ریاست اطلاعات و آگاهی عامه

زنده گی‌نامه نرگس مومند حسنزی رییس نشرات اداره مستقل ارگان‌های محلی:

محترمه نرگس مومند حسن‌زی در ولایت لوگر در یک خانواده روشن فکر چشم به گیتی گشوده است.
بانو نرگس در سال ۱۳۸۶ از لیسه رابعه بلخی فارغ شده است وی مدرک لیسانس‌اش را در سال ۱۳۹۰ هـ.ش از پوهنتون کابل در بخش زبان و ادبیات پشتو بدست اورده است.
خانم مومند؛ از فراگیری اموزش خسته نشده و سر انجانم مدرک ماستری‌اش را در همین بخش از پوهنتون یاد شده بدست اورده و در حال حاضر مصروف فراگیری دومین ماستری‌ خویش در رشته (اداره و منجمنت) در یکی از پوهنتون‌های معتبر خصوصی است.
موصوف صنف علوم سیاسی و دیپلوماسی وزارت خارجه را نیز فرا گرفته است.
محترمه حسنزی در پوهنتون خصوصی باختر و انستیتوت تکنالوژی افغان، به حیث آموزگار انجام وظیفه نموده و در حال حاضر عضو کادری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید برهان الدین ربانی با حفظ رتبه علمی پوهنیاری استاد برحال این پوهنتون می‌باشد.
نرگس مومند حسنزی در کنار شغل مقدس آموزگاری، نویسنده گی نیز نموده و مقالات وی در روزنامه‌ها و ویبسایت‌های گوناگون به نشر رسیده اند.
نامبرده همچنان در بخش تدوین نصاب با موسسه جهانی جی.آی.زید و در بخش میدیا با اداره اکسور ایفای نقش و انجام وظیفه نموده است.
بانو نرگس مومند حسن‌زی در کنار فعالیت‌های مدنی، عضو فعال شبکه دادخواهی زنان، از سالیان متمادی بدینسو در قسمت حقوق زنان هم به گونه نوشتاری و هم با رسانه‌های مختلف در این مورد مصاحبه‌های انجام داده است. وی همیشه در خصوص دادخواهی حقوق زنان مبارزه نموده و به این مبارزات و فعالیت‌هایش ادامه میدهد.
نرگس مومند حسنزی بحیث منشی انجمن ادبیات اطفال نیز کار کرده است.
محترمه نرگس مومند حسن‌زی از جمله زنانی است که در نزدیک به صد سال اخیر در اوایل سال ۱۳۹۸ یه حیث رییس مطبوعات و ارتباطات عامه (سخنگو) شاروالی کابل تعیین شد.
قابل یادآوریست که وی بحیث رییس مطبوعات شاروالی کابل توانست که اداره شاروالی کابل را در قسمت اطلاع رسانی، در میان ۶۰ دوایر دولتی از مقام چهلم به مقام ۶ م ارتقاع دهد.
بانو مومند؛ در حد توان تلاش زیادی را در بخش ادبیات اطفال به خرچ داده که در کنار کتاب (د ماشومانو ادبیاتو لیکلارښود) اطفال، چندین مجموعه کوچک داستان وی نیز اقبال چاپ یافته و تعدادی هم تاهنوز چاپ نشده اند. کتاب (د ماشومانو ادبیاتو لیک لارښود) در سال ۱۳۹۸ هـ.ش يگانه اثر تحقیقاتی وی می‌باشد که از سوی زری کړکی به عنوان بهترین کتاب سال، جایزه نیز دریافت کرده است.
محترمه نرگس مومند حسنزی به تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ هـ.ش طی حکم مقام عالی ریاست جمهوری با حفظ رتبه علمی آن، بحیث رییس اطلاعات و آگاهی عامه تقرر حاصل نموده است.
به امید آرزوهای روز افزون، خانم نرگس مومند حس‌زی!

 

ډست آورد های سال مالی ۱۳۹۸:

 

پلان کاری سال ۱۳۹۹: