویت میبخشد. برنامۀ اشتغال زایی با چارچوب بین المللی روش های کوتاه مدت بشردوستانه برای ادغام با دید انکشافی دراز مدت مطابقت دارد. این پروژه بر ادغام موفقانه عودت کنندگان در ۱۳ شهر که تعداد بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان آن بیشتر است تمرکز میکند. تاکید بیشتر پروژه بر توسعه زیربنا های حمایتی بازار بوده، زمینۀ مورد نیاز را برای تهیه فرصت های اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت ایجاد نموده و موانع ادغام مجدد بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان را با جوامع میزبان رفع مینماید. این اقدامات ایجاد نهاد های محلی، رشد همه شمول و شمولیت اجتماعی را حمایت مینماید.

این پروژه، ادغام عودت کنندگان افغان را از طریق روش تطبیق چند  نهادی و اقدامات کوتاه مدت و میان مدت لازم برای افزایش فرصت های اقتصادی برای ادغام عودت کنندگان افغانها در شهر های تحت پوشش برنامه حمایت مینماید. این اقدامات دربرگیرندۀ ا(لف) ارائه معلومات و اسناد مدنی  برای مهاجرین افغان در پاکستان، (ب) تهیه فرصت های کاری با اجرای پروژه های عامه ، (ج) رفع موانع حقوقی و اداری (مانند روند طویل اخذ جواز ساختمانی)، (د) تأمین و بهبود زیربنا های  بازار در سطح شاروالی و گذر.

احتمال میرود که این اقدامات زمینه های اشتغال زایی و فرصت های اقتصادی را در آنعده شهرهای که بیشترین بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان را میزبانی میکنند، تقویت نماید و فعالیت های جدید تجارتی را از طریق ایجاد گذر تجارتی و زیربناهای مبتنی بر بازار به سطح گذر تسهیل نموده و فرصت های شغلی کوتاه مدت را فراهم نماید و فرصت های اقتصادی را بهبود بخشد.

برنامۀ اشتغالزایی- کارموندنه به مهاجرین افغان که در پاکستان بسر میبرند و  شهروندان ۱۳ شهر کشورشامل کابل، جلال آباد (ننگرهار)، شهر کندهار (ولایت کندهار)، شهر هرات (ولایت هرات)، پلخمری (بغلان)، میمنه (فاریاب)، فیروز کوه/ چغچران (غور)، خوست متون (ولایت خوست)، اسعد آباد (کنر)، شهر کندز (ولایت کندز)، مهترلام (لغمان)، پارون (نورستان) و تالقان (تخار) رسیدگی مینماید. برنامۀ اشتغالزایی- کارموندنه با رویکرد بین الوزارتی برای حل بحران بیجاشدگی ایجاد گردیده و ادارات تطبیق کنندۀ آن شامل وزارت مالیه، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، شاروالی کابل و اداره مستقل ارگانهای محلی میباشد که هماهنگی و همکاری را بین وزرات خانه ها بهبود بخشیده تا به بحران بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان به طور موثر رسیدگی نمایند.

 

۲٫ اسناد استراتیژیک دولت و بانک جهانی برنامۀ اشتغالزایی- کارموندنه در مطابقت  با برنامۀ N-UPP تحت ساختار پلان گزاری انکشافی برنامۀ ملی انکشافی افغانستان قرار دارد که دارای  سه رکن میباشد (۱) تقویت نهاد های حکومتداری شهری (۲) تضمین مسکن مساعد و خدمات اساسی و (۳) استفاده از اقتصاد شهری و زیربنا ها.

 

این برنامه همچنان  با برنامۀ بانک جهانی در افغانستان مطابقت دارد که شامل سه رکن میباشد (۱): ایجاد نهاد های مستحکم و پاسخگو، (۲) حمایت از رشد همه شمول، (۳) گسترش و تقویت شمولیت اجتماعی. تاکید بیشتر پروژه بر (الف) تقویت توانایی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصۀ حمایت از مهاجرین افغان هنگام بازگشت، (ب) ایجاد محیط اداری موثر و نظارتی برای فرصتهای اقتصادی به سطح شاروالی و ملی و (ج) راه اندازی روش همه شمول شهر و جامعه (محل) که از آن خانواده های آسیب پذیر ، بیجا شدگان و جوامع میزبان با فرصت های اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت بهره مند می شوند.

 

۲٫       اهداف انکشافی پروژه .

اهداف انکشافی: (اهداف انکشافی پروژۀ) برنامۀ اشتغال زایی – کارموندنه تقویت محیط مناسب برای فرصت های اقتصادی در شهرهاییکه بیشترین نفوس بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان را میزبانی میکنند میباشد. این امر از طریق افزایش دسترسی عودت کنندگان به اسناد مدنی، ایجاد فرصت های شغلی کوتاه مدت، تقویت زیربنا های مناسب بازار کار و اصلاح قوانین و مقررات جهت حمایت از تشویق سرمایه گذاری. این برنامه به ساحات بیجا شدگان داخلی به منظور ایجاد فرصت های اقتصادی از طریق سرمایه گذاری در پروژه برای ایجاد فرصت های شغلی کوتاه مدت و بهبود اساسات تقنینی و زیربنا های  شهری که فرصت های اقتصادی شهری را به منظور انکشاف شهر ترویج مینماید، رسیدگی میکند.

تمرکز این برنامه بر بهبود فرصت های اقتصادی شهری از طریق بهبود اصلاحات و تعدیل مقررات، و تطبیق پروژه های زیربنایی اقتصادی میباشد.

 

۴٫ نتایج ابتدایی و نهایی پروژه Ø بهبود روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان

§         صدور ۲ میلیون پاسپورت

§         آگاهی افغان ها از روند بازگشت

Ø ایجاد محیط موثر اداری و نظارتی (مناسب) برای فرصت های اقتصادی به سطح شاروالی و ملی

§         به تعداد X   تطبیق اصلاحات مقرره های  شهری تجارت محور

§         به تعداد Y ترمیم، مراقبت و ساخت زیربنا های کوچک

Ø بهبود وضعیت زیربنا های اقتصادی در شهر ها با نفوس بیجاشدگان بیشتر

§         تعداد ۱۱۱۰ زیربنا های حمایتی اقتصادی

§         بهبود فرصت های شغلی کوتاه مدت برای عودت کنند گان آسیب پذیر

§         به تعداد  ۸۰۰۰۰ خانواده های آسیب پذیر فرصت های شغلی را بدست می آورند.

 

۵٫ مستفید شوندگان مستفید شوندگان مورد هدف: عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی و اعضای آسیب پذیر جوامع.

 

تاجران که در ساحۀ تحت پوشش برنامه فعالیت دارند.

۶٫ ساحات کاری بخش ها: بخش ها به سه کتگوری مصارف تقسیم بندی شده است:

۱٫       کتگوری اول پول انکشافی حفظ و مراقبت و اعمار به ارزش ۳۱٫۱ میلیون دالر امریکایی که شامل سه بخش میباشد:

در کتگوری پول انکشافی حفظ و مراقبت و اعمار باید شورای انکشافی محل ایجاد ، و پلان انکشافی آن  تهیه و پروژه تطبیق گردد. (لست پروژه های) کتگوری پول انکشافی برای بخش حفظ و مراقبت و اعمار همان لست  پروژه های فرعی کتگوری پول انکشافی حفظ و مراقبت و اعمار بوده که قرار ذیل میباشد:

·         ترمیم / نوسازی / بازسازی سرک ها و کانال ها

·         ساخت و ساز/ توسعه چاه ها

·         توسعه شبکه آب و برق

·         ساخت تشناب ها، صنوف درسی یا دیوار اضافی برای مکاتب یا کلینیک های عامه

·         پاکسازی برف شدید از جاده های عمومی که محلات را با مراکز ولسوالی ها وصل مینماید.

·         تهیه غذا برای کارمندان  بالخصوص به زنان دیگر پروژه فرعی که از پول انکشافی حفظ و مراقبت و اعمار تمویل میگردد.

۲٫       ایجاد شورای گذر و شورای تجارتی گذر که ارزش پول انکشافی آن ۶۱٫۴ ملیون دالر امریکایی میشود. درین بخش، براساس رویکرد برنامه ملی میثاق شهروندی شوراهای گذر را ایجاد خواهد شد و آنها پلان انکشافی اقتصادی خویش را ایجاد نموده و پروژه هایی را که باعث پیشرفت تجارت می شود ، شناسایی می کنند. گذر تجارتی بر اساس ارزیابی اقتصادی ۱۲ شهر ایجاد خواهد گردید. شورای گذر تجارتی همچنان پروژه ای را که باعث تقویت تجارت می شود ، شناسایی مینماید.

۳٫       در بخش جواز اعمار بلند منزل ها در مقررات چهار شاروالی اصلاحات وارد خواهد شد و وجوه مالی بر آن پروژه های فرعی که از سوی پروژه سرمایه گذاری شهری (CIP) در ساحات شهری چهار ولایت کندهار، هرات، جلال آباد و خوست شناساییِ شده به مصرف خواهد رسید.

 

۷٫ ساحه تمرکز ساحۀ تمرکز: رسیدگی به چالشهای  مهاجرین، فرصت های بهبود یافته اقتصادی، اعمار زیربناهای شهری، فرصت های اقتصادی و شغلی

این پروژه از طریق ایجاد فرصت های کاری و ایجاد محیط مناسب برای حمایت از تجارت برای رشد و توسعه اقتصادی به وضعیت آوارگی در مناطق شهری رسیدگی مینماید.

۸٫ رویکرد تطبیق برنامه اشتغالزایی – کارموندنه از روش واحد انکشاف محور جامعه و مدیریت مالی ، مصؤنیت اجتماعی محیط زیستی و چارچوب پالیسی اسکان مجدد  استفاده می کند.
۹٫ لست عرصه های کاری پروژه عرصه های کاری مجاز پول انکشافی حفظ و مراقبت و اعمار پروژه های فرعی قرار ذیل است:

·         ترمیم / نوسازی / بازسازی سرکها و کانالها

·         ساخت و ساز / توسعه چاهها

·         توسعه شبکه های آبرسانی و شبکه برق

·         ساخت تشنابها ، صنوف درسی یا دیوار اضافی برای مکاتب دولتی یا کلینیک های عمومی

·         پاک کاری برف  شدید از جاده های عمومی که محلات را با مرکز ولسوالی وصل مینمایند

·         تهیه غذا برای کارمندان  بالخصوص به زنان دیگر پروژه فرعی که از پول انکشافی حفظ و مراقبت و اعمار تمویل میگردد.

موارد ذیل تحت این بخش به سطح پروژه های گذر منحیث “لست مثبت” در نظر گرفته میشود:

ساخت و ساز / نوسازی / توسعه (گسترش) امکانات زیربناهای موجود / جدید که از فرصت های اقتصادی ، مارکیتها ، فروشگاه ها و غیره حمایت می کند.

ساخت / بهبود زیربنا ها برای دسترسی و ارتباط به بازار بهبود یافته

ساخت مراکز که مشارکت زنان را در فعالیتهای اقتصادی / تجارتی بهبود میبخشد.

ساخت و ساز / نوسازی تشناب ها و گدامها برای بازارها ، به شمول تسهیلات سردخانه و گدام پارکهای زنانه با ساحه خریداری

اعمار انتظار خانه ها / تشنابها در بیرون از دفاتر مالیات  تجارتی و ثبت

زیربنا های تکنالوژی معلومات و ارتباطات برای بازارها / با نصب و تنظیمات اولیه

ساخت / گسترش شبکه های برق / نصب تخته های (پنلها) برق شمسی / پروژه های دستگاه های کوچک برای تولید برق (با مشوره نزدیک و تائیدی د برشنا شرکت ولایت/وزارت انرژی و آب )

 

۱۰٫ بودجه برای پنج سال، بودجه مجموعی این پروگرام ۱۲۰٫۵ ملیون دالر امریکایی میباشد.
۱۱٫ تاریخ آغاز مدت تطبیق از ماه دیسمبر ۲۰۱۸ الی ماه دیسمبر ۲۰۲۳
۱۲٫ ساحات تحت پوشش این پروگرام ۱۲ مراکز شهری ذیل را تحت پوشش قرار میدهد: جلال آباد (ننگرهار)،  شهر کندهار (ولایت کندهار)، شهر هرات (ولایت هرات)، پلخمري (بغلان)، میمنه (فاریاب)، فیروزکوه/چغچران (غور)، خوست متون (ولایت خوست)، اسعد آباد (ولایت کنر)، شهر کندز (ولایت کندز)، مهترلام (لغمان)، پارون (نورستان)، و تالقان (تخار).