ریاست تهیه و خدمات

محترم عبدالولی حمیدی فرزند عبدالغنی که در سال ۱۹۷۰ در ولایت فراه چشم به جهان گشود. نامبرده دوران دانشجویی خود را از سال های ۱۹۷۶ الی ۱۹۹۸ در پاکستان به اتمام رسانید و بعداز آن در رشته ی دارالمعالمین از سال به تحصیل خویش ادامه داد و بعداز یک سال تحصیل خویش را موفقانه به پایان رسانید و منحیث رئیس موسسه Swaarr در قندهار تا سال ۲۰۰۲ ایفای وظیفه نمود. سپس تصمیم بر ادامه ی تحصیل در رشته ی مدیریت منابع بشری در کشور دوست هندوستان گرفت و موفقانه از مقطع لیسانس فارغ التحصیل گردید.
بیشتر؛

متن نمونه
پلان کاری ریاست تهیه و خدمات
۱-.طرح و ترتیب پلانهای کاری تدارکاتی و خدماتی و اخذ منظوری در بخشهای مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
۲- ارایه مشوره های مسلکی در طرح و تطبیق خط مشی، پالیسی ها و پروسیجره ها و پلان استراتیژیک اداره
۳-نظارت و مراقبت از چگونکی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراات کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف اداره.
۴- تامین روابط، هماهنکی و ایجاد روحیه همکاری با وزارت مالیه و دفاتر مرکزی و ولایتی جهت اجراء و انسجام بهتر امورات مربوط.
۵- تشخیص نیازمندی های بودجوی به اساس پلان استراتیژیک اداره .
۶- نظارت، کنترول و بررسی اسناد و روند امور خریداری های پرچون کمیته های مربوطه جهت ایجاد شفافیت، مؤثر مثمریت در پروسه.
۷- نظارت از امور اعلان داوطلبی ها، تحلیل و تجربه دوسیه ها انتخاب و تعین کمیته ها داوطلبی، رسید و گشایش آفرها (جمع آوری فورم ها و گشایش افر ها) و جریان تحلیل، تجزیه و ارزیابی دوسیه و اسناد شرکت های در خواست کننده (نرخ ها و سایرمسایل) جهت عقد قرارداد با داوطلبان واجد شرایط در مرکز و ولایات و اخذ منظوری مقام اداره.
۸- حصول اطمینان از تائید صدور تعدیلات و اصلاحات در مطالبه آفر ها و مزایده غرض دریافت نرخ مناسب اموال مازاد.
۹- نظارت و رهبری از ترتیب پیشنهادات محرومیت داوطلبان متخلف غرض معرفی به و احد پالیسی تدارکات وزارت مالیه.
۱۰- تائید، فسخ روند اموال مازار از گدام در صورت و ارایه پیشنهاد کمیته ارزیابی غرض فروش اموال مازاد.
۱۱- نظارت، مراقبت و تنظیم امور خدماتی ترمیم و فعال نکهداشت سیتم ابرسانی، ساختمانی، برق، تلیفون، مرکز گرمی، امور نجاری، رنگمالی، پاک کاری تعمیرات، تنظیف، حفظ و مراقبت و سرسبزی اداره.
۱۲- مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام تشویق رشد و آموزش آنها.
فعالیت ها و دستاورد ها

بخش قرارداد ها:
• در سال مالی ۱۳۹۶ به تعداد (۱۹) قرارداد در پلان تدارکاتی تخمین گردیده بود که از جمله به تعداد (۱۷) قرارداد اجرا و تطبیق گردیده است که قرار ذیل است.
 عقد قرار داد (۹۹) عراده وسایط پیکپ مبلغ (۲۸۸،۵۳۵،۵۰۰) افغانی.
 قرار داد دو قلم تیل مورد نیاز اداره مرکزی مبلغ (۵،۵۷۳،۸۹۶) و برنامه حمایت مردمی (۱،۹۸۸،۴۰۰) افغانی.
 عقد قرارداد مواد اعاشوی کارمندان مبلغ (۶،۲۳۵،۸۲۱) افغانی.
 عقد قرارداد خدمات انترنتی اداره مرکزی مبلغ (۲،۷۶۹،۷۸۰) و برنامه حمایت مردمی (۴۸۰،۰۰۰) افغانی.
 عقد قرار داد کرایه گیری (۴) دربند حویلی برای دفاتر معینت شاروالیها مبلغ (۵،۳۸۶،۸۰۰)، ریاست ع انسجام شوراهای محلی مبلغ (۳،۲۴۰،۰۰۰)، ریاست نظارت و ارزیابی مبلغ (۳،۳۶۰،۰۰۰) و برنامه حمایت مردمی مبلغ (۲۸۸۰۰۰۰) افغانی.
 عقد قرار داد (۷۰) قلم قرطاسیه باب اداره مرکزی مبلغ (۲،۸۳۰،۳۷۲) افغانی.
 عقد قرارداد پرزه جات وسایط مرکزیبه مبلغ تخمینی (۳،۵۰۰،۰۰۰) افغانی.
 عقد قرار داد وسایل تکنالوژی اداره مرکزی و برنامه حمایت مردمیبه مبلغ (۱۹٫۰۶۷٫۱۳۰) افغانی.
 عقد قرارداد (۴۰) قلم موبل و فرنیچر اداره مرکزی به مبلغ (۹۱۴،۳۰۰)افغانی.
 عقد قرارداد ترمیمات امور ساختمانی اداره مرکزی مبلغ (۳،۶۱۲،۶۸۶) افغانی.
در مجموع به تعداد (۱۷) قرارداد فوق الذکر به مبلغ (۳۵،۰۲۱۰،۰۸۲) اجرا و تطبیق گردیده است.
بخش خریداری های پرچون:
به تعداد (۳۲۱) قطعه احکام مقام محترم اداره به قیمت تخمینی (۳،۲۰۰،۰۰۰) افغانی اجرا گردیده است.
۱٫ بخش ترانسپورت:
 به تعداد (۵۴) عراده وسایط عملاً طور فعال در بخش های مختلف اداره مرکزی مورد استفاده قرار دارد.
 لست توزیع وسایط جدید ترتیب و منظور گردیده است که طبق آن وسایط توزیع میگردد.
 به تعداد (۷۲) قطعه پیشنهاد جهت ترمیم وسایط برای (۵۴) عراده وسایط مرکزی اداره اجرا گردیده است.
 به مقدار (۱۲۰،۴۴۰) لیتر تیل پطرول و دیزل برای (۶۰) عراده وسایط مع (۳) پایه جنراتور توزیع گردیده است.
 چاپ و توزیع کارت وسایط طبق طرزالعمل سال ۱۳۹۶ برای وسایط مرکزی و والیان ولایات.
بخش حفظ و مراقبت:
 جهت سرسبزی و زیبائی بیشتر صحن اداره مرکزی درختان و گل های زینتی تهیه و غرس گردیده است.
 اعمار اساسی یک محراب مسجد شریف.
 تهیه و نصب کتاره های جدید در صحن اداره.
 اعمار و نصب یک پایه جدید بیرق ملی.
 اعمار و ترمیم اساس حوض و نصب فواره های آب.
 به تعداد (۹) باب اطاق محفوظ زرهی (۶) باب دروازه زرهی از طریق وزارت شهرسازی جدیداً نصب گردیده است.
 اعمار اساسی دیوار احاطه اداره مرکزی و یک باب دفتر کاری برای مدیریت ع ترانسپورت و یک باب گلخانه دایمی.
 اجراات در حصه سیستم آبرسانی، سیستم برق، تخلیه فاضلاب، جمع آوری و انتقال ذباله ها، ترمیم ساحات عارضه دار و رنگمالی دفاتر، پاکی و صفائی شعبات و صحن اداره، تهیه البسه بهاری و زمستانی.

• بخش املاک:
۱٫ ایجاد دیتابس های جداگانه برای ثبت و راجستر ملکیتها، ثبت و راجستر فورم های حفظ و مراقبت عملیاتی و دارای عامه، فورم معلومات موجودیت و عدم موجویت و ترمیم طلب بودن تعمیرات واحدهای اولی و دومی و سومی، ثبت فورم های نوعیت ساختمان ها (نقاط مثبت ومنفی ساختمانها)، ثبت فورم های حفظ و مراقبت ساختمان های فنی ولایات، ولسوالی ها و شورای ولایتی، ثبت تمامی پروژه های تکمیل شده تحکیم ثبات در رابطه اعمار تعمیرات ولایت و ولسوالی ها و شورای ولایتی.
۲٫ ارسال اسناد اعمار تعمیرات ولایات و ولسوالی ها و شورا های ولایتی به ریاست تحکیم ثبات وزارت شهرسازی و مسکن.
۳٫ حفظ و نگهداشت اسناد ملکیت های مربوط اداره مستقل ارگان های محلی.
۴٫ اجراات در مورد کمپلکس اداره واقع دارالامان.
۵٫ طی مراحل اسناد های و براوردهای استحکامات ولایات.
• بخش خدمات:
۱٫ تهیه و ترتیب تابلوی غذای نان چاشت برای (۵۲۹) تن ازکارمندان اداره.
۲٫ مراقبت از کمیت و کیفیت غذائی چاشت کارمندان، حفظ الصحه پرسونل آشپزخانه، ظروف آشپزخانه و تالار کنفرانس های اداره.
۳٫ ترمیم تخریبات که اثر انفجار مورخه ۱۰ جوزا سال ۱۳۹۶ در چهاراهی ذنبق، از طریق وزارت شهرسازی و مسکن که مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داده اند.
۴٫ اجراات پیرامون عموم کارهای ساختمانی و ترمیماتی اداره.
۵٫ ترتیب و تنظیم سالون کنفرانس اداره مرکزی جهت برگزاری ورکشاپ ها، کنفرانس ها و جلسات.
۶٫ تهیه محل رهایش و غذا، پذیرائی و انتقال مهمانان و اشتراک کننده گان در کنفرانس و سیمینار های که در خارج از اداره برگزار گردیده است.

منابع:
• قانون تدارکات
• طرزالعمل تدارکات
• تعلمیات نامه تهیه و تنظیم تحویلخانه
• مقرره استفاده و حفظ و مراقبت از وسایط نقلیه موتری ادارات دولتی