ریاست تکنالوژی معلوماتی

بیوگرافی رئیس تکنالوژی معلوماتی

جمیل رشید رئیس تکنالورژی معلوماتی اداره مستقل ارگانهای محلی

جمیل رشید در یک خانوده متوسط در کابل متولد گردیده است.
جمیل رشید تحصیلات خویش را از صنف اول الی نهم در یکی از مکاتب معتبر و مشهور شهر کویته به نام بابر ادامه داد. فامیل و بعد از آن شامل لیسه جبیبیه گردید و مؤفقانه به سویه بکلوریا از لیسه حبیبیه فارغ گردید. بعدا  از رشته کمپیوتر ساینس پوهنتون طلوع آفتاب
سند لیسانس به دست آورد. وی در بخش های مختلف به حیث ای تی آفسر ،کارشناس تکنالوژی معلوماتی و به حیث اسیستانت تکنالوژی معلوماتی  ایفای وظیفه نموده است وی فعلا به حیث سرپرست ریاست تکنالوژی معلوماتی ایفای وظیفه مینماید.

شماره تماس: ۰۷۹۱۰۶۰۰۰۶/۰۷۰۸۷۰۸۶۰۶

آدرس ایمیل: Jamilrashidi@yahoo.com

تشکیل:

معرفی و هدف از تشکیل ریاست:

ریاست تکنالوژی معلوماتی در ساختار اداره مستقل ارگانهای متشکل از ۱۹ نفر کارمند میباشد.
هدف اصلی از موجودیت ریاست تکنالوژی معلوماتی فراهم سازی نیازمندیهای مبرم اداره در بخش تکنالوژی معلوماتی و همچنان جهت تطبیق و بهبودحکومت داری الکترونیکی و سریع سازی روند ارائه خدمات به سطح مرکز و ولایات میباشد.
پروفایل وظایف مکلفیت های ریاست:
۱٫ایجاد و نگهداری سیستم وشبکه مرکزی اداره
۲٫ایجاد سیستم مرکزی برای ذخیره نمودن اسناد کارمندان به شکل مصئون
۳٫ارایه خدمات شریک نمودن معلومات با در نظر داشت حقوق داده شده
۴٫آدرس ایمیل رسمی اداره
۵٫شریک نمودن پرنتر و دیگر وسایل تکنا لوژی معلوماتی با در نظر داشت موقعیت کارمند
۶٫تیلیفونPAB-X برای تماس های داخلی
۷٫دسترسی به فولدر محفوظ جهت ارسال فایل مورد ضرورت به کارمندان
۸٫ارایه خدمات سیکیورتی جهت مصئونیت اسناد و کمپیوتر های کارمندان از قبیل (انتی ویروس ، گروپ پالیسی و فایروال)
۹٫ ارایه خدمات انترنت به شکل استاندرد
۱۰٫ سیستم (CMS) برای استفاده از برنامه های مختلف کمپیوتر به شکل گروپی جهت بهبود سیستم کاری کارمندان
۱۱٫ سیستم (Project Management System) برای کاربرد مدیریت پروژه به شکل گروپی جهت موثریت
۱۲٫ ترتیب و تنظیم برنامه های کمپیوتر
۱۳٫ ترمیم و شکل بندی وسایل تکنالوژی معلوماتی
۱۴٫ ترتیب و تنظیم مسایل تخنیکی (سیستم ترجمه ، مکسر و سیستم صدا ) جهت برگزاری کنفرانس ها و ورکشاپ
۱۵٫ جمع آوری معلومات ( سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی ) از ۳۴ ولایت روزانه به طور مفصل و دقیق.

دستآورد های کاری سال ۱۳۹۹:

دستآورد ها:
 ۱-          نصب و عیار سازی فایروال Sophos در اداره مرکزی جهت مصون ساختن شبکه های داخلی اداره مرکزی.
۲-           نصب نمودن ماشین حاضری برقی برای ۱۰ مقام ولایت کشور که با تطبیق این سیستم حاضری مامورین ازسیستم  نوشتاری یا کتبی به الکترونی مبدل گردید.
۳-        فعال نمودن سرور بک آپ LGMIS برای سیستم LGMIS.
۴-        فعال سازی و عیار سازی سویچ های POE در اداره مرکزی.
۵-          فعال سازی سیستم داس نت (ویدیو کنفرانس و سسکو آیپی فون) در اداره مرکزی ۳۴ ولایت کشور.
۶-        وصل کیبل فایبر نوری به ۱۳ ولسوالی.
۷-        نصب و عیار سازی سیستم مایکروتیک برای انترنت وایرلس.
۸-        فعال نمودن سرور بک آپ برای سیستم IFMS .
۹-        فعال نمودن سیستم دومین اداره مرکزی و ریاست شوراهای ولایتی.
۱۰-     آموزش مدیران آیتی ولایات در بخش های سیستم حاضری الکترونیکی و سیستم داس نت( ویدیو کنفرانس و سسکو آیپی فون).

پلان کاری:

 1. انستالیشن و عیارسازی کمپیوتر سرور  با لایسنس آن و سیستم دومین اداره مرکزی.
 2. وصل تمام استفاده کننده گان انترنت به سیستم دومین اداره مرکزی جهت کنترول بهتر آنها.
 3. نصب و عیار سازی فایروال سوفوس برای ریاست انسجام امور شوراهای محلی و دیگر ریاست های بیرونی
 4. ریاست استخدام، ریاست واحد های اداری، ریاست تفتیش داخلی، امریت ترانسپورت، ریاست خدمات، ریاست برنامه ها، ریاست نظارت و ارزیابی.
 5. نصب انتی وایروس Kaspersky Endpoint Security برای تمام کمپیوتر های اداره مرکزی.
 6. نصب و عیار سازی تلیفونهای سسکو آیپی فون و VTC یا ویدیو کنفرانس در تعمیر جدید اداره مستقل ارگانهای محلی و وصل آن با ادارت محلی.
 7. نصب و عیار سازی سویچهای POE Full Giga برای تعمیر جدید اداره مرکزی.
 8. فعال سازی سیستم مخابراتی E-One در سسکو آیپی فونهای(Cisco IP Phone) اداره مرکزی جهت برقراری ارتباطات رسمی با سایر شبکه های داخلی.
 9. وصل ۲۰ ولسوالیهای کشور به انترنت از طریق قایبر نوری.
 10. نظارت چک و بررسی از تطبیق و وصل فایبر ۲۰ ولسوالی کشور.
 11. طرح، دیزاین و انکشاف ویب سایت های ۳۴ ولایات کشور.