ریاست تهیه و خدمات

زندگینامه سرپرست ریاست خدمات

محترم عبدالولی حمیدی فرزند عبدالغنی در سال ۱۹۷۰ در ولایت فراه چشم به جهان گشود. نامبرده دوران مکتب را در پاکستان به اتمام رسانید و بعد از آن به مدت یک سال در رشته دارالمعلمین به تحصیل خویش  ادامه داد. بعد فراغت منحیث رئیس موسسه Swaarr در قندهار تا سال ۲۰۰۲ ایفای وظیفه نمود. سپس تصمیم بر ادامه ی تحصیل در رشته ی مدیریت منابع بشری در کشور دوست هندوستان گرفت و موفقانه از مقطع لیسانس فارغ التحصیل گردید.

شماره تماس: ۰۷۹۴۴۷۷۷۱۰

آدرس ایمیل: awhamidi@yahoo.com

تشکیل:

 

معرفی و هدف از تشکیل ریاست:

ریاست خدمات  اداره مسولیت ارائیه و عرضه خدمات را به دوش دارد .

وظایف و مکلفیت های ریاست:

۱-.طرح و ترتیب پلانهای کاری تدارکاتی و خدماتی و اخذ منظوری در بخشهای مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
۲- ارایه مشوره های مسلکی در طرح و تطبیق خط مشی، پالیسی ها و پروسیجره ها و پلان استراتیژیک اداره
۳-نظارت و مراقبت از چگونکی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراات کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف اداره.
۴- تامین روابط، هماهنکی و ایجاد روحیه همکاری با وزارت مالیه و دفاتر مرکزی و ولایتی جهت اجراء و انسجام بهتر امورات مربوط.
۵- تشخیص نیازمندی های بودجوی به اساس پلان استراتیژیک اداره .
۶- نظارت، کنترول و بررسی اسناد و روند امور خریداری های پرچون کمیته های مربوطه جهت ایجاد شفافیت، مؤثر مثمریت در پروسه.
۷- نظارت از امور اعلان داوطلبی ها، تحلیل و تجربه دوسیه ها انتخاب و تعین کمیته ها داوطلبی، رسید و گشایش آفرها (جمع آوری فورم ها و گشایش افر ها) و جریان تحلیل، تجزیه و ارزیابی دوسیه و اسناد شرکت های در خواست کننده (نرخ ها و سایرمسایل) جهت عقد قرارداد با داوطلبان واجد شرایط در مرکز و ولایات و اخذ منظوری مقام اداره.
۸- حصول اطمینان از تائید صدور تعدیلات و اصلاحات در مطالبه آفر ها و مزایده غرض دریافت نرخ مناسب اموال مازاد.
۹- نظارت و رهبری از ترتیب پیشنهادات محرومیت داوطلبان متخلف غرض معرفی به و احد پالیسی تدارکات وزارت مالیه.
۱۰- تائید، فسخ روند اموال مازار از گدام در صورت و ارایه پیشنهاد کمیته ارزیابی غرض فروش اموال مازاد.
۱۱- نظارت، مراقبت و تنظیم امور خدماتی ترمیم و فعال نکهداشت سیتم ابرسانی، ساختمانی، برق، تلیفون، مرکز گرمی، امور نجاری، رنگمالی، پاک کاری تعمیرات، تنظیف، حفظ و مراقبت و سرسبزی اداره.
۱۲- مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام تشویق رشد و آموزش آنها.

دستآورد های کاری سال ۱۳۹۹:

 • تنظیم نمودن امورات آشپزخانه و طعامخانه جهت طبخ نان چاشت کارمندان و کارکنان اداره مرکزی .
 • اخذ راپور موجود کار حفظ و مراقبت از تعمیرات کمپلکس اداره مرکزی و ترمیمات ساختمانی اداره مرکزی.
 • ترتیب و تنظیم سالون کنفرانس اداره مرکزی جهت برگزاری ورکشاپ ها، کنفرانس ها و جلسات.مندان و کارکنان اداره طور روزمره از مدیریت حاضری جهت طبخ طعام چاشت .
 • اعمار تالار های اجتماعی در ۳۳ ولایت کشور از طریق اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی جریان دارد.
 • کار های ثبت جایداد ها و ملکیت های دولتی ثبت دیتابیس گردیده است.
 • ایجاد دیتابس های جداگانه برای ثبت و راجستر ملکیتها، ثبت و راجستر فورم های حفظ و مراقبت عملیاتی و دارای عامه، فورم معلومات موجودیت و عدم  موجویت و ترمیم طلب بودن  تعمیرات واحدهای اولی و دومی و سومی، ثبت فورم های نوعیت ساختمان ها (نقاط مثبت ومنفی ساختمانها)، ثبت فورم های حفظ و مراقبت ساختمان های فنی ولایات، ولسوالی ها و شورای ولایتی، ثبت تمامی پروژه های تکمیل شده تحکیم ثبات در رابطه اعمار تعمیرات ولایت و ولسوالی ها و شورای ولایتی.
 • تدارک یک باب تعمیر اسبق وزارت معدن و پطرولیم، پیرامون انتقال و جابجائی دفاتر اداره ارگانهای محلی.
 • به تعداد (۴۰) عراده وسایط جدید نوع پیکپ مودل ۲۰۲۰ جهت رفع نیازمندی های ترانسپورتی رؤساء، ولسوالان و شورای های ولایتی ولایات توزیع گردیده است.
 • به تعداد (۲۰) عراده وسایط جدید نوع لندکروزر زرهی برای والیان ولایات توزیع گردیده است.
 • تعداد (۸۵) عراده وسایط عملاً در بخش های مختلف اداره مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است.
 •  پیشنهادات جهت ترمیم وسایط اداره مرکزی اجرا گردیده است.

توزیع قرطاسیه باب تجهیزات دفتری روغنیات  وسایط  مواد خوراکه و غیره جهت رفع نیازمندی کارمندان و کارکنان اداره مستقل ارگانهای محلی گردیده است

پلان کاری: 

در بخش ترانسپورت تدارک ۵۰ عراده واسطه نوع پیکپ برای سال ۱۴۰۰

ثبت و  سجل ملکیت های غیر منقول مرکز و ولایات

اعمار کمپلکس نهر شاهی ولایت بلخ – اعمار کمپلکس اقچه جوزجان – اعمار کمپلکس ولسوالی سنگ تخت دایکندی

اعمار کمپلکس ولسوالی جانیخیل پکتیا – کمپلکس ولسوالی مهمنددره ننگرهار – کمپلکس ولسوالی خلم ولایت بلخ

اعمار کمپلکس خواجه دکوه جوزجان – کمپلکس ولسوالی سارباغ سمنگان – کمپلکس ولسوالی کوهستان – اعمار کامپلکس ولسوالی گدره —اعمار کمپلکس ولسوالی بهارک – اعمار کمپلکس ولسوالی مندوزی  ولایت خوست