IDLG History

اره مستقل ارگانهای محلی که براساس حکم شماره (۱۰۴۷) مورخ ۸ سنبله سال ۱۳۸۶ هجری شمسی مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد شده است، مکلف است تا امور حکومتداری محلی را رهبری نموده، اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه، در ۳۴ ولایت ۳۷۴ ولسوالی رسمی و غیر رسمی و ۱۵۳ شاروالی انسجام و هماهنگ نماید.

تشکیلات:

این اداره، به صورت مجموع (۶۸۲۱) تن کارمند در تشکیل خود دارد. شمار کارمندان موجود اداره به (۵۸۶۶) تن میرسد، که (۴۹۵) تن آن‌ها شامل تشکیل مرکزی و (۶۳۲۶) تن شان شامل تشکیل ولایتی و محلی می‌باشند.
اداره مستقل ارگانهای محلی دارای (۱۷) ریاست مرکزی و (۱۲۱) ریاست ولایتی میباشد.
براساس تقسیمات اداری محلات، افغانستان دارای (۳۶۴) ولسوالی رسمی و (۱۱) ولسوالی غیر رسمی میباشد.
جدا از شاروالی کابل، افغانستان دارای (۱۵۶) شاروالی ولایتی و محلی میباشد.

اصلاحات اداری:

از جمع (۴۹۵) تن کارمند تشکیل مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی، حدود هفتاد و شش درصد و از جمع (۶۳۲۶) نفر تشکیل محلی اداره، حدود نود یک در صد از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام و به وظایف معرفی شده اند.
از جمع (۳۶۴) ولسوالی رسمی افغانستان، به تعداد (۲۳۳) تن از ولسوالان، از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام و به وظایف معرفی شده اند.
به صورت مجموع، (%۷۶) فیصد تشکیل مرکزی و (%۹۱) فیصد از تشکیل ولایتی و محلی شامل پروسه اصلاحات و رقابت آزاد شده است.
از جمع هفده ریاست مرکزی اداره، دوازده بست آن از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام و شامل وظیفه شده اند.
به همین ترتیب، از جمع (۱۲۱) بست ریاست محلی این اداره، (۹۴) بست آن از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام و شامل وظیفه شده اند.

معاونین ، والیها و ولسوالان:

پست‌های معاون والی و ولسوال، پست‌های خدمات ملکی می‌باشد. به اساس حکم شماره ۲۱۱۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، معاون والی و ولسوال، از طریق کمیسیون اصلاحات اداری با مکانیزم شفاف، رقابتی و مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری، استخدام می‌شوند.
تا اکنون بیشتر از هشتاد درصد بست‌های اداره، از طریق سیستم جدید رتب و معاشات تکمیل گردیده اند. (۳۲) تن از معاونان والی و حدود (۲۳۳) تن ولسوال، از طریق سیستم جدید رتب و معاشات استخدام و به وظایف شان معرفی شده اند.

ظرفیت:

براساس تفاهنامه های با کشورهای دوست، چون جمهوری هند، آیالات متحده امریکا، جمهوری کوریای جنوبی، جمهوری ترکیه و کشورهای دیگر، در نظر است تا کارمندان خود را به آموزش‌های بیشتر مسلکی به این کشورهای بفرستد.
۱٫ به تعدار (۱۸۴) ولسوالان و (۹۱) تن از کارمندان مرکزی، غرض آموزش نظری و عملی به کشور دوست هندوستان فرستاده شده اند.
۲٫ به تعداد (۴۸) تن از کارمندان مرکز و ولایات این اداره، در برنامه آموزشی که زیر نام (اداره محلی برای افغانستان) در کشور کوریای جنوبی راه اندازی شده بود، شرکت نموده اند.
۳٫ به تعداد (۷) تن از کارمندان و مسوولان، در برنامه آموزشی تحت عنوان (رهبری) در ایالات متحده امریکا شرکت ورزیده اند.
۴٫ هشت تن از کارمندان اداره غرض شرکت در برنامه آموزشی (ارتباط استراتیژیک) به کشور پولند فرستاده شده اند،
۵٫ دو تن از کارمندان اداره غرض اشتراک در برنامه آموزشی به کشور سینګاپور رفته اند،
۶٫ و (۲۹) تن از کارمندان ولایات جوزجان و سرپل هم در برنامه آموزشی کشور ترکیه شرکت نموده اند.

اولویت‌ها:

۱٫ ریفورم: به کمک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اصلاحات اداری را پیش بردن؛
۲٫ ایجاد شوراهای ولسوالی‌ها؛
۳٫ کارهایی انکشافی شاروالی‌ها و حکومتداری شهری؛
۴٫ قوانین، مقررات و پالیسی‌ها؛
۵٫ انکشاف و پیاده ساختن این پروگرام‌ها: (شهر، اسلا، سیکا، سی سی ای، ای اس جی پی وغیره)؛
۶٫ انکشاف ظرفیت‌ها؛
۷٫ و در عرصه‌های (صلح، مبارزه با مواد نشه اور، پروسه انتقال، انتخابات، حقوق بشر، کمک‌های اضطراری، و ثبات) کارهایی مشترک را انجام دادن.

پلانهای آینده:

براساس توافق با کشورهای دوست، چون جمهوری هند، آیالات متحده امریکا، جمهوری کوریای جنوبی، جمهوری ترکیه و کشورهای دیگر، شماری از کارمندان اداره مستقل ارګانهای محلی به آن کشورها فرستاده شده اند:
۱٫ تمام ولسوالان استخدام شده از طریق پروسه رقابت آزاد به کشور هندوستان؛
۲٫ دو تن از کارمندان زن این اداره به ایالات متحده امریکا؛
۳٫ هشت تن از شاروالان محلی افغانستان به کشور ترکیه؛
۴٫ بیست تن از کارمندان این اداره به کوریای جنوبی؛
۵٫ به صورت مجموع، به تعداد صد تن از کارمندان به برنامه های کوتاه مدت آموزشی، به خارج از کشور فرستاده خواهند شد.
۶٫ و خبر خوش اینکه این اداره در نظر دارد تا ۱۰ تن از کارمندان جوان خویش را برای تحصیل، به سطح ماستری، به پوهنتون‌های بین المللی بفرستد.

پالیسی ادارات محلی افغانستان:

به تأسی از مادۀ یکصد و سی و هفتم قانون اساسی و حکم شماره ۱۰۴۷ مورخ ۲۲ ثور ۱۳۸۷ مقام عالی ریاست جمهوری و با همکاری ۲۵ وزارت و ادارۀ مستقل، تلاش های کمیتۀ تدوین و تدقیق پالیسی تحت رهبری معینیت پالیسی و انسجام ادارۀ مستقل ارگان های محلی به ثمر نشست و برای نخستین بار پالیسی ادارات محلی افغانستان تدوین شد.

حساب‌دهی به مردم:

نهاد‌های دولتی و شوراهای محلی در سطح ولایت، ولسوالی، شاروالی و قریه به مردمی که در آن مناطق زندگی می کنند، حساب‌ده هستند. ایجاد ادارات دولتی در سطوح مختلف تنها به منظور ارائه خدمات به مردم خواهد بود. شوراهای منتخب محلی که از نظریات و خواست‌های مردم نمایندگی می‌کنند، در سلسله‌مراتب سیستم حکومت‌داری در سطح محلی، بعد از مردم قرار دارند. نهادهای دولتی در سطح محلی از طریق شوراهای محلی به مردم حساب‌ده هستند.

نقش و مسئولیت‌های نهادهای دولتی در سطح ولایت، ولسوالی و قریه به قرار ذیل است:

۱٫ تأمین صلح و ثبات و امنیت؛
۲٫ تأمین حاکمیت قانون؛
۳٫ تحقق، حفظ، ترویج و توسعۀ حقوق انسانی شهروندان افغانستان؛
۴٫ انکشاف امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تعلیم و تربیه؛
۵٫ عرضۀ خدمات به مردم. خدماتی که حکومت باید به مردم عرضه نماید، و سایر وظایف که در قوانین و مقرارت رسمی آمده است.

شیوه‌های حساب‌دهی در ولایت و ولسوالی:

شوراهای ولایتی و ولسوالی به مردم حساب‌ده هستند، زیرا توسط انتخابات آزاد و در نتیجۀ رای مستقیم مردم به وجود می‌آیند. اعضای شوراهای ولایتی و ولسوالی، باید به طور منظم، با مردم حوزه‌های انتخابی شان در تماس باشند.
نهادهای دولتی در سطح ولایت به شورای ولایتی، و نهادهای ولایتی در سطح ولسوالی به شورای ولسوالی حساب‌ده هستند. واحدهای دومی و سومی، به شمول نهاد‌های امنیتی و مستوفیت‌ها و ولسوال‌ها، همه به مقام ولایت حساب‌ده می‌باشند. واحدهای سومی در سطح ولسوالی به ولسوال و شورای ولسوالی حساب‌ده هستند.

اهداف اداره مستقل ارگانهای محلی:

اهداف کاری ریاست مستقل ارگانهای محلی قرار ذیل اند:

  • حصول اطمینان از این که چارچوب ادارات محلی افغانستان از اصول حکومتداری خوب به شمول حکومت داری باز و شفاف، حسابده، اشتراکی، مؤثر، منسجم، و فراگیر مبتنی بر وفاق عامه و حاکمیت قانون در سطوح محلی حمایت میکند،
  • تأسیس و تقویت ادارات حکومتی در سطوح محلی به منظور کسب اطمینان از مشارکت مردم در حکومت و پدید آمدن بهبود قابل ملاحظه در عرضۀ خدمات و حفاظت حقوق همه مردم افغانستان،
  • ایجاد و فراهم نمودن فرصت ها برای مشارکت شهروندان و سهمداران در حکومت داری به سطح محلی،
  • حصـول اطـمینان از این که ادارات محـلی نقش فعـالی را در راستای تسهیل عرضۀ خدمات و برنامه های ملی برای رفاه و آسایش مردم افغانستان ایفا مینمایند.
  • امور هماهنګی امنیت، انکشاف، حکومتداری(به شمول بخشهای عدلی و قضایی).

وظایف اداره مستقل ارگانهای محلی در چهار بخش اصلی تنظیم شده اند:

  • وظایف اساسی در بخش پالیسی: طرح چارچوب پالیسی، قوانین و مقررات برای حکومت داری محلی،
  • وظایف اساسی انکشاف اداری: تقویت ، ارتقای ظرفیت و حمایت از ادارات و ارگانهای محلی،
  • وظایف وسیع حکومت داری: ایجاد و فراهم نمودن حمایت برای مشارکت شرکا و اتباع در روندهای حکومت داری محلی،
  • وظایف حمایتی: تسهیل پیشبرد برنامه ها و ابتکارهای ملی از طریق ارگانهای محلی.