ریاست تهیه و خدمات

زندگینامه سرپرست ریاست خدمات

محترم عبدالولی حمیدی فرزند عبدالغنی که در سال ۱۹۷۰ در ولایت فراه چشم به جهان گشود. نامبرده دوران دانشجویی خود را از سال های ۱۹۷۶ الی ۱۹۹۸ در پاکستان به اتمام رسانید و بعداز آن در رشته ی دارالمعالمین از سال به تحصیل خویش ادامه داد و بعداز یک سال تحصیل خویش را موفقانه به پایان رسانید و منحیث رئیس موسسه Swaarr در قندهار تا سال ۲۰۰۲ ایفای وظیفه نمود. سپس تصمیم بر ادامه ی تحصیل در رشته ی مدیریت منابع بشری در کشور دوست هندوستان گرفت و موفقانه از مقطع لیسانس فارغ التحصیل گردید.

معرفی ریاست:

هدف:

تشکیل:

 

وظایف و مکلفیت های ریاست:

۱-.طرح و ترتیب پلانهای کاری تدارکاتی و خدماتی و اخذ منظوری در بخشهای مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
۲- ارایه مشوره های مسلکی در طرح و تطبیق خط مشی، پالیسی ها و پروسیجره ها و پلان استراتیژیک اداره
۳-نظارت و مراقبت از چگونکی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراات کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف اداره.
۴- تامین روابط، هماهنکی و ایجاد روحیه همکاری با وزارت مالیه و دفاتر مرکزی و ولایتی جهت اجراء و انسجام بهتر امورات مربوط.
۵- تشخیص نیازمندی های بودجوی به اساس پلان استراتیژیک اداره .
۶- نظارت، کنترول و بررسی اسناد و روند امور خریداری های پرچون کمیته های مربوطه جهت ایجاد شفافیت، مؤثر مثمریت در پروسه.
۷- نظارت از امور اعلان داوطلبی ها، تحلیل و تجربه دوسیه ها انتخاب و تعین کمیته ها داوطلبی، رسید و گشایش آفرها (جمع آوری فورم ها و گشایش افر ها) و جریان تحلیل، تجزیه و ارزیابی دوسیه و اسناد شرکت های در خواست کننده (نرخ ها و سایرمسایل) جهت عقد قرارداد با داوطلبان واجد شرایط در مرکز و ولایات و اخذ منظوری مقام اداره.
۸- حصول اطمینان از تائید صدور تعدیلات و اصلاحات در مطالبه آفر ها و مزایده غرض دریافت نرخ مناسب اموال مازاد.
۹- نظارت و رهبری از ترتیب پیشنهادات محرومیت داوطلبان متخلف غرض معرفی به و احد پالیسی تدارکات وزارت مالیه.
۱۰- تائید، فسخ روند اموال مازار از گدام در صورت و ارایه پیشنهاد کمیته ارزیابی غرض فروش اموال مازاد.
۱۱- نظارت، مراقبت و تنظیم امور خدماتی ترمیم و فعال نکهداشت سیتم ابرسانی، ساختمانی، برق، تلیفون، مرکز گرمی، امور نجاری، رنگمالی، پاک کاری تعمیرات، تنظیف، حفظ و مراقبت و سرسبزی اداره.
۱۲- مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام تشویق رشد و آموزش آنها.

فعالیت ها و دستاورد ها ۱۳۹۸:

 

پلان کاری سال ۱۳۹۹: