ریاست تهیه و خدمات

زندگینامه سرپرست ریاست خدمات

سیف الله اندړ باشنده اصلی ولایت غزنی میباشد.
وی سند لیسانس خویش را در رشته حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون طلوع افتاب بدست آورده است.
اندړ مدت ۱۵ سال در ادارات مختلف از جمله از سال ۱۳۹۸ الی اوایل ۱۳۹۹ کمیشنر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در زابل، هماهنگ کننده پروگرام سیکا ایست در ولسوالی ده یک غزنی، مسوول ولایتی دفتر یونسکو در عزنی و به حیث سوپروایزر، تیم لیدر و مسوول ولسوالی در دفتر یونما ایفای وظیفه نموده است.

 

 

پلان کاری ریاست تهیه و خدمات
۱-.طرح و ترتیب پلانهای کاری تدارکاتی و خدماتی و اخذ منظوری در بخشهای مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
۲- ارایه مشوره های مسلکی در طرح و تطبیق خط مشی، پالیسی ها و پروسیجره ها و پلان استراتیژیک اداره
۳-نظارت و مراقبت از چگونکی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراات کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف اداره.
۴- تامین روابط، هماهنکی و ایجاد روحیه همکاری با وزارت مالیه و دفاتر مرکزی و ولایتی جهت اجراء و انسجام بهتر امورات مربوط.
۵- تشخیص نیازمندی های بودجوی به اساس پلان استراتیژیک اداره .
۶- نظارت، کنترول و بررسی اسناد و روند امور خریداری های پرچون کمیته های مربوطه جهت ایجاد شفافیت، مؤثر مثمریت در پروسه.
۷- نظارت از امور اعلان داوطلبی ها، تحلیل و تجربه دوسیه ها انتخاب و تعین کمیته ها داوطلبی، رسید و گشایش آفرها (جمع آوری فورم ها و گشایش افر ها) و جریان تحلیل، تجزیه و ارزیابی دوسیه و اسناد شرکت های در خواست کننده (نرخ ها و سایرمسایل) جهت عقد قرارداد با داوطلبان واجد شرایط در مرکز و ولایات و اخذ منظوری مقام اداره.
۸- حصول اطمینان از تائید صدور تعدیلات و اصلاحات در مطالبه آفر ها و مزایده غرض دریافت نرخ مناسب اموال مازاد.
۹- نظارت و رهبری از ترتیب پیشنهادات محرومیت داوطلبان متخلف غرض معرفی به و احد پالیسی تدارکات وزارت مالیه.
۱۰- تائید، فسخ روند اموال مازار از گدام در صورت و ارایه پیشنهاد کمیته ارزیابی غرض فروش اموال مازاد.
۱۱- نظارت، مراقبت و تنظیم امور خدماتی ترمیم و فعال نکهداشت سیتم ابرسانی، ساختمانی، برق، تلیفون، مرکز گرمی، امور نجاری، رنگمالی، پاک کاری تعمیرات، تنظیف، حفظ و مراقبت و سرسبزی اداره.
۱۲- مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام تشویق رشد و آموزش آنها.

فعالیت ها و دستاورد ها ۱۳۹۸:

 

پلان کاری سال ۱۳۹۹: